EULA (End-User-License-Agreement)

Software ke stažení a online aplikace: Omezení a odmítnutí odpovědnosti

Veškeré ovladače, software, programy (včetně veškerých upgradů a aktualizací), zásuvné moduly do prohlížečů, periferie a další aplikace, počítačové služby nebo nástroje, veškerý software dostupný uživatelům a související s (resp. usnadňující přístup k) libovolným předplatným spojeným s touto stránkou a veškeré soubory a obrázky obsažené (nebo generované) v softwaru, programech a dalších materiálech dostupných ke stažení nebo ve formě vzdálených aplikací či služeb z obsahu stránky (Nástroje) jsou poskytovány prostřednictvím podpory a služeb uživatelům. Vlastnictví Nástrojů (ať již stahovaných či nikoli) nepřechází na uživatele a zůstává (stejně jako související práva na ochranu intelektuálního vlastnictví) společnosti Sony, jejím dceřiným společnostem nebo příslušným poskytovatelům licence.

Využívání veškerých Nástrojů uživatelem podléhá rovněž podmínkám stanoveným veškerými souvisejícími online a offline dokumenty, licenční smlouvou pro koncové uživatele a dalšími relevantními smlouvami a podmínkami specifikovanými příslušným dodavatelem nebo poskytovatelem licence (EULA) (které v případě nesouladu s těmito Podmínkami nahrazují tyto Podmínky). Pokud není Nástroj doplněn smlouvou EULA, je vám poskytnuta licence na používání Nástroje jedním uživatelem, které je nepřenosná, nevýhradní a zrušitelná.

Nástroje mohou být využívány pouze způsobem specifikovaným v příslušné smlouvě EULA. Uživatel nesmí reprodukovat, kopírovat a pronajímat nástroj, provádět reverzní inženýrství, dekompilovat ani prodávat Nástroj, s výjimkou možností výhradně povolených smlouvou EULA nebo souvisejícími zákony. Neautorizované použití Nástrojů porušuje autorská práva a další práva na ochranu intelektuálního vlastnictví a veškerá práva jsou vyhrazena společnosti Sony nebo příslušnému poskytovateli licence.
Společnost Sony neposkytuje žádné záruky s ohledem na přesnost nebo spolehlivost výsledků nebo výstupů odvozených od používání Nástrojů. Společnost Sony nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty dat nebo škody způsobené instalací nebo používáním libovolných stažených Nástrojů a neposkytuje žádné další záruky ani nepřijímá žádné závazky ve vztahu k těmto Nástrojům. Společnost Sony doporučuje uživatelům (a uživatelé zaručují, že tak učiní) vždy vytvářet a uchovávat kopie veškerých dat v hardwaru (kde budou Nástroje nainstalovány nebo používány) před nainstalováním jakýchkoli Nástrojů.
Společnost Sony a její dceřiné společnosti nenabízejí (s výjimkou informací uvedených v konkrétní smlouvě EULA, pokud jsou zde) podporu ani asistenci při používání, instalaci nebo údržbě libovolných Nástrojů, ani řešení problémů vyskytujících se v důsledku používání nebo nainstalování Nástrojů.

Tímto berete na vědomí, že jakákoli doprovodná dokumentace a/nebo technické informace mohou podléhat zákonům a regulacím na kontrolu exportu. Souhlasíte, že nebudete vyvážet ani opětovně vyvážet Nástroje v přímém či nepřímém rozporu s těmito zákony a regulacemi.
Tam, kde společnost Sony souhlasí (písemně), že bude poskytovat technickou podporu k výrobku Sony, bude poskytovat pouze podporu k relevantním výrobkům Sony s operačními systémy a dalším softwarem ve formě a verzi odpovídající době dodání výrobků od společnosti Sony nebo z továrny její dceřiné společnosti a může se rozhodnout neposkytnout podporu k výrobkům Sony, do kterých byly následně zabudovány nebo načteny Nástroje.

Související smlouva EULA může zavádět další výjimky ze záruky a odpovědnosti nebo omezení týkající se Nástrojů.

Stažení libovolného Nástroje znamená souhlas s těmito Podmínkami. Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami, nemůžete stáhnout žádný Nástroj ani doprovodnou online dokumentaci.