Příprava

O této aktualizaci (24/05/2011):

Tento nástroj aktualizuje firmware systémů domácího kina s přehrávačem Blu-ray/DVD na verzi 011 a poskytuje následující výhody:


 • Vylepšené přehrávání disků BD-ROM

Přínosy předchozích aktualizací obsažené ve verzi 011:

 • Bylo přidáno pomalé přehrávání pro disky Blu-ray a DVD.
 • K diskům Blu-ray a DVD byla přidána operace přehrávání snímek po snímku.
 • Zvýšenou kompatibilitou zdokonaluje interaktivitu s některými jednotkami BD-ROM.
 • Vylepšené přehrávání disků BD-ROM

Určeno pro modely:

 • BDV-E300
 • BDV-E800W
 • BDV-E801
 • BDV-Z7

Vyberte způsob, kterým chcete aktualizovat přehrávač Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System:


 • Síťová aktualizace:
  • Postup síťové aktualizace je jednoduchý, proto doporučujeme použít tento způsob.
  • Přehrávač Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System musíte připojit síťovým kabelem k internetu.

Klepnutím zobrazíte pokyny

Klepnutím zobrazíte pokyny

Síťová aktualizace:

bdp
 • Před stažením a instalací jakéhokoli souboru si důkladně přečtěte veškeré informace. Nedodržení pokynů může způsobit, že přehrávač přestane reagovat nebo bude vyžadovat opravu.
 • Tento nástroj je určen pouze pro přehrávače Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System prodávané v Evropě. V některých zemích se neprodávají všechny modely.
 • Tento způsob aktualizace vyžaduje, aby byl přehrávač správně připojen k aktivnímu připojení k internetu.
 • Provedení aktualizace firmwaru vyžaduje, aby byl přehrávač správně připojen ke kompatibilnímu televizoru.
 • Aktualizace firmwaru obvykle trvá 15 až 30 minut v závislosti na konfiguraci systému a připojení k síti.

Pokyny:

 • Před zahájením:
 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda jsou nastaveny vstupy, ke kterým je připojen přehrávač disků Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.
 2. Připojte konektor LAN na přehrávači disků Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System síťovým kabelem k internetu.
 3. Zapněte přehrávač disků Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.
 4. Je-li v přehrávači vložen disk, vyjměte ho.
 • Provedení aktualizace:
 1. V nabídce xross media bar™ přejděte pomocí šipek na dálkovém ovladači na položku "Setup" [Nastavení] - "Network Update" [Nastavení systému] a potom stiskněte tlačítko ENTER.
 2. V televizoru se zobrazí zpráva "Perform version update?" [Provést aktualizaci verze?].
 3. Vyberte "OK" a potom stiskněte tlačítko ENTER.
 4. Zahájí se stahování a v televizoru se zobrazí obrazovka stahování.
 5. Při stahování se v televizoru a na předním panelu přehrávače zobrazí zpráva "*/9".

  Poznámka: "*" se mění od "0" do "9" a ukazuje tak průběh stahování.

 6. Po dokončení stahování se zahájí aktualizace a na předním panelu přehrávače se zobrazí "UPDATING".
 7. Při instalaci aktualizace se na předním panelu přehrávače zobrazuje zpráva "UPDATING".
 8. Aktualizace firmwaru bude dokončena, jakmile se na displeji předního panelu zobrazí text "COMPLETE" [Hotovo].

  VAROVÁNÍ! Dokud se tato zpráva zobrazuje, neprovádějte s přehrávačem žádnou činnost ani jej nevypínejte. Přehrávač disků Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System jinak může přestat reagovat nebo bude vyžadovat opravu.
 9. Přehrávač disků Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System se automaticky vypne.
 10. Zapněte přehrávač disků Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.
 11. Zkontrolujte aktuální verzi firmwaru, aby se ověřilo, že se aktualizace úspěšně nainstalovala.

  Poznámka: Je-li poslední trojčíslí v čísle verze 011, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně.

Možné problémy související se síťovou aktualizací

Na displeji předního panelu se střídavě zobrazuje „UPDATE“ [Aktualizace] a „INCOMPLETE“ [Nedokončeno].

 1. Odpojte napájecí kabel a poté jej znovu připojte.
 2. Zapněte systém domácího kina s disky Blu-ray/DVD.
 3. Proveďte znovu postup síťové aktualizace.
 4. Pokud se problém opakovanou aktualizací nevyřeší, obraťte se na společnost Sony.


V průběhu síťové aktualizace se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva „Connection status cannot be confirmed“ [Nelze potvrdit stav připojení] a firmware nelze aktualizovat.

Příčinou tohoto problému může být připojení k síti. Zkontrolujte, zda jsou síťová nastavení systému domácího kina s disky Blu-ray/DVD zadána správně.

 1. Zkontrolujte, zda je síťový kabel dostatečně zasunut do konektoru.
 2. Prověřte nastavení sítě a zkontrolujte, zda má systém domácího kina s disky Blu-ray/DVD vlastní adresu IP. Používáte-li server proxy, napište adresu IP tohoto serveru proxy do pole „Proxy Server“ místo názvu hostitele serveru proxy.
 3. Potom znovu proveďte postup síťové aktualizace.


Při aktualizaci bylo vypnuto napájení.

Zapněte znovu systém. Potom znovu proveďte postup síťové aktualizace.



Když se systém domácího kina s disky Blu-ray/DVD po provedení aktualizace zapne, na displeji předního panelu se stále zobrazuje zpráva „WELCOME“ [Vítejte].

Obraťte se na společnost Sony.



Aktualizace firmwaru (nejedná se o stahování) se nedokončí ani po 30 minutách.

 1. Odpojte síťový kabel (napájecí kabel) z nástěnné (elektrické) zásuvky a znovu ho po několika minutách připojte.
 2. Zapněte systém domácího kina s disky Blu-ray/DVD.
 3. Proveďte znovu postup síťové aktualizace.
 4. Obraťte se na společnost Sony


Po aktualizaci 3D ze systému nevystupuje signál 3D, i když je systém připojen k televizoru, který je kompatibilní s 3D.


Připojte televizor kompatibilní s 3D prostřednictvím HDMI.

Proveďte následující:

 1. Stiskněte „HOME“ [DOMŮ].
  Na televizní obrazovce se zobrazí nabídka HOME [HLAVNÍ NABÍDKA].
 2. Stisknutím vyberte „Setup“ [Nastavení].
 3. Stisknutím vyberte „Screen Settings“ [Nastavení obrazovky] a poté stiskněte Enter.
 4. Stisknutím vyberte „Output Video Format“ [Výstupní formát videa] a poté stiskněte Enter.
 5. Stisknutím vyberte „HDMI“ a poté stiskněte Enter.
 6. Vyberte „Auto“ a podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení.

Vytvoření disku s aktualizací, který vložíte do přehrávače Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System

Pokud jste systém Blu-ray úspěšně aktualizovali pomocí "Síťové aktualizace", nemusíte již tento postup použít.

Určeno pro modely:

 • BDV-E300
 • BDV-E800W
 • BDV-E801
 • BDV-Z7

Pokud máte jiný model systému BD, klepněte sem a vyberte správný model.

Upozornění:

 • Tento nástroj lze používat pouze se systémy domácího kina s přehrávačem Blu-ray/DVD, které se prodávají v Evropě. V některých zemích se neprodávají všechny modely.
 • Dodržujte pečlivě pokyny k aktualizaci. V případě nedodržení pokynů se aktualizace může přerušit a systém může přestat reagovat nebo bude vyžadovat opravu.
 • Systém nevypínejte ani neodpojujte z elektrické zásuvky. Ztráta napájení během aktualizace firmwaru může způsobit, že systém přestane reagovat nebo bude vyžadovat opravu.
 • Systém domácího kina s přehrávačem Blu-ray/DVD bude nastaven na výchozí hodnoty od výrobce. Po nainstalování aktualizace bude nutné systém překonfigurovat.
 • Aktualizaci firmwaru vypalte na zcela nový zapisovatelný disk CD-R. Špinavé nebo poškrábané disky nemusí systém správně přečíst.
 • Doporučené operační systémy pro počítač, do kterého bude aktualizace firmwaru stažena:
  • Doporučuje se systém Windows® Vista®, Windows® XP nebo Windows® 7.
 • Potřebujete počítač s mechanikou pro zápis disků CD.

Zkontrolujte verzi firmwaru systému domácího kina:

 • Zapněte televizor a zkontrolujte, zda jsou nastaveny vstupy, ke kterým je systém domácího kina BDV-E300/E800W/E801/Z7 připojen.
 • Zapněte systém domácího kina BDV-E300/E800W/E801/Z7.
 • Až systém domácího kina začne přehrávat disk, stiskněte tlačítko "STOP" a čekejte, dokud se na televizoru neobjeví obrazovka s modrým diskem Sony Blu-ray Disc™.
 • Na panelu XMB™ (Xross Media Bar™) přejděte pomocí šipek na dálkovém ovladači na položku "Setup" [Nastavení] > "System Settings" [Nastavení systému] a potom stiskněte tlačítko ENTER.
 • Pomocí šipek na dálkovém ovladači přejděte na položku "System Information" [Informace o systému] a potom stiskněte tlačítko ENTER.
 • Na obrazovce televizoru bude zobrazena aktuální verze firmwaru nainstalovaného v systému domácího kina BDV-E300/E800W/E801/Z7 takto:

  SOFTWARE VERSION XX.X.006

  Je-li číslo verze 011 nebo vyšší, nemusíte tuto aktualizaci firmwaru instalovat.

Postup stažení:

 1. Stáhněte soubor UPDATA_13x011.ZIP do adresáře pro dočasné nebo stažené soubory (adresář si poznamenejte, abyste jej mohli později využít).
 2. Přejděte do adresáře, do kterého jste soubor stáhli, a ověřte, že má soubor UPDATA_13x011.ZIP velikost 48,165,706 bajtů.
 3. Klepněte pravým tlačítkem na soubor UPDATA_13x011.ZIP a potom klepněte na možnost "Vlastnosti".
 4. Na obrazovce "Vlastnosti UPDATA_13x011.ZIP" zkontrolujte, zda je v poli "Velikost:" uvedena hodnota "46,9 MB (48,165,706 bajtů)".



 5. Rozbalte soubor UPDATA_13x011.ZIP do vybraného umístění.
 6. Rozbalené soubory budou mít název "BD13-VUD.BIN" a "SONY_VUP.ID".
 7. Chcete-li vytvořit disk s aktualizací firmwaru, zapište rozbalené soubory ("BD13-VUD.BIN" a "SONY_VUP.ID") do kořenové složky disku CD-R. (Pokud používáte zapisovací software, vyvarujte se formátu ISO9660.)

Důležité poznámky:

 • V softwaru pro vypalování disků DVD/CD vyberte formát UDF.
 • Zkontrolujte, zda je disk finalizován.
 • Zkontrolujte, zda vypalování disku proběhlo bez chyby. V případě pochybností vytvořte disk s aktualizací znovu.
 • Použití formátu ISO9660 může vést k nesprávnému disku s aktualizací.
 • Nevytvářejte disk s aktualizací jinak než výše popsaným způsobem.

Postup aktualizace firmwaru:

 • Upozornění:

  - Během aktualizace systém nevypínejte ani neodpojujte ze sítě. Pokud tak učiníte, systém by se mohl poškodit, přestane fungovat a bude vyžadovat opravu.

  - Pokud není v pokynech stanoveno jinak, nepoužívejte po dobu aktualizace žádná tlačítka. Pokud tak učiníte, systém by se mohl poškodit, přestane fungovat a bude vyžadovat opravu.
 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda jsou nastaveny vstupy, ke kterým je systém domácího kina s disky BD/DVD připojen.
 2. Zapněte systém domácího kina s disky BD/DVD.
 3. Vložte do systému disk s aktualizací a zasuňte jej do jednotky.
 4. Po načtení disku se zobrazí zpráva Perform version update? [Provést aktualizaci verze?].



 5. Vyberte tlačítko OK a potom stiskněte tlačítko ENTER.
 6. Spustí se proces stahování a na displeji předního panelu systému se zobrazí text "UPDATE".
 7. V průběhu aktualizace:
  Na displeji předního panelu se zobrazí text UPDATE */9 ("*" se mění od "0" do "9", ukazuje tak průběh).



 8. Aktualizace firmwaru bude dokončena, jakmile se na displeji předního panelu systému domácího kina zobrazí text COMPLETE! [Dokončeno].
  Dokud je tato zpráva zobrazena, neprovádějte se systémem domácího kina žádné akce ani jej nevypínejte. Jinak může systém domácího kina s disky BD/DVD přestat reagovat a bude vyžadovat opravu.
 9. Vyjměte disk s aktualizací ze systému.
 10. Zapněte systém domácího kina s disky BD/DVD.
 11. Zkontrolujte verzi firmwaru:



Možné problémy týkající se aktualizace z disku

Na displeji předního panelu systému domácího kina se zobrazí text "SYS ERR" nebo "UPDATE NG".

 1. Odpojte napájecí kabel a poté jej znovu připojte.
 2. Zapněte systém domácího kina s disky Blu-ray/DVD.
 3. Pokud se opětovnou aktualizací problém nevyřeší, vyjměte disk s aktualizací ze systému a odstraňte soubory aktualizace z počítače.
 4. Stáhněte aktualizaci znovu, proveďte celý výše popsaný postup a vytvořte nový disk s aktualizací. Potom nainstalujte aktualizaci firmwaru.
 5. Pokud problém přetrvává, obraťte se na společnost Sony.


Na displeji předního panelu se po vložení disku s aktualizací nezobrazí text „UPDATE“ [Probíhá aktualizace].

Vyjměte disk s aktualizací ze systému a odstraňte soubory aktualizace z počítače. Stáhněte aktualizaci znovu, proveďte celý výše popsaný postup a vytvořte nový disk s aktualizací. Potom nainstalujte aktualizaci firmwaru.



Při aktualizaci bylo vypnuto napájení.

Zapněte systém znovu a ponechte přitom disk v přihrádce. Aktualizace by se měla znovu automaticky spustit.



Soubor s aktualizací UPDATA_13x011.ZIP, který jsem stáhli z aktualizační webové stránky, nelze rozbalit.

Stažení se pravděpodobně nezdařilo. Odstraňte stažený soubor a znovu stáhněte soubor aktualizace.



Aktualizace firmwaru se nedokončí ani po 30 minutách.

 1. Odpojte síťový kabel (napájecí kabel) z nástěnné (elektrické) zásuvky a znovu ho po několika minutách připojte.
 2. Zapněte systém domácího kina s disky Blu-ray/DVD.
 3. Proveďte postup aktualizace z disku znovu.
 4. Pokud se problém opakovanou aktualizací nevyřeší, obraťte se na společnost Sony.