Číslo článku : 00192291 / Poslední změna : 13/03/2024Tisk

Jak naladit nebo přeladit televizor Sony s platformou Android TV nebo Google TV: s kabelovým / pozemním (s anténou) / analogovým příjmem

  Než začnete

  Tlačítka se šipkami na dálkovém ovladačiTlačítka se šipkami na dálkovém ovladači
  V nabídce televizoru se lze pohybovat pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovladači.Požadované možnosti vybírejte stisknutím tlačítka „plus“. Jedná se o kulaté tlačítko uprostřed kruhové oblasti ovládacích prvků nabídky na dálkovém ovladači.

  Digitální ladění

  Google TV

  1. Stiskněte tlačítko Quick Settings na dálkovém ovladači.
   • Můžete také pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovladači přejít na karty v horní části obrazovky a poté zcela doprava. V seznamu vyberte možnost Settings (Nastavení).
  2. Vyberte možnost Settings (Nastavení).
  3. Vyberte možnost Channel & Inputs (Kanál a vstupy) → Channels (Kanály) → Channel setup (Nastavení kanálů) → Auto tuning (Automatické ladění) → Digital (Digitální)*.
   • (*) V závislosti na poskytovateli služeb budete možná muset místo možnosti Digital (Digitální) vybrat jinou možnost.
   • Po výběru možnosti Auto tuning (Automatické ladění) může televizor požadovat zadání kódu PIN [English].
  4. Vyberte možnost Set up (Nastavení).
  5. Spusťte vyhledávání kanálů pro možnost Digital (Digitální) a vyberte možnost Next (Další).

  Poznámka: Pokud se při výběru kanálu po dokončení ladění zobrazí zpráva Selected channel is scrambled or cannot be decoded. Please check that the CA module and smart card are properly inserted (Vybraný kanál je kódovaný nebo nelze dekódovat. Zkontrolujte, zda jsou modul CA a čipová karta správně vloženy.), může být nutné v závislosti na poskytovateli vložit modul CI+ (kartu CAM) do slotu, který se nachází na zadní straně televizoru.


  Platforma Android TV™

  1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko [HOME].
  2. Vyberte možnost Settings (Nastavení).
  3. Další kroky závisí na možnostech v nabídce televizoru:
   • Další kroky závisí na možnostech v nabídce televizoru. Televizor může požadovat zadání kódu PIN, pokud jste jej nastavili.
    • Vyberte možnost Watching TV (Sledování televizoru) → Channel setup (Nastavení kanálů) → Auto tuning (Automatické ladění) → Digital (Digitální).
    • Vyberte možnost Watching TV (Sledování televizoru) → Channels (Kanály) → Channel setup (Nastavení kanálů) → Auto tuning (Automatické ladění) → Digital (Digitální).
    • Vyberte možnost Watching TV (Sledování televizoru) → Channels (Kanály) → Channel setup (Nastavení kanálů) → Digital setup (Digitální nastavení) → Digital tuning (Digitální ladění) → Digital auto tuning (Digitální automatické ladění).
    • Vyberte možnost Channel setup (Nastavení kanálů) → Digital setup (Digitální nastavení) → Digital tuning (Digitální ladění) → Digital auto tuning (Digitální automatické ladění).
  4. Po zobrazení dotazu Do you want to start Auto Tuning? (Chcete spustit automatické ladění?) vyberte možnost Yes (Ano). Některé televizory vyžadují zadání kódu PIN nebo potvrzení.
  5. Vyberte možnost Antenna (Terrestrial) (Anténa (pozemní)) nebo Cable (Kabelové).
   Po výběru možnosti Antenna (Anténa) se spustí automatické ladění antény
  6. Pokud jste v předchozím kroku vybrali možnost Cable (Kabel), zobrazí se nabídka ladění kabelu.
   Volby Scan Type (Typ vyhledávání), Frequency (Frekvence) nebo Network ID (ID sítě) můžete nastavit ručně podle specifických parametrů sítě, které jste obdrželi od poskytovatele vysílání.
   Pokud jste nic neobdrželi, doporučujeme použít výchozí nastavení:
   • Operator (Operátor): Ze seznamu vyberte název poskytovatele vysílání
   • Network ID (ID sítě): Auto
   • Frequency (Frekvence): Auto
   • Scan type (Typ vyhledávání): Quick scan (Rychlé ladění)
  7. Pokud při vyhledávání nejsou nalezeny žádné nebo všechny kanály, můžete zkusit změnit nastavení Scan Type (Typ ladění) na hodnotu Full scan (Úplné ladění).
   DŮLEŽITÉ: Pokud vyberete možnost Full scan (Úplné ladění), může ladění televizoru trvat hodinu nebo déle. Pokud máte s postupem ladění pro kabelový příjem problémy, informujte se u svého poskytovatele, protože může používat jiná nastavení.
  8. Pokračujte výběrem možnosti Start (Spustit).
  9. Televizor nyní zahájí ladění. Po dokončení se zobrazí zpráva s potvrzením.

  Poznámka: Pokud se při výběru kanálu po dokončení ladění zobrazí zpráva Signal cannot be decoded (Signál nelze dekódovat), může být nutné v závislosti na poskytovateli vložit modul CI+ (kartu CAM) do slotu, který se nachází na zadní straně televizoru.


  Analogové ladění

  Televizor s platformou Google TV

  Televizor s platformou Android TV


  Poznámky: