Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely systému domácího kina Blu-ray Disc / DVD:

 • BDV-E670W / E370 / E870 / E970W / F500 / F700 / IZ1000W

O souboru ke stažení

Aktualizace je jednoduchá a s nejnovější verzí firmwaru budete moci svůj přehrávač Blu-ray ještě lépe využívat.

 • Název: Aktualizace firmwaru pro systém domácího kina Blu-ray Disc/DVD na verzi M04.R.789
 • Datum vydání: 02/01/2015
 • Výhody a vylepšení:
  • Zvýšená bezpečnost šifrování
 • Omezení: Pouze pro systémy domácího kina Blu-ray Disc/DVD prodávané v Evropě. V některých zemích se neprodávají všechny modely

Systémové požadavky

Váš firmware už může být aktuální, zejména pokud máte nový model systému domácího kina Blu-ray Disc/DVD. Pokud je číslo firmwaru M04.R.789 nebo vyšší, aktualizace není zapotřebí.

Pokud si nejste jisti, zkontrolujte, jakou verzi firmwaru máte:

 1. Zapněte televizor a systém domácího kina Blu-ray Disc/DVD. Zkontrolujte, zda je televizor nastaven na vstup, ke kterému je připojen systém domácího kina Blu-ray Disc/DVD, pokud je tedy například přehrávač připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2
 2. Tiskněte opakovaně tlačítko "FUNCTION" (Funkce), dokud se na panelu předního displeje nezobrazí funkce "BD/DVD"
 3. Pokud se začne přehrávat disk, stiskněte STOP a počkejte, dokud se neobjeví obrazovka nabídky XrossMediaBar™ (XMB™)
 4. V nabídce XrossMediaBarTM zvýrazněte Setup (Nastavení) >System Settings (Systémová nastavení), potom zvolte ENTER pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovládání
 5. Zvýrazněte System Information (Systémové informace) a zvolte ENTER
 6. Na obrazovce televizoru bude číslo verze firmwaru vypadat takto: "Software Version M04.R.789" ("Verze softwaru M04.R.789") - pokud je číslo verze M04.R.789 nebo vyšší, máte nainstalovanou nejnovější verzi firmwaru.

Instalovat

Existují 2 snadné způsoby aktualizace firmwaru na systému domácího kina Blu-ray Disc/DVD:

 1. Sony - Domácí audio a video: Stažení firmwaru  

  • Před stažením a instalací jakéhokoli souboru si důkladně přečtěte veškeré informace. Nedodržení pokynů může způsobit, že přehrávač přestane reagovat nebo bude vyžadovat opravu
  • Tento nástroj je určen pouze pro přehrávače Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System prodávané v Evropě. V některých zemích se neprodávají všechny modely
  • Tento způsob aktualizace vyžaduje, aby byl přehrávač správně připojen k aktivnímu připojení k internetu.
  • Provedení aktualizace firmwaru vyžaduje, aby byl přehrávač správně připojen ke kompatibilnímu televizoru.
  • Aktualizace firmwaru obvykle trvá 15 až 30 minut v závislosti na konfiguraci systému a připojení k síti

  Pokyny:

  • Před zahájením:
  1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda jsou nastaveny vstupy, ke kterým je připojen přehrávač disků Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.

  2. Připojte konektor LAN na přehrávači disků Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System síťovým kabelem k internetu.

  3. Zapněte přehrávač disků Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.

  4. Je-li v přehrávači vložen disk, vyjměte ho.

  • Provedení aktualizace:
  1. V nabídce xross media bar™ přejděte pomocí šipek na dálkovém ovladači na položku "Setup" [Nastavení] - "Network Update" [Nastavení systému] a potom stiskněte tlačítko ENTER.

  2. V televizoru se zobrazí zpráva "Perform version update?" [Provést aktualizaci verze?].

  3. Vyberte "OK" a potom stiskněte tlačítko ENTER.

  4. Zahájí se stahování a v televizoru se zobrazí obrazovka stahování.

  5. Při stahování se v televizoru a na předním panelu přehrávače zobrazí zpráva "*/9".

   Poznámka: "*" se mění od "0" do "9" a ukazuje tak průběh stahování.

  6. Po dokončení stahování se zahájí aktualizace a na předním panelu přehrávače se zobrazí "UPDATING".

  7. Při instalaci aktualizace se na předním panelu přehrávače zobrazuje zpráva "UPDATING".

  8. Aktualizace firmwaru bude dokončena, jakmile se na displeji předního panelu zobrazí text "COMPLETE" [Hotovo].

   VAROVÁNÍ! Dokud se tato zpráva zobrazuje, neprovádějte s přehrávačem žádnou činnost ani jej nevypínejte. Přehrávač disků Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System jinak může přestat reagovat nebo bude vyžadovat opravu.

  9. Přehrávač disků Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System se automaticky vypne.

  10. Zapněte přehrávač disků Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.

  11. Zkontrolujte aktuální verzi firmwaru, aby se ověřilo, že se aktualizace úspěšně nainstalovala.

   Poznámka: Je-li poslední trojčíslí v čísle verze 789, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně.

  Možné problémy související se síťovou aktualizací


  Na displeji předního panelu se střídavě zobrazuje „UPDATE“ [Aktualizace] a „INCOMPLETE“ [Nedokončeno].

  1. Odpojte napájecí kabel a poté jej znovu připojte
  2. Zapněte systém domácího kina s disky Blu-ray/DVD
  3. Proveďte znovu postup síťové aktualizace
  4. Pokud se problém opakovanou aktualizací nevyřeší, obraťte se na společnost Sony

  V průběhu síťové aktualizace se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva „Connection status cannot be confirmed“ [Nelze potvrdit stav připojení] a firmware nelze aktualizovat.

  Příčinou tohoto problému může být připojení k síti. Zkontrolujte, zda jsou síťová nastavení systému domácího kina s disky Blu-ray/DVD zadána správně.

  1. Zkontrolujte, zda je síťový kabel dostatečně zasunut do konektoru.
  2. Prověřte nastavení sítě a zkontrolujte, zda má systém domácího kina s disky Blu-ray/DVD vlastní adresu IP. Používáte-li server proxy, napište adresu IP tohoto serveru proxy do pole „Proxy Server“ místo názvu hostitele serveru proxy.
  3. Potom znovu proveďte postup síťové aktualizace

  Při aktualizaci bylo vypnuto napájení.

  Zapněte znovu systém. Potom znovu proveďte postup síťové aktualizace.


  Když se systém domácího kina s disky Blu-ray/DVD po provedení aktualizace zapne, na displeji předního panelu se stále zobrazuje zpráva „WELCOME“ [Vítejte].

  Obraťte se na společnost Sony.


  Aktualizace firmwaru (nejedná se o stahování) se nedokončí ani po 30 minutách.

  1. Odpojte síťový kabel (napájecí kabel) z nástěnné (elektrické) zásuvky a znovu ho po několika minutách připojte
  2. Zapněte systém domácího kina s disky Blu-ray/DVD
  3. Proveďte znovu postup síťové aktualizace
  4. Obraťte se na společnost Sony


  Po aktualizaci 3D ze systému nevystupuje signál 3D, i když je systém připojen k televizoru, který je kompatibilní s 3D.  Připojte televizor kompatibilní s 3D prostřednictvím HDMI.

  Proveďte následující:

  1. Stiskněte „HOME“ [DOMŮ].
   Na televizní obrazovce se zobrazí nabídka HOME [HLAVNÍ NABÍDKA]
  2. Stisknutím vyberte „Setup“ [Nastavení]
  3. Stisknutím vyberte „Screen Settings“ [Nastavení obrazovky] a poté stiskněte Enter.
  4. Stisknutím vyberte „Output Video Format“ [Výstupní formát videa] a poté stiskněte Enter.
  5. Stisknutím vyberte „HDMI“ a poté stiskněte Enter.
  6. Vyberte „Auto“ a podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • UPDATA_M04R789.ZIP