Číslo článku : 00172982 / Poslední změna : 30/03/2017Tisk

Jak přenášet videa DV nebo Digital8 do počítače

  Může být užitečné přenést záznam videa z kamery Sony Handycam do počítače za účelem úprav, archivace a sdílení. Systémy Windows Vista, Windows 7 ani Windows 8 společnosti Microsoft však nepodporují funkci streamování USB Sony, existují proto dva alternativní způsoby, jak ukládat záznamy videa DV nebo Digital8 do počítače.


  Možnost 1: Pomocí programu PlayMemories Home

  Možnost 2: Pomocí programu Windows Live Fotogalerie

  Možnost 1: Pomocí programu PlayMemories Home

  Video můžete importovat pomocí programu PlayMemories Home společnosti Sony, počítačové aplikace, pomocí které můžete snadno importovat, organizovat a upravovat fotografie a videa. Tak je můžete prohlížet na velké obrazovce televizoru nebo na jiném zařízení, sdílet je online a ukládat na disk. Pokud program ještě nemáte, je k dispozici zde: Stáhnout program PlayMemories Home

  1. Připojte videokameru ke zdroji napájení - použijte napájecí adaptér
  2. Přepnutím přepínače napájení zvolte režim Play/Edit (Přehrát/Upravit) (více podrobností naleznete v uživatelské příručce)
  3. Pokud vaše videokamera nabízí kvalitu obrazu HD (vysoké rozlišení), zvolte rozlišení HD nebo standardní rozlišení. Nastavení nabídky budou záviset na formátu nahrávaných videí a na formátu, který chcete použít pro import. Pokud si nejste jisti, jak nastavení změnit, nahlédněte do uživatelské příručky. Když videa importujete ve formátu HDV, naimportují se v kvalitě HD (vysoké rozlišení), když je importujete ve formátu DV, naimportují se v kvalitě STD (standardní rozlišení). Zde naleznete užitečnou tabulku:

   record import table
  4. Vložte do videokamery nahranou kazetu
  5. Otevřete na počítači program PlayMemories Home
  6. Připojte videokameru k počítači propojením konektoru HDV/DV nebo DV na videokameře a vstupního konektoru i.LINK počítače pomocí vhodného kabelu. Abyste zabránili vzniku výbojů statické elektřiny, které by mohly videokameru poškodit, zapojte kabel nejprve do počítače. (Poznámka: i.LINK se také označuje jako Firewire nebo IEEE 1394; pokud váš počítač není vybaven žádným z těchto vstupů, jsou běžně k dispozici adaptéry a rozšiřující karty)

   i.Link cable
   Kabel i.LINK

   i.LINK port
   Port i.LINK
  7. Zahajte import. Na obrazovce počítače by se mělo objevit okno Import from Tape (Import z pásky).

   Automatický import:
   Ověřte, že je zaškrtnutý přepínač Import from the beginning of the tape (Importovat od začátku pásky), potom klepněte na Import (Importovat).

   Manuální import:
   1. Pomocí tlačítek Device Control (Ovládání zařízení) zobrazte v okně na monitoru scénu, kterou chcete začít importovat
   2. Ujistěte se, že je zaškrtnuté tlačítko Import from the current tape position (Importovat od aktuální pozice pásku), potom klepněte na Import (Importovat)
  8. Až budete chtít proces importování zastavit, klepněte na tlačítko Stop Import (Zastavit import). Pokud je na pásce více než 10 minut volného místa, import se zastaví automaticky

  ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

  Pokud se počítač během importování zasekne nebo pokud vaši videokameru nerozpozná, odpojte videokameru, restartujte počítač a zopakujte proces výše od kroku 5 . Tento problém může být způsoben následujícími potížemi:

  • Změna nastavení VCR HDV/DV a i.LINK CONV v nabídce STANDARD SET (Standardní nastavení) videokamery při připojeném kabelu i.LINK
  • Změna nastavení REC FORMAT (Formát nahrávání) v nabídce STANDARD SET (Standardní nastavení) videokamery při připojeném kabelu i.LINK, když je vypínač napájení nastaven na CAMERA-TAPE (Kamera-páska)
  • Změna polohy vypínače napájení videokamery při připojeném kabelu i.LINK
  • Používání počítače, který nepodporuje formáty signálu videa na LCD obrazovce displeje videokamery (HDV nebo DV)

   

  Možnost 2: Pomocí programu Windows Live Fotogalerie

  Videa můžete importovat pomocí programu Windows Live Fotogalerie. Pak je můžete upravovat, ukládat a sdílet pomocí programu Windows Live Movie Maker.


  Poznámka: Videa můžete importovat přímo z analogové videokamery (například Video8 nebo Hi8) do počítače, když používáte program Windows Live Fotogalerie. Aby to bylo možné, potřebujete mít počítač vybavený zařízením na příjem analogového videa. Takové zařízení převede analogový zvuk a obraz do digitálního formátu, který počítač dokáže importovat - tato zařízení jsou běžně dostupná.

  1. Připojte videokameru ke zdroji napájení - použijte napájecí adaptér
  2. Připojte videokameru k počítači propojením konektoru HDV/DV nebo DV na videokameře a vstupního konektoru i.LINK počítače pomocí vhodného kabelu. Abyste zabránili vzniku výbojů statické elektřiny, které by mohly videokameru poškodit, zapojte kabel nejprve do počítače.
   (Poznámka: i.LINK se také označuje Firewire nebo IEEE 1394; pokud váš počítač není vybaven žádným z těchto vstupů, jsou běžně k dispozici adaptéry a rozšiřující karty)

   i.Link cable
   Kabel i.LINK

   i.LINK port
   Port i.LINK
  3. Pokud používáte Windows 7, nainstalujte správný ovladač . Pokud počítač využívá systém Windows Vista nebo Windows 8, pokračujte následujícím krokem
  4. Zapněte videokameru a vložte do ní videokazetu, kterou chcete přenést
  5. Přepnutím přepínače napájení zvolte režim Play/Edit (Přehrát/Upravit) (více podrobností naleznete v uživatelské příručce)
  6. Pokud se po zapnutí videokamery objeví dialogové okno Autoplay (Přehrát automaticky), zvolte Import video using Windows Live Photo Gallery (Importovat video pomocí Windows Live Fotogalerie). Pokud se objeví okno Import Video (Importovat video), pokračujte následujícím krokem
  7. Na stránce Import Video (Importovat video) napište v poli Name (Název) název nového souboru videa. Zvolte Choose the parts of the video to import (Zvolit části videa pro import), potom zvolte Next (Další)
  8. Pomocí ovládacích prvků videokamery (nebo jejího dálkového ovládání) přejděte na pásce na část, kde chcete začít importovat video, potom spusťte přehrávání pásky stisknutím tlačítka pro přehrávání
  9. Na stránce označené Use the camcorder controls to find the scene you want, and click Import (Pomocí ovládacích prvků videokamery najděte scénu, kterou chcete, a klepněte na Importovat) klepněte na Import (Importovat)
  10. Až budete chtít importování videí zastavit, klepněte na Stop (Zastavit)
  11. Opakujte kroky 5 až 7 pro všechny části videokazety, které chcete naimportovat
  12. Jakmile bude import videí dokončen, klepněte na Finish (Dokončit). Importovaná videa se do počítače uloží jako jeden soubor a objeví se v programu Windows Live Fotogalerie
  13. Chcete-li přidat video do programu Windows Live Movie Maker, abyste je mohli upravovat, klepněte na soubor videa v programu Windows Live fotogalerie, klepněte na Make (Vytvořit), potom klepněte na Make a movie (Vytvořit film)

  Poznámka: Videa také můžete importovat přímo do programu Windows Live Movie Maker, aniž byste používali program Windows Live Fotogalerie. Po připojení videokamery otevřete Windows Live Movie Maker, klepněte na tlačítko Movie Maker (Vytvořit film), potom klepněte na Import from device (Importovat ze zařízení)

   

  Instalace správného ovladače (pouze pro Windows 7)

  Poznámka: Pokud váš počítač využívá systém Windows Vista nebo Windows 8, nebude tento postup zapotřebí.
  Jakmile bude videokamera připojena, musíte ověřit, zda systém Windows 7 zvolil správný ovladač.

  Systém Windows 7 nabízí dva ovladače pro i.LINK/IEEE 1394; jeden nový a jeden ve starší verzi. Pro záznam videa je třeba použít ovladač ve starší verzi. Řiďte se těmito kroky, abyste zajistili, že budete mít nainstalovaný správný ovladač.

  • Klepněte na tlačítko Start
  • Klepněte na Control Panel (Ovládací panely)
  • Klepněte na Device Manager (Správce zařízení)
   (Poznámka: Pokud v seznamu Device Manager (Správce zařízení) nevidíte, klepněte v pravé horní části okna Control Panel (Ovládací panely) na View By (Zobrazit podle): Category (Kategorie). Potom klepněte na Large Icons (Velké ikony). Nyní by se měl v okně Control Panel (Ovládací panely) objevit seznam položek. Klepněte na Device Manager (Správce zařízení). )

   device manager

  • V seznamu v okně Device Manager (Správce zařízení) vyhledejte položku IEEE 1394 Bus Host Controllers (Hostitelské řadiče sběrnice IEEE 1394) a poklepejte na ni. Mělo by se zobrazit něco jako 1394 OHCI Compliant Host Controller (Hostitelský řadič pro rozhraní OHCI standardu 1394). Pokud je za ním uvedeno slovo (Legacy) (Starší verze), jste připraveni; zavřete okno a pokračujte krokem 4 v části Možnost 2: Pomocí programu Windows Live Fotogalerie
  • Dále poklepejte na 1394 OHCI Compliant Host Controller (Hostitelský řadič pro rozhraní OHCI standardu 1394). Objeví se vyskakovací okno s názvem 1394 OHCI Compliant Host Controller Properties (Vlastnosti hostitelského řadiče pro rozhraní OHCI standardu 1394)
  • Klepněte na záložku Driver (Ovladač), potom klepněte na Update Driver (Aktualizovat ovladač)
  • Zvolte Browse my computer for driver software (Vyhledat ovladač v počítači), potom zvolte Let me pick from a list of device drivers on my computer (Vybrat ovladač ze seznamu). Zobrazí se seznam ovladačů
  • Klepněte na 1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy) (Hostitelský řadič pro rozhraní OHCI standardu 1394) (Starší verze)), potom klepněte na Next (Další). Dbejte na to, abyste zvolili verzi, za kterou je uvedeno (Legacy) (Starší verze).
  • Nainstaluje se 1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy) (Hostitelský řadič pro rozhraní OHCI standardu 1394) (Starší verze)), potom se zobrazí Windows has successfully updated your driver software (Systém Windows úspěšně aktualizoval software ovladače).
  • Klepněte na tlačítko Close (Zavřít) a zavřete všechna otevřená okna.

  Restartujte počítač. Nyní budete moci importovat videa prostřednictvím portu i.LINK/FireWire/IEEE 1394. Pokračujte krokem 4 v části Možnost 2: Pomocí programu Windows Live Fotogalerie

  ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

  • Čas od času (například po instalaci aktualizací) se může systém Windows 7 přepnout zpátky na původní ovladač 1394 OHCI Compliant Host Controller (Hostitelský řadič pro rozhraní OHCI standardu 1394). Pokud si všimnete, že zařízení IEEE 1394 provádí přenos pomalu a/nebo že je počítač nemůže rozpoznat, zopakujte kroky uvedené výše a znovu nainstalujte ovladač (Legacy) (Starší verze).
  • Pokud stále nemůžete importovat videa i poté, co jste ovladač změnili na (Legacy) (Starší verze), může problém souviset s hardwarem. Problém může být se samotným portem na videokameře nebo počítači nebo může být vadný kabel. Zkuste vyměnit kabely nebo použít jiný port, pokud je to možné.