Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • NW-A100TPS
 • NW-A105
 • NW-A105HN
 • NW-ZX507

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Poskytuje bezpečnostní aktualizace (úroveň zabezpečení zobrazená v nabídce Settings (Nastavení) bude dostupná od listopadu 2021)

DŮLEŽITÉ:

 • Ke zlepšení stability připojení je potřeba aktualizovat software Music Center for PC i firmware přehrávače Walkman na nejnovější verze. Pokud software i firmware neaktualizujete na nejnovější verze, nemusí dojít ke správnému propojení aplikace Music Center for PC s přehrávačem Walkman.
 • Pokud v přehrávači Walkman nejsou nastavené správné datum a čas, oznámení o aktualizaci se nemusí zobrazit. Pokud nejsou nastavené správně, nastavte je ručně.

Předchozí výhody a vylepšení

Podívejte se na předchozí výhody a vylepšení

Informace o souboru

Verze souboru

 • Verze 4.06.00

Velikost souboru

 • 865 MB (907 411 888 bajtů)

Datum vydání

 • 30-11-2021

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Pokud byl váš přehrávač Walkman již aktualizován na verzi softwaru 4.06.00, nemusíte tuto aktualizaci provádět.

 1. Prstem přejeďte přes domovskou obrazovku směrem nahoru.
 2. Klepněte na možnost Settings (Nastavení) → System (Systém) → About device (O zařízení).
 3. V částech Model & hardware a Build number (Číslo sestavení) se zobrazí název modelu a verze softwaru.

Před aktualizací

 • Během aktualizace musíte být připojeni k síti.
 • Po provedení aktualizace firmwaru se nelze znovu vrátit ke starší verzi firmwaru.
 • Nastavení Wireless playback quality (Kvalita bezdrátového přehrávání) funkce Bluetooth se může po aktualizaci nastavit zpět na výchozí hodnotu (LDAC-Connection pref).
 • Po aktualizaci se může zobrazit okno Permissions (Povolení). Pokud se tak stane, postupujte podle pokynů na obrazovce.
 • Nejprve přeneste veškerá data z přehrávače Walkman do počítače, protože při aktualizaci může dojít ke ztrátě zbývajících dat.
 • Nemůžeme zaručit, že během aktualizace nedojde k poškození nebo vymazání skladeb a dat.
 • Při aktualizaci by na přehrávači Walkman měly být přibližně 2 GB volného místa. Ověřte, že je množství zbývajícího volného místa dostačující.
 • Pokud není ve vestavěné paměti flash dostatek volného místa, vytvořte jej přenosem nepotřebných dat zpět do počítače.
 • Ujistěte se, že je baterie přehrávače Walkman nabitá na více než 60 % a že se nabíjí.
 • Při instalaci tohoto souboru je nutné, abyste byli přihlášeni jako správce nebo jako uživatel s oprávněním správce.
 • Náklady na komunikaci ponesou uživatelé.

Důležité upozornění

Pro zákazníky používající software Music Center for PC:

 • Ke zlepšení stability připojení je potřeba aktualizovat software Music Center for PC a software přehrávače Walkman na nejnovější verze.
 • Pokud je neaktualizujete na nejnovější verze, může se stát, že nebude možné je připojit.

Pokud datum a čas nejsou v přehrávači Walkman správně nastaveny, oznámení o aktualizaci se nemusí zobrazit. Ujistěte se, že jsou datum a čas správně nastaveny. Pokud nejsou správné, nastavte datum a čas ručně.

Jak nastavit datum a čas

 1. Prstem přejeďte přes domovskou obrazovku směrem nahoru.
 2. Klepněte na ikonu Clock (Hodiny), poté se vám zobrazí aktuální datum a čas.
  POZNÁMKA: Pokud jsou datum a čas správné, přehrávač Walkman se objeví v oznámení aktualizace. V takovém případě nemusíte v procesu pokračovat.
 3. Poklepáním na možnost (home of the Navigation bar (domovská stránka navigační lišty)) na spodní straně obrazovky se vrátíte zpět na domovskou obrazovku.
 4. Prstem přejeďte přes domovskou obrazovku směrem nahoru.
 5. Klepněte na možnosti nabídky v následujícím pořadí: Settings (Nastavení) – System (Systém) – Date & time (Datum a čas).
 6. Pokud je možnost Automatic date & time (Automatické datum a čas) nastavena na ON (Zapnuto), klepněte na možnost Automatic date & time (Automatické datum a čas). Poté se pod možností Automatic date & time (Automatické datum a čas) zobrazí možnosti Set date (Nastavit datum) a Set time (Nastavit čas).
 7. Klepněte na možnost Set date (Nastavit datum) a nastavte správné datum, pokud již není nastaveno správně. Poté klepněte na možnost OK a vraťte se na obrazovku Date & time (Datum a čas).
 8. Klepněte na možnost Set time (Nastavit čas) a nastavte správný čas, pokud není nastaven správně. Poté klepněte na možnost OK a vraťte se na obrazovku Date & time (Datum a čas).
 9. Klepněte na možnost Automatic date & time (Automatické datum a čas) a nastavte ji na ON (Zapnuto).

Stažení a instalace

Aktualizaci můžete provést jedním z následujících způsobů:

 • Aktualizace prostřednictvím Wi-Fi (bezdrátová síť LAN)
 • Aktualizace prostřednictvím softwaru Music Center for PC

Krok 1: Nainstalujte aktualizaci

(1) Aktualizace prostřednictvím Wi-Fi (bezdrátová síť LAN)

Po připojení k internetu přes funkci Wi-Fi můžete stáhnout nejnovější verzi softwaru pro přehrávač Walkman a aktualizovat jej. Po připojení přehrávače Walkman k síti Wi-Fi se na displeji zobrazí oznámení o aktualizaci, pokud vyjde nejnovější verze softwaru.

 1. Připojte přehrávač Walkman ke zdroji napájení.
 2. Zapněte funkci Wi-Fi a připojte přehrávač Walkman k internetu.
 3. Prstem přejeďte přes domovskou obrazovku směrem nahoru.
 4. Klepněte na možnost Settings (Nastavení) → System (Systém) → Advanced (Pokročilé) → System updates (Systémové aktualizace).
 5. Podrobně prověřte zprávu a řiďte se pokyny k aktualizaci na obrazovce.

POZNÁMKA: Pokud aktualizujete software, můžete být požádáni o poskytnutí oprávnění k přístupu do úložiště. V tomto případě poskytněte oprávnění k přístupu do úložiště.

(2) Aktualizace prostřednictvím softwaru Music Center for PC

Aplikace Music Center for PC je počítačová aplikace pro správu obsahu, který je možné použít pro přehrávač Walkman.
Při spuštění se aplikace Music Center for PC připojí přes internet k serveru s aktualizacemi a automaticky ověří, zda má přehrávač Walkman aktuální informace.

 1. Vypněte funkci Wi-Fi a odpojte přehrávač Walkman od internetu.
 2. Spusťte na počítači aplikaci Music Center for PC.
 3. Připojte přehrávač Walkman k počítači.
 4. Na obrazovce přehrávače Walkman se zobrazí text Use USB for (Použít USB pro). V nabídce Use USB for (Použít USB pro) klepněte na možnost File Transfer (Přenos souborů) a klepněte na možnost OK.
 5. Na počítačové obrazovce se objeví oznámení o aktualizaci. Podrobně prověřte zprávu a řiďte se pokyny k aktualizaci na obrazovce.

POZNÁMKA: V případě potřeby zapněte funkci Wi-Fi a připojte přehrávač Walkman k internetu.

Krok 2: Zkontrolujte, zda byla aktualizace úspěšná

Po dokončení aktualizace ověřte úspěšnou instalaci nové verze pomocí následujících kroků.

 1. Prstem přejeďte přes domovskou obrazovku přehrávače Walkman směrem nahoru.
 2. Klepněte na možnost Settings (Nastavení) → System (Systém) → About device (O zařízení) a v části Build number (Číslo sestavení) se zobrazí verze softwaru.
 3. Zobrazuje-li se v části Build number (Číslo sestavení) verze 4.06.00, aktualizace proběhla úspěšně.