O souboru ke stažení

Pokud jste přehrávač Blu-ray úspěšně aktualizovali pomocí "Síťové aktualizace", nemusíte již tento postup použít.

Určeno pro modely:

 • BDP-S357
 • BDP-S360
 • BDP-S363
 • BDP-S560
 • BDP-S760
 • BDP-S765

Pokud máte jiný model přehrávače BD, klepněte sem a vyberte správný model.

Upozornění:

 • Tento nástroj je určen pouze pro přehrávače Blu-ray prodávané v Evropě. V některých zemích se neprodávají všechny modely.
 • Dodržujte pečlivě pokyny k aktualizaci. V případě nedodržení pokynů se aktualizace může přerušit a přehrávač může přestat reagovat nebo bude vyžadovat opravu.
 • Přehrávač nevypínejte ani neodpojujte z elektrické zásuvky. Ztráta napájení během aktualizace firmwaru může způsobit, že přehrávač přestane reagovat nebo bude vyžadovat opravu.
 • Přehrávač disků Blu-ray bude nastaven na výchozí hodnoty od výrobce. Po nainstalování aktualizace bude nutné přehrávač znovu nakonfigurovat.
 • Aktualizaci firmwaru vypalte na zcela nový zapisovatelný disk CD-R. Špinavé nebo poškrábané disky nemusí přehrávač správně přečíst.
 • Doporučené operační systémy pro počítač, do kterého bude aktualizace firmwaru stažena:
  • Doporučují se systémy Windows® Vista®, Windows® XP nebo Windows® 7, .
 • Potřebujete počítač s mechanikou pro zápis disků CD.

Zkontrolujte verzi firmwaru přehrávače:

 • Zapněte televizor a zkontrolujte, zda jsou nastaveny vstupy, ke kterým je připojen přehrávač Blu-ray.
 • Zapněte přehrávač Blu-ray Disc™.
 • Pokud přehrávač začne přehrávat disk, stiskněte tlačítko "STOP" a čekejte, dokud se neobjeví modrá obrazovka Sony Blu-ray Disc™.
 • Na panelu XMB™ (Xross Media Bar™) přejděte pomocí šipek na dálkovém ovladači na položku "Setup" [Nastavení] > "System Settings" [Nastavení systému] a potom stiskněte tlačítko ENTER.
 • Pomocí šipek na dálkovém ovladači přejděte na položku "System Information" [Informace o systému] a potom stiskněte tlačítko ENTER.
 • Na obrazovce televizoru se následujícím způsobem zobrazí aktuální verze firmwaru nainstalovaného v přehrávači Blu-ray:

  SOFTWARE VERSION XX.X.011

  Je-li číslo verze 011 nebo vyšší, nemusíte tuto aktualizaci firmwaru instalovat.

Postup stažení:

 1. Stáhněte soubor UPDATA_11x011.ZIP do adresáře pro dočasné nebo stažené soubory (adresář si poznamenejte, abyste jej mohli později využít).
 2. Přejděte do adresáře, do kterého jste soubor stáhli, a ověřte, že má soubor UPDATA_11x011.ZIP velikost 50,434,723 bajtů.
 3. Klepněte pravým tlačítkem na soubor UPDATA_11x011.ZIP a potom klepněte na "Vlastnosti".
 4. Na obrazovce "Vlastnosti UPDATA_11x011.ZIP" zkontrolujte, zda je v poli "Velikost:" uvedena hodnota "48 MB (50,434,723 bajtů)".

 5. Rozbalte soubor UPDATA_11x011.ZIP do vybraného umístění.
 6. Rozbalené soubory budou mít název "BD11-VUD.BIN" a "SONY-VUD.ID".
 7. Chcete-li vytvořit disk s aktualizací firmwaru, zapište rozbalené soubory ("BD11-VUD.BIN" a "SONY-VUD.ID") do kořenové složky disku CD-R.

Důležité poznámky:

 • V softwaru pro vypalování disků DVD/CD vyberte formát UDF.
 • Zkontrolujte, zda je disk finalizován.
 • Zkontrolujte, zda vypalování disku proběhlo bez chyby. V případě pochybností vytvořte disk s aktualizací znovu.
 • Nevytvářejte disk s aktualizací jinak než výše popsaným způsobem.

Postup aktualizace firmwaru:

 • Upozornění:
  - Během aktualizace nevypínejte ani neodpojujte přehrávač ze sítě. Pokud tak učiníte, přehrávač by se mohl poškodit, přestane fungovat a bude vyžadovat opravu.
  - Pokud není v pokynech stanoveno jinak, nepoužívejte po dobu aktualizace žádná tlačítka. Pokud tak učiníte, přehrávač by se mohl poškodit, přestane fungovat a bude vyžadovat opravu.
 • Před zahájením:
 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda jsou nastaveny vstupy, ke kterým je připojen přehrávač disků Blu-ray.
 2. Zapněte přehrávač disků Blu-ray.
 3. Vložte do přehrávače disk s aktualizací a zasuňte přihrádku disku.
 • Provedení aktualizace:
 1. Po načtení disku se v televizoru zobrazí zpráva "Perform version update?" [Provést aktualizaci verze?].
 2. Dálkovým ovladačem vyberte "OK" a poté stiskněte tlačítko ENTER.
 3. Spustí se aktualizace a na displeji předního panelu přehrávače se zobrazí text "VUP". (Obrazovka televizoru zčerná.)
 4. Na displeji předního panelu se zobrazí řada různých zpráv.
 5. Aktualizace firmwaru bude dokončena, jakmile se na displeji předního panelu zobrazí text "FINISH" [Hotovo].
  Dokud se tato zpráva zobrazuje, neprovádějte s přehrávačem žádnou činnost ani jej nevypínejte. Jinak může přehrávač přestat reagovat a bude vyžadovat opravu.
 6. Vyjměte disk s aktualizací z přehrávače.
 7. Zapněte přehrávač BD a proveďte SNADNOU INSTALACI podle pokynů zobrazených na obrazovce.
 8. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li číslo verze 011, aktualizace firmwaru byla úspěšná.

Možné problémy týkající se aktualizace z disku


Disk s aktualizací se nevysune

Pokud se disk s aktualizací nevysune, i když je zobrazeno "FINISH" [Dokončeno], postupujte takto:

 1. Vypněte přehrávač a odpojte napájecí kabel.
 2. Zapojte znovu napájecí kabel a držte přitom stisknuté tlačítko "Open/Close" [Otevřít/zavřít] na přehrávači.
 3. Držte tlačítko "Open/Close" [Otevřít/zavřít] stisknuté, dokud se přihrádka neotevře.
 4. Vyjměte disk.
  Povšimněte si, že tlačítko "Open/Close" [Otevřít/zavřít] na dálkovém ovladači nefunguje. Musíte stisknout tlačítko "Open/Close" [Otevřít/zavřít] na přehrávači Blu-ray.

Na displeji předního panelu přehrávače se zobrazí text "SYS ERR" nebo "VUP NG".

 1. Stiskněte tlačítko "POWER" [Napájení] a přidržte ho několik sekund, dokud se napájení jednotky nevypne.
 2. Pokračujte v aktualizaci firmwaru dalším stisknutím tlačítka "POWER".
 3. Pokud se opětovnou aktualizací problém nevyřeší, vyjměte disk s aktualizací z přehrávače a odstraňte soubory aktualizace z počítače.
 4. Stáhněte aktualizaci znovu, proveďte celý výše popsaný postup a vytvořte nový disk s aktualizací. Potom nainstalujte aktualizaci firmwaru.
 5. Pokud problém přetrvává, obraťte se na společnost Sony.

Na displeji předního panelu se po vložení disku s aktualizací do přehrávače nezobrazí text "VUP".

Vyjměte disk s aktualizací z přehrávače a odstraňte soubory aktualizace z počítače. Stáhněte aktualizaci znovu, proveďte celý výše popsaný postup a vytvořte nový disk s aktualizací. Potom nainstalujte aktualizaci firmwaru.


Při aktualizaci bylo vypnuto napájení.

Zapněte znovu přehrávač a ponechte přitom disk v přihrádce. Aktualizace by se měla znovu automaticky spustit.


Soubor s aktualizací UPDATA_11x011.ZIP, který jsem stáhl z aktualizační webové stránky, nelze rozbalit.

Stažení se pravděpodobně nezdařilo. Odstraňte stažený soubor a stáhněte soubor s aktualizací znovu.


Aktualizace firmwaru se nedokončí ani po 30 minutách.

Obraťte se na společnost Sony.