Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • SRS-ZR7

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Vylepšuje zabezpečení komunikace

DŮLEŽITÉ: Aktualizaci firmwaru je nutné provést, pokud chcete nadále využívat služeb funkce pro distribuci hudby Chromecast built-in. Pokud aktualizaci neprovedete ručně, sama se automaticky nainstaluje v době, kdy reproduktor nebude používán a bude mít přístup k internetovému připojení.

Předchozí výhody a vylepšení

Podívejte se na předchozí výhody a vylepšení

Informace o souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru pro model SRS-ZR7, 6.28

Verze souboru

 • 6.28

Datum uvedení

 • 29-07-2021

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Tato aktualizace není potřeba, pokud má váš osobní zvukový systém již nainstalovanou verzi firmwaru 6.28. Pokud si nejste jistí, verzi firmwaru můžete snadno zkontrolovat. To můžete udělat dvěma způsoby:

 • Jak ověřit pomocí aplikace Sony | Music Center (SongPal).
  1. Pomocí aplikace Sony | Music Center (SongPal) připojte jednotku ke stejné síti Wi-Fi jako smartphone.
  2. Spusťte aplikaci Sony | Music Center (SongPal) na svém smartphonu.
  3. Na obrazovce Speaker & Group (Reproduktor a skupina) vyberte svůj reproduktor.
  4. Vyberte možnost Settings (Nastavení).
  5. Na obrazovce Settings (Nastavení) vyberte možnost Other Settings (Další nastavení).
  6. Na obrazovce Other Settings (Další nastavení) potvrďte verzi firmwaru reproduktoru.
 • Jak zkontrolovat pomocí počítače.
  1. Připojte jednotku k počítači pomocí kabelu LAN (není součástí dodávky).

   Poznámka: Pomocí síťového kabelu LAN připojte reproduktor k počítači.
  2. Připojte napájecí kabel (je součástí dodávky) k napájecímu adaptéru AC (je součástí dodávky) a zapněte napájení stisknutím tlačítka (ON/Standby).

   Poznámka: Počkejte, až kontrolka LINK přestane blikat a rozsvítí se růžově.
  3. Zobrazte okno Sony Network Device Settings na svém počítači.
   1. Spusťte prohlížeč
   2. Do pole pro zadání adresy zadejte následující URL: http://169.254.1.1
  4. Pokud se zobrazí nabídka Language Setup (Výběr jazyka), zvolte požadovaný jazyk.
  5. Na obrazovce Device Details (Podrobnosti o zařízení) se zobrazí položka Firmware Version (Verze firmwaru) (X.XX.X.XX).

   Poznámka: Na obrazovce se zobrazí položky Firmware Version (Verze firmwaru), Model Name (Název modelu), Device Name (Název zařízení), Connection Type (Typ připojení), Internet Access (Přístup k internetu), SSID a Security Method (Způsob zabezpečení).

  Aktualizaci firmwaru můžete provést dvěma jednoduchými způsoby:

  ZpůsobCo budete potřebovatProč použít tento způsob?

  Internet/síť
  (DOPORUČENO)

  • ethernetový kabel nebo bezdrátový router pro připojení reproduktoru k internetu
  • Ujistěte se, že je váš reproduktor připojen k aktivnímu internetovému připojení
  Tuto metodu doporučujeme, protože představuje nejjednodušší a nejrychlejší způsob aktualizace firmwaru.
  Úložné zařízení USB
  • počítač
  • úložné zařízení USB
  Takto můžete firmware aktualizovat, pokud se nemůžete připojit k internetu.

  Stažení a instalace

  Internet/síť

  Aktualizace softwaru je dostupná na internetu (síti). Proveďte následující kroky.

  DŮLEŽITÉ: Před zahájením aktualizace zkontrolujte, zda je jednotka připojená k elektrické zásuvce prostřednictvím napájecího adaptéru AC pro USB.

  Poznámka: Pokud jednotka NENÍ připojena k internetu (síti), nemůžete provést aktualizaci na nejnovější software.

  1. Připojte jednotku k elektrické zásuvce. Připojte port DC IN 5V k elektrické zásuvce pomocí napájecího adaptéru AC pro USB a dodávaného kabelu micro USB.
   Poznámka: Aktualizaci softwaru nelze provést při napájení z baterie.
  2. Připojení k internetu (síti)
   • Připojení prostřednictvím aplikace Sony | Music Center (SongPal) na mobilním zařízení
   • Připojení pomocí funkce WPS (Wi-Fi Protected Setup)
   • Připojení pomocí počítače
    Poznámka: Další informace naleznete v návodu k obsluze zařízení.
  3. Pokud je reproduktor zapnutý, stiskněte tlačítko (ON/Standby) a vypněte jej.
  4. Napájecí kabel AC, který je připojen k napájecímu adaptéru AC, bezpečně zapojte do zásuvky elektrické sítě.
   Poznámka: Aktualizaci softwaru nelze provést, pokud je jednotka napájena z baterie.
  5. Stiskněte tlačítko (ON/Standby) a zapněte napájení.
  6. Počkejte, až kontrolka LINK přestane blikat a rozsvítí se oranžově.
   Poznámka: Pokud bude k dispozici aktualizace softwaru, tlačítko UPDATE/WPS se rozsvítí.
  7. Tlačítko UPDATE/WPS stiskněte a přidržte, dokud neuslyšíte pípání. Jakmile se zahájí aktualizace softwaru, tlačítko UPDATE/WPS začne blikat.
   Poznámka: Reproduktor nebude během aktualizace fungovat a blikání (interval a stav) tlačítka UPDATE/WPS se během procesu aktualizace změní.
  8. Jakmile bude aktualizace dokončena, tlačítko UPDATE/WPS zhasne a reproduktor se automaticky přepne do pohotovostního režimu nebo do pohotovostního režimu BLUETOOTH/Network (BLUETOOTH/síť).
  9. Pomocí kroků popsaných v části Zkontrolujte verzi firmwaru zkontrolujte verzi firmwaru a ověřte, že se aktualizace nainstalovala správně.

  Otázky a odpovědi

  Svítí všechny kontrolky LED funkcí?

  Aktualizace softwaru se nezdařila. Vypněte reproduktor stisknutím tlačítka (ON/Standby) a potom jej znovu zapněte. Ujistěte se, že je reproduktor připojen k internetu a že svítí tlačítko UPDATE/WPS, potom znovu spusťte aktualizaci.

  Kontrolka UPDATE zůstane oranžově rozsvícená.

  Aktualizace softwaru se nezdařila. Firmware pro osobní audiosystém můžete aktualizovat pomocí jednotky USB flash.

  Kontrolka Tlačítko ON/Standby bliká červeně a tlačítko UPDATE/WPS bliká oranžově.

  Aktualizace softwaru se nezdařila. Firmware pro osobní audiosystém můžete aktualizovat pomocí jednotky USB flash.

  USB

  Podporované operační systémy:

  • Windows 10
  • Windows 8.1 – použijte v režimu stolního počítače.
  • Mac OS X (10.6) nebo novější

  Záznamová média:

  USB flash: Není zaručena funkčnost se všemi jednotkami USB flash s kapacitou vyšší než 256MB.

  Poznámky:

  • Počet bliknutí na kontrolce UPDATE se mění v závislosti na průběhu aktualizace. Kontrolka UPDATE (AKTUALIZACE) při spuštění aktualizace zabliká čtyřikrát. Počet bliknutí se postupně snižuje a po ukončení aktualizace kontrolka zhasne.
  • Během aktualizace reproduktor neodpojujte od zdroje energie.
  • Neodpojujte napájecí kabel, dokud aktualizace nebude nedokončena.
  • Během aktualizace nevypínejte napájení.
  • Aktualizace obvykle trvá 3 až 10 minut.

  1. Zavřete všechna okna a spuštěné programy s výjimkou této stránky.
  2. Přečtěte si smluvní podmínky na této stránce a zaškrtněte políčko pro potvrzení, že s nimi souhlasíte.
  3. Stáhněte si aktualizaci firmwaru. Začne se stahovat soubor SRS16002.UPG, 151 MB (159 273 152 bajtů).
  4. Uložte soubor na plochu svého počítače.
   Poznámka: Pokud používáte operační systém Windows 10 nebo 8.1, může se soubor aktualizace automaticky uložit do složky Stažené soubory. Na obrazovce Start klepněte na dlaždici Plocha a pomocí Průzkumníku vyhledejte stažený soubor ve složce Stažené soubory.
  5. Zkopírujte soubory aktualizace na jednotku USB flash:
   1. Vložte inicializovanou (naformátovanou) jednotku USB flash do slotu USB v počítači.
   2. Zkopírujte složku UPDATE na jednotku USB flash.

  Aktualizujte audio systém pomocí USB:

  1. Připojte reproduktor k elektrické zásuvce a zapněte jej pomocí tlačítka on/standby
  2. Poté, co se zeleně rozsvítí kontrolka POWER, připojte jednotku USB flash do USB slotu reproduktoru.
  3. Stiskněte a podržte tlačítko UPDATE/WPS a ihned stiskněte a podržte tlačítko FUNCTION (FUNKCE). Držte obě tlačítka 4 sekundy, dokud se neozve pípání. Po připojení reproduktoru k síti se může kontrolka UPDATE rozsvítit oranžově. I v takovém případě můžete pokračovat.
  4. Spustí se aktualizace ze zařízení USB a kontrolka UPDATE oranžově zabliká. Během instalace reproduktor nepoužívejte.
  5. Kontrolka UPDATE (a kontrolka Power) během aktualizace několikrát zablikají.
  6. Po dokončení aktualizace kontrolka UPDATE zhasne a reproduktor se automaticky přepne do pohotovostního režimu nebo pohotovostního režimu BLUETOOTH/Network (BLUETOOTH/Síť).
   Poznámka: Při prvním zapnutí reproduktoru po aktualizaci kontrolka UPDATE třikrát oranžově zabliká.
  7. Zkontrolujte verzi firmwaru.