Místní předpisy a nařízení

Prostudujte si také předpisy a nařízení, které se mohou týkat produktů Sony ve vaší zemi.

Energetická účinnost

Informace o ekologickém provedení na externích zdrojích napájení:

„Informace o požadavcích na ekodesign vnějších napájecích zdrojů v souladu s přílohou II, bodem 2(b) NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1782 ze dne 1. října 2019, kterým se stanoví požadavky na ekodesign vnějších napájecích zdrojů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 278/2009, naleznete na níže uvedeném odkazu, kde můžete příslušné informace vyhledat podle názvu modelu externího napájecího zdroje:

Co jsou energetické štítky EU

Energetické štítky představují hodnocení v rozmezí od A++ (nejúspornější) do F (nejméně úsporný). Podle směrnice EU č. 1062/2010 musí být všechny televizory prodávané v kamenných obchodech i online označeny energetickým štítkem. V současné době se používá tento typ energetického štítku. Limity jednotlivých energetických tříd Evropská komise průběžně upravuje.

Energetická účinnost

Roční spotřeba energie XYZ kWh vychází ze spotřeby televizoru odpovídající 4hodinovému provozu denně, 365 dní v roce. Skutečná spotřeba energie závisí na míře používání televizoru.

Společnost Sony se snaží vyvíjet a vyrábět produkty se stále vyšší energetickou účinností. Většina našich televizorů se může pochlubit energetickým štítkem A++ až A a u žádného se nevyskytuje nižší hodnocení než B.

Zpětný odběr zařízení/recyklace

Likvidace odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterií a obalových materiálů

S elektrickými a elektronickými produkty, bateriemi, akumulátory a obalovými materiály by v době likvidace nemělo být nakládáno jako s běžným komunálním odpadem. Tyto elektrické či elektronické produkty a baterie jsou viditelně označeny přeškrtnutým symbolem popelnice a měly by být zlikvidovány v rámci systému sběru tříděného odpadu. Pokud baterie obsahuje více než 0,004 % olova, je u symbolu uvedena i jeho chemická značka (Pb).

Pokud produkty, baterie a obalové materiály zlikvidujete správným způsobem, pomůžete tím zabránit potenciálně škodlivému vlivu na životní prostředí a lidské zdraví způsobenému nevhodným nakládáním s odpadem. V některých zemích je možné prostřednictvím speciálního sběrného systému zlikvidovat i ostatní (neobalový) papír, například uživatelské příručky, a také disky CD a DVD. Recyklací těchto materiálů pomáháte chránit přírodní zdroje.

Podrobnější informace o zpětném odběru a recyklaci produktů, baterií a obalových materiálů vám sdělí místní úřady, firma zabývající se likvidací vašeho odpadu nebo obchod, kde jste produkt či baterii zakoupili. Pokud produkt obsahuje integrovanou baterii, která musí být z důvodu bezpečnosti, výkonu nebo zachování dat neustále připojena, smí tuto baterii vyměnit pouze odborný pracovník.

Po skončení životnosti elektrických a elektronických zařízení zajistěte jejich správnou likvidaci. Odevzdejte je na vhodném sběrném místě určeném k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Prostudujte si také příslušnou část uživatelské příručky týkající se bezpečného vyjmutí baterie z produktu. Baterii vyjměte a odevzdejte ji na vhodném sběrném místě určeném k recyklaci baterií.

Směrnice OEEZ

Elektronické přístroje nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Tyto produkty je nutné recyklovat.

Směrnice týkající se baterií

Baterie nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Tyto produkty je nutné recyklovat.

REACH

Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

Kromě naší snahy omezit používání škodlivých látek vyžaduje nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), aby všechny společnosti působící v EU, včetně společnosti Sony, dodržovaly různé právní závazky, včetně povinnosti informovat zákazníky o použití „Látek vzbuzujících mimořádné obavy“ (SVHC), které jsou uvedeny v tzv. „Kandidátském seznamu REACH“, v produktech.