Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • SRS-X88

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Vylepšuje zabezpečení komunikace.

DŮLEŽITÉ: Aktualizaci firmwaru je nutné provést, pokud chcete nadále využívat služeb funkce pro distribuci hudby Chromecast built-in.

Předchozí výhody a vylepšení

Podívejte se na předchozí výhody a vylepšení

Informace o souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru pro model SRS-X88, verze 1.60.3351

Verze souboru

 • 1.60.3351

Velikost souboru

 • 165 MB (173 711 325 bajtů)

Datum vydání

 • 02-11-2021

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Tato aktualizace není potřeba, pokud má váš osobní zvukový systém již nainstalovanou verzi firmwaru 1.60.3351. Pokud si nejste jistí, verzi firmwaru můžete snadno zkontrolovat. To můžete udělat dvěma způsoby:

 • Jak ověřit pomocí aplikace Sony | Music Center (SongPal).
  1. Pomocí aplikace Sony | Music Center (SongPal) připojte jednotku ke stejné síti Wi-Fi jako smartphone.
  2. Spusťte aplikaci Sony | Music Center (SongPal) na svém smartphonu.
  3. Na obrazovce Speaker & Group (Reproduktor a skupina) vyberte svůj reproduktor.
  4. Vyberte možnost Settings (Nastavení).
  5. Na obrazovce Settings (Nastavení) vyberte možnost Other Settings (Další nastavení).
  6. Na obrazovce Other Settings (Další nastavení) potvrďte verzi firmwaru reproduktoru.
 • Jak zkontrolovat pomocí počítače.
  1. Jednotku připojte k počítači pomocí kabelu LAN (není součástí dodávky).
  2. Připojte napájecí kabel (součástí dodávky) k napájecímu adaptéru AC (součástí dodávky). Stiskněte tlačítko (ON/Standby) a zapněte napájení.

   Poznámka: Počkejte, až kontrolka LINK přestane blikat a rozsvítí se růžově.
  3. Zobrazte okno Sony Network Device Settings na svém počítači.
   1. Spusťte prohlížeč
   2. Do adresního řádku zadejte následující URL: http://169.254.1.1
  4. Pokud se zobrazí nabídka Language Setup (Výběr jazyka), zvolte požadovaný jazyk.
  5. Na obrazovce Device Details (Podrobnosti o zařízení) se zobrazí položka Firmware Version (Verze firmwaru) (X.XX.X.XX).

   Poznámka: Na obrazovce se zobrazí položky Firmware Version (Verze firmwaru), Model Name (Název modelu), Device Name (Název zařízení), Connection Type (Typ připojení), Internet Access (Přístup k internetu), SSID a Security Method (Způsob zabezpečení).

Firmware osobního zvukového systému můžete aktualizovat 2 snadnými způsoby:

ZpůsobCo budete potřebovatProč použít tento způsob?

Internet/síť
(DOPORUČENO)

 • Ethernetový kabel nebo bezdrátový router pro připojení osobního zvukového systému k internetu
 • Ujistěte se, že je osobní zvukový systém připojen:
  • k internetu
Tuto metodu doporučujeme, protože představuje nejjednodušší a nejrychlejší způsob aktualizace firmwaru.
Úložné zařízení USB
 • počítač
 • úložné zařízení USB
Takto můžete firmware aktualizovat, pokud se nemůžete připojit k internetu.

Instalace

Internet/síť

Tuto metodu doporučujeme jako nejjednodušší způsob aktualizace. Obvykle trvá přibližně 3–10 minut.

Poznámka: Pokud soustava NENÍ připojena k internetu (síti), nemůžete provést aktualizaci na nejnovější software.

 1. Připojte se k internetu (síti)
  Poznámka: Pokud je reproduktor připojen přímo k počítači pomocí kabelu LAN za účelem kontroly verze, odpojte kabel LAN a znovu jej připojte k přístupovému bodu.
 2. Pokud je reproduktor zapnutý, stiskněte tlačítko (ON/Standby) a vypněte jej.
 3. Stiskněte tlačítko (ON/Standby) a zapněte napájení.
 4. Počkejte, až kontrolka LINK přestane blikat a rozsvítí se oranžově nebo růžově. Kdykoli bude k dispozici aktualizace softwaru, tlačítko UPDATE se rozsvítí.
  Poznámka: Tlačítko UPDATE se nerozsvítí, když je nainstalován nejnovější software.
 5. Stiskněte a přidržte tlačítko UPDATE, dokud neuslyšíte pípání. Jakmile se zahájí aktualizace softwaru, tlačítko UPDATE začne blikat.
  Poznámka: Reproduktor nebude během aktualizace fungovat.
 6. Blikání (interval a stav) tlačítka UPDATE se během procesu aktualizace mění.
 7. Jakmile bude aktualizace dokončena, tlačítko UPDATE zhasne a reproduktor se automaticky přepne do pohotovostního režimu nebo do pohotovostního režimu BLUETOOTH/Network (BLUETOOTH/síť).
 8. Pomocí kroků popsaných v části Zkontrolujte verzi firmwaru zkontrolujte verzi firmwaru a ověřte, že se aktualizace nainstalovala správně.

Otázky a odpovědi

Během aktualizace bliká kontrolka červeně a tlačítko UPDATE oranžově.

Aktualizace softwaru se nezdařila. Dojde-li k této situaci, nelze provést žádné operace ani používat žádné funkce kromě tlačítka napájení. Pomocí následujících kroků zkontrolujte stav reproduktoru a dokončete aktualizaci softwaru pomocí jednotky USB Flash.

 1. Stisknutím a přidržením tlačítka (ON/Standby) vypněte reproduktor.
 2. Stisknutím tlačítka (ON/Standby) zapněte reproduktor.
 3. Počkejte přibližně 3 minuty (nebo na dokončení připojení k síti) a poté zkontrolujte stav tlačítka UPDATE na reproduktoru.

Tlačítko UPDATE bude svítit oranžově.

Aktualizace softwaru se nezdařila. Firmware pro osobní zvukový systém můžete aktualizovat pomocí jednotky USB flash.

Kontrolka Tlačítko ON/Standby bliká červeně a tlačítko UPDATE bliká oranžově.

Aktualizace softwaru se nezdařila. Firmware pro osobní zvukový systém můžete aktualizovat pomocí jednotky USB flash.

Poznámky:

 • Během aktualizace mějte reproduktor připojený ke zdroji energie a k síti.
 • NEODPOJUJTE napájecí adaptér AC, dokud není aktualizace dokončena.
 • Během aktualizace NEVYPÍNEJTE napájení jednotky.
 • Aktualizace obvykle trvá asi 3 až 10 minut. V závislosti na vašem síťovém prostředí může trvat i déle.

USB

Pokud je to možné, doporučujeme k aktualizaci použít internet. Pokud to možné není, použijte tuto náhradní metodu. Stáhněte si aktualizaci do počítače, přeneste ji na paměťové zařízení USB a následně do osobního zvukového systému.

Přípravy na aktualizaci firmwaru:

Před stažením firmwaru zkontrolujte, zda máte v počítači jeden z následujících operačních systémů a zda splňujete požadavky na jednotku USB Flash.

Podporované operační systémy:

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X (verze 10.4) nebo novější

Poznámka: Při použití operačního systému Windows 8.1 použijte režim plochy. Nelze zaručit správnou funkčnost u všech počítačů s nainstalovaným kompatibilním operačním systémem.

Záznamová média:

USB flash: Není zaručena funkčnost se všemi jednotkami USB flash s kapacitou vyšší než 256 MB.

Aktualizace firmwaru osobního audio systému prostřednictvím jednotky USB flash – Postup A

Poznámka: Po dokončení této aktualizace softwaru se již nelze vrátit zpět k předchozí verzi softwaru.

Jak stáhnout firmware:
 1. Zavřete všechna ostatní okna a spuštěné programy kromě této stránky.
 2. Přečtěte si smluvní podmínky na této stránce a zaškrtnutím políčka potvrďte, že s nimi souhlasíte.
 3. Stáhněte si aktualizaci firmwaru. Začne se stahovat soubor SRSX88V1603351.UPG, 165 MB (173 711 325 bajtů).
 4. Uložte soubor na plochu počítače.
  Poznámky:
  • Pokud používáte operační systém Windows 10 nebo 8.1, může se soubor aktualizace automaticky uložit do složky Stažené soubory. Na obrazovce Start klikněte na dlaždici Plocha a pomocí aplikace Průzkumník souborů vyhledejte stažený soubor ve složce Stažené soubory.
  • Tento soubor je určen výhradně pro aktualizaci modelu SRS-X88. Soubor nelze použít pro jiné osobní zvukové systémy.
Jak připravit stažený soubor:
 • V operačním systému Windows
  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na stažený soubor SRSX88V1603351.zip.
  2. Klikněte na možnost Extrahovat vše.
  3. V následně otevřeném okně Rozbalit komprimované složky (metoda ZIP) klikněte na tlačítko Extrahovat.
  4. Nyní je na ploše otevřena složka SRSX88V1603351.
  5. Ve složce UPDATE naleznete 4 soubory: LUTE02-FW.BIN, LUTE02-FW.ID, LUTE02-FW_MB.BIN, and LUTE02-FW_MB.ID
 • V operačním systému Mac OS
  1. Dvakrát klikněte na uložený soubor SRSX88V1603351.zip.
  2. Na ploše se vytvoří složka SRSX88V1603351.

Poznámka: V závislosti na operačním systému může být soubor po stažení automaticky rozbalen. Rozbalení souboru podle výše uvedených postupů se v některém operačním systému nemusí podařit. V druhém případě použijte nástroj pro dekompresi souborů.

Zkopírujte soubory aktualizace na jednotku USB flash:
 1. Vložte inicializovanou (naformátovanou) jednotku USB flash do slotu USB v počítači.
 2. Zkopírujte složku UPDATE na jednotku USB flash.
Aktualizujte zvukový systém s pomocí USB:
 1. Připojte napájecí adaptér AC (součástí dodávky) ke konektoru DC IN 18 V na reproduktoru.
 2. Napájecí kabel AC, který je připojen k napájecímu adaptéru AC, bezpečně zapojte do zásuvky elektrické sítě. Přepínač NETWORK OFF/ON na zadní straně nastavte do polohy ON.
 3. Stiskněte tlačítko (ON/Standby) a zapněte napájení.
 4. Počkejte přibližně 4 minuty, dokud kontrolka LINK nezpomalí.
 5. Stiskněte a přidržte tlačítko AUDIO IN a tlačítko snížení hlasitosti.
 6. Ozve se pípnutí a poté se rozsvítí tlačítko UPDATE.
  Poznámka: Pokud jste připojeni k síti, tlačítko UPDATE již může svítit oranžově. Avšak i v tomto případě postupujte podle zde uvedených pokynů, dokud neuslyšíte pípnutí.
 7. Zatímco svítí tlačítko UPDATE, zasuňte jednotku USB flash do slotu portu DC-OUT ONLY (USB) na zadní straně reproduktoru.
 8. Po zahájení aktualizace softwaru začne blikat tlačítko UPDATE.
  Poznámka: Během aktualizace není reproduktor funkční.
 9. Blikání (interval a stav) tlačítka UPDATE se během procesu aktualizace mění.
 10. Jakmile bude aktualizace dokončena, tlačítko UPDATE zhasne a reproduktor se automaticky přepne do pohotovostního režimu nebo do pohotovostního režimu BLUETOOTH/Network (BLUETOOTH/síť).
 11. Zkontrolujte verzi firmwaru.

Poznámky:

 • Během aktualizace reproduktor neodpojujte od zdroje energie.
 • NEODPOJUJTE napájecí adaptér AC, dokud není aktualizace dokončena.
 • Během aktualizace NEVYPÍNEJTE napájení jednotky.
 • Aktualizace obvykle trvá přibližně 10 minut.

Aktualizace firmwaru osobního zvukového systému prostřednictvím jednotky USB flash – Postup B

Pokud kontrolka (ON/Standby) bliká červeně a tlačítko aktualizace oranžově, pak aktualizace softwaru selhala.
Aktualizaci firmwaru je potřeba stáhnout do počítače, uložit ji na jednotku USB flash a poté nahrát do reproduktoru.
Postupujte podle níže uvedených pokynů:

Poznámka: Po dokončení aktualizace softwaru se již nelze vrátit zpět k předchozí verzi softwaru.

Jak stáhnout firmware:
 1. Zavřete všechna ostatní okna a spuštěné programy kromě této stránky.
 2. Přečtěte si smluvní podmínky na této stránce a zaškrtnutím políčka potvrďte, že s nimi souhlasíte.
 3. Stáhněte si aktualizaci firmwaru. Začne se stahovat soubor SRSX88V1603351.UPG, 165 MB (173 711 325 bajtů).
 4. Uložte soubor na plochu počítače.
  Poznámky:
  • Pokud používáte operační systém Windows 10 nebo 8.1, může se soubor aktualizace automaticky uložit do složky Stažené soubory. Na obrazovce Start klikněte na dlaždici Plocha a pomocí aplikace Průzkumník souborů vyhledejte stažený soubor ve složce Stažené soubory.
  • Tento soubor je určen výhradně pro aktualizaci modelu SRS-X88. Soubor nelze použít pro jiné osobní zvukové systémy.
Jak připravit stažený soubor:
 • V operačním systému Windows
  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na stažený soubor SRSX88V1603351.zip.
  2. Klikněte na možnost Extrahovat vše.
  3. V následně otevřeném okně Rozbalit komprimované složky (metoda ZIP) klikněte na tlačítko Extrahovat.
  4. Nyní je na ploše otevřena složka SRSX88V1603351.
  5. Ve složce UPDATE naleznete 4 soubory: LUTE02-FW.BIN, LUTE02-FW.ID, LUTE02-FW_MB.BIN, and LUTE02-FW_MB.ID
 • V operačním systému Mac OS
  1. Dvakrát klikněte na uložený soubor SRSX88V1603351.zip.
  2. Na ploše se zobrazí složka s názvem UPDATE, která obsahuje následující soubory: LUTE02-FW.BIN, LUTE02-FW.ID, LUTE02-FW_MB.BIN, and LUTE02-FW_MB.ID

Poznámka: Stažený soubor se může při použití výše uvedených operačních systémů automaticky rozbalit, ale pokud jej nedokážete rozbalit pomocí těchto pokynů, bude možná nutné použít samostatný software pro dekompresi souborů.

Zkopírujte soubory aktualizace na jednotku USB flash:
 1. Vložte jednotku USB flash do jednoho z portů USB počítače.
 2. Přetáhněte složku Update z plochy na jednotku USB flash.
Aktualizujte zvukový systém s pomocí USB:
 1. Připojte reproduktor k zásuvce elektrické sítě pomocí dodávaného napájecího adaptéru AC.
 2. Přepínač sítě na zadní straně reproduktoru nastavte do polohy „on“.
 3. Jakmile kontrolka (ON/Standby) začne blikat červeně a tlačítko aktualizace oranžově, vypněte reproduktor.
 4. Zasuňte jednotku USB flash obsahující soubory aktualizace do portu DC-OUT ONLY (USB) reproduktoru.
 5. Znovu zapněte reproduktor.
  Poznámka: Kroky 3 až 5 proveďte během 3 minut.
 6. Jakmile začne blikat tlačítko aktualizace, zahájí se stahování aktualizace firmwaru do reproduktoru.
  Poznámka: Během stahování nelze reproduktor používat.
 7. V průběhu stahování souborů bude blikání zpomalovat a po dokončení aktualizace se zastaví úplně.
 8. Po ukončení stahování se reproduktor automaticky přepne do pohotovostního režimu nebo do pohotovostního režimu Bluetooth/síť.
 9. Pomocí nástroje pro kontrolu verze softwaru pro bezdrátový reproduktor SRS-X88 zkontrolujte, že byla aktualizace dokončena.