O souboru ke stažení

O této aktualizaci:

Tato utilita aktualizuje firmware BDV-IT1000 na verzi 010 a poskytuje tyto výhody:

Vylepšení oproti verzi 006:

 • Vylepšená kompatibilita BD-Java, která zvyšuje interaktivitu s některými disky BD-ROM.
 • Vylepšená výkonnost BD-Live, která zvyšuje interaktivitu.

Upozornění:

 • Tato utilita je určena pouze pro použití se systémem BDV-IT1000 prodávaným v Evropě. V některých zemích nejsou prodávány všechny modely.
 • Dodržujte pokyny zobrazované po spuštění souboru UPDATE_BDV1000_VER010.EXE. Nedodržení těchto pokynů může přerušit proces spouštění souboru UPDATE_BDV1000_VER010.EXE a může způsobit, že systém domácího kina přestane reagovat a bude vyžadovat opravu.
 • Systém domácího kina nevypínejte ani nevypojujte ze sítě. Ztráta napájení během instalace aktualizace firmwaru UPDATE_BDV1000_VER010.EXE může způsobit, že systém domácího kina přestane reagovat a bude vyžadovat opravu.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • UPDATE_BDV1000_VER010.EXE

Velikost souboru

 • -

Příprava

Aktualizaci firmwaru BDV-IT1000 lze provést dvěma způsoby:

 • Síťová aktualizace:
  • Postup síťové aktualizace je jednoduchý, proto doporučujeme použít tento způsob.
  • Potřebujete připojit systém BDV-IT1000 k internetu síťovým kabelem.
 • Vytvoření disku s aktualizací, který má být vložen do systému BDV-IT1000.
  • Aktualizaci firmwaru vypalte na úplně nový zapisovatelný disk CD-R. Špinavé nebo poškrábané disky nemusí systém domácího kina správně přečíst.
  • Potřebujete počítač s vypalovací jednotkou CD a vypalovacím softwarem.
  • Stažený soubor vytvoří obraz ISO. Obraz ISO (.iso) je obraz disku systému souborů ISO 9660.
  • Většina softwaru pro vypalování disků CD/DVD umožňuje zapsat soubory ISO na disk. Další informace naleznete v nápovědě softwaru pro vypalování disků CD/DVD.
   NEPOUŽÍVEJTE DISK CD-RW. Doporučujeme disk CD-R.

Zkontrolujte verzi firmwaru systému domácího kina:

 • Zapněte televizor a zkontrolujte, zda jsou nastaveny vstupy, ke kterým je systém domácího kina BDV-IT1000 připojen.
 • Zapněte systém domácího kina BDV-IT1000.
 • Až systém domácího kina začne přehrávat disk, stiskněte tlačítko "STOP" a čekejte, dokud se na televizoru neobjeví obrazovka s modrým diskem Sony Blu-ray Disc™.
 • Na panelu XMB™ (Xross Media Bar™) přejděte pomocí šipek na dálkovém ovladači na položku "Setup" [Nastavení] > "System Settings" [Nastavení systému] a potom stiskněte tlačítko ENTER.
 • Pomocí šipek na dálkovém ovladači přejděte na položku "System Information" [Informace o systému] a potom stiskněte tlačítko ENTER.
 • Pomocí šipek na dálkovém ovladači přejděte na položku "System Information" [Informace o systému] a potom stiskněte tlačítko ENTER.
 • Na obrazovce televizoru bude zobrazena aktuální verze firmwaru nainstalovaného v systému domácího kina BDV-IT1000 takto:

  SOFTWARE VERSION XX.X.006

  Je-li číslo verze 010 nebo vyšší, nemusíte tuto aktualizaci firmwaru instalovat.

Postup síťové aktualizace je jednoduchý, proto doporučujeme použít tento způsob aktualizace firmwaru systému BDV-IT1000.

Nemůžete-li systém domácího kina BDV-IT1000 připojit k internetu, použijte níže popsaný způsob aktualizace z disku.

 • Před zahájením stahování a instalací souboru si pozorně přečtěte veškeré informace. Nedodržení těchto pokynů může způsobit, že systém domácího kina přestane reagovat a bude vyžadovat opravu.
 • Tento způsob aktualizace vyžaduje, aby byl systém domácího kina správně připojen k aktivnímu připojení k internetu.
 • Provedení aktualizace firmwaru vyžaduje, aby byl systém domácího kina správně připojen ke kompatibilnímu televizoru.

Proces aktualizace firmwaru obvykle trvá 15 až 30 minut v závislosti na konfiguraci systému a připojení k síti.

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda jsou nastaveny vstupy, ke kterým je systém domácího kina s disky BD/DVD připojen.
 2. Připojte koncovku LAN na systému domácího kina k internetu síťovým kabelem.
 3. Zapněte systém domácího kina s disky BD/DVD.
 4. Je-li v systému vložen disk, vyjměte ho.
 5. Na panelu XMB (Xross Media Bar) přejděte pomocí šipek na dálkovém ovladači na položku Setup - Network Update (Nastavení - Nastavení systému) a potom stiskněte tlačítko ENTER.
 6. Zobrazí se zpráva Perform version update? (Provést aktualizaci verze?). 7. Vyberte tlačítko OK a potom stiskněte tlačítko ENTER.
 8. Spustí se proces stahování a zobrazí se obrazovka stahování.
  Na televizoru a na displeji předního panelu se zobrazí text DOWNLOAD */9 ("*" se mění od "0" do "9", ukazuje tak průběh). 9. Po dokončení procesu stahování se spustí aktualizace a na displeji předního panelu systému domácího kina se zobrazí text UPDATE.
 10. V průběhu aktualizace:
  Na displeji předního panelu se zobrazí text UPDATE */9 ("*" se mění od "0" do "9", ukazuje tak průběh).
 11. Aktualizace firmwaru bude dokončena, jakmile se na displeji předního panelu systému domácího kina zobrazí text COMPLETE! [Dokončeno].
  Dokud je tato zpráva zobrazena, neprovádějte se systémem domácího kina žádné akce ani jej nevypínejte. Jinak může systém domácího kina s disky BD/DVD přestat reagovat a bude vyžadovat opravu.
 12. Systém domácího kina s disky BD/DVD se automaticky vypne.
 13. Zapněte systém domácího kina s disky BD/DVD.
 14. Zkontrolujte verzi firmwaru:Možné problémy související se síťovou aktualizací

Na displeji předního panelu systému domácího kina se zobrazí text "SYS ERR" nebo "VUP NG".

 1. Odpojte napájecí šňůru a potom ji znovu zapojte.
 2. Zapněte systém domácího kina s disky BD/DVD.
 3. Proveďte znovu proceduru síťové aktualizace.
 4. Pokud se opětovnou aktualizací tento problém nevyřeší, obraťte se na společnost Sony.

V průběhu síťové aktualizace se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva "Connection status cannot be confirmed" [Nelze potvrdit stav připojení] a firmware nelze aktualizovat.

Příčinou tohoto problému může být připojení k síti. Zkontrolujte, zda jsou síťová nastavení systému domácího kina zadána správně.

 1. Zkontrolujte, zda je síťový kabel dostatečně zasunut do konektoru.
 2. Prověřte nastavení sítě a zkontrolujte, zda má systém domácího kina vlastní adresu IP. Používáte-li server proxy, napište adresu IP tohoto serveru proxy do pole "Proxy Server" místo názvu hostitele serveru proxy.
 3. Potom znovu proveďte proceduru síťové aktualizace.

Při aktualizaci bylo vypnuto napájení.

Zapněte znovu systém domácího kina s disky BD/DVD. Potom znovu proveďte proceduru síťové aktualizace.

Proces síťové aktualizace má dvě části, stahování a aktualizaci. Pokud po dokončení části stahování neskončí proces aktualizace firmwaru ani po 30 minutách:
Obraťte se na společnost Sony.

Nemůžete-li systém domácího kina BDV-IT1000 připojit k internetu, použijte způsob aktualizace z disku.
Jestliže jste systém domácího kina BDV-IT1000 úspěšně aktualizovali podle výše uvedené části "Síťová aktualizace", není již nutné tuto proceduru použít.

 • Dodržujte pokyny k aktualizaci. Nedodržení těchto pokynů může přerušit proces aktualizace a může způsobit, že systém domácího kina přestane reagovat a bude vyžadovat opravu.
 • Systém domácího kina nevypínejte ani nevypojujte ze sítě. Ztráta napájení během instalace aktualizace firmwaru může způsobit, že systém domácího kina přestane reagovat a bude vyžadovat opravu.
 • Aktualizaci firmwaru vypalte na úplně nový zapisovatelný disk CD-R. Špinavé nebo poškrábané disky nemusí systém domácího kina správně přečíst.
 • Doporučené operační systémy pro počítač, do kterého bude aktualizace firmwaru stahována:
  • Vyžadován je systém Microsoft® Windows® 98SE nebo novější.
  • Doporučován je systém Windows® Vista®, Windows® XP nebo Windows® 2000 (Service Pack 4).
 • Potřebujete počítač s vypalovací jednotkou CD a vypalovacím softwarem.
 • Většina softwaru pro vypalování disků CD/DVD umožňuje zapsat soubory ISO na disk. Další informace naleznete v nápovědě softwaru pro vypalování disků CD/DVD.

Postup stahování:

 1. Stáhněte soubor UPDATE_BDV1000_VER010.EXE do adresáře pro dočasné nebo stahované soubory (poznamenejte si tento adresář pro pozdější potřebu).
 2. Přejděte do adresáře, do kterého jste tento soubor stáhli, a ověřte, zda velikost souboru UPDATE_BDV1000_VER010.EXE je 51 284 992 bajtů.
 3. Klepněte pravým tlačítkem na soubor UPDATE_BDV1000_VER010.EXE a potom klepněte na možnost "Vlastnosti".
 4. Na obrazovce "Vlastnosti UPDATE_BDV1000_VER010.EXE" zkontrolujte, zda je v poli "Velikost": uvedena hodnota "49,4 MB (51 284 992 bytes)". 5. Poklepáním na soubor UPDATE_BDV1000_VER010.EXE zahajte proces extrahování aktualizace firmwaru.
 6. V dialogovém okně UPDATE_BDV1000_VER010.EXE zadejte umístění pro nekomprimované soubory nebo toto umístění vyberte klepnutím na tlačítko "Procházet..." a potom klepněte na tlačítko "OK". Soubor UPDATE_BDV1000_VER010.ISO bude extrahován do zadaného umístění.
 7. Použijte možnost "Burn Image" [Vypálit obraz] v softwaru pro vypalování disků CD a vytvořte ze souboru UPDATE_BDV1000_VER010.ISO disk s aktualizací.

  Důležité poznámky:
  • Zkontrolujte, zda je disk finalizován.
  • Zkontrolujte, zda vypalování disku proběhlo bez chyby. V případě pochybností vytvořte disk s aktualizací znovu.
  • Vypalování disku s aktualizací pomocí softwaru pro zápis paketů (packet writing) není podporováno. (Technologie Packet Writing slouží k zapisování na optické disky a umožňuje používat zapisovatelná média CD a DVD podobným způsobem jako diskety.)
  • Nevytvářejte disk s aktualizací jinak než výše popsaným způsobem.

Postup aktualizace firmwaru:

 • Během aktualizace nevypínejte ani neodpojujte systém domácího kina ze sítě. Jinak můžete systém domácího kina poškodit tak, že bude nepoužitelný a bude vyžadovat opravu.
 • Pokud není v pokynech stanoveno jinak, nepoužívejte po dobu aktualizace žádná tlačítka. Jinak můžete systém domácího kina poškodit tak, že bude nepoužitelný a bude vyžadovat opravu.
 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda jsou nastaveny vstupy, ke kterým je systém domácího kina s disky BD/DVD připojen.
 2. Zapněte systém domácího kina s disky BD/DVD.
 3. Vložte do systému disk s aktualizací a zasuňte jej do jednotky.
 4. Po načtení disku se zobrazí zpráva Perform version update? [Provést aktualizaci verze?]. 5. Vyberte tlačítko OK a potom stiskněte tlačítko ENTER.
 6. Spustí se proces stahování a na displeji předního panelu systému se zobrazí text "UPDATE".
 7. V průběhu aktualizace:
  Na displeji předního panelu se zobrazí text UPDATE */9 ("*" se mění od "0" do "9", ukazuje tak průběh). 8. Aktualizace firmwaru bude dokončena, jakmile se na displeji předního panelu systému domácího kina zobrazí text COMPLETE! [Dokončeno].
  Dokud je tato zpráva zobrazena, neprovádějte se systémem domácího kina žádné akce ani jej nevypínejte. Jinak může systém domácího kina s disky BD/DVD přestat reagovat a bude vyžadovat opravu.
 9. Vyjměte disk s aktualizací ze systému.
 10. Zapněte systém domácího kina s disky BD/DVD.
 11. Zkontrolujte verzi firmwaru:Možné problémy týkající se způsobu aktualizace z disku

Na displeji předního panelu systému domácího kina se zobrazí text "SYS ERR" nebo "UPDATE NG".

 1. Odpojte napájecí šňůru a potom ji znovu zapojte.
 2. Zapněte systém domácího kina s disky BD/DVD.
 3. Postupujte znovu podle pokynů pro aktualizaci z disku.
 4. Pokud problém přetrvává, obraťte se na společnost Sony.

Na displeji předního panelu systému domácího kina se po vložení disku s aktualizací nezobrazí text "UPDATE".

Vyjměte disk s aktualizací ze systému domácího kina a odstraňte soubory aktualizace z počítače. Stáhněte aktualizaci znovu, dodržujte celý výše popsaný postup a vytvořte nový disk s aktualizací a potom nainstalujte aktualizaci firmwaru.

Jak mohu ověřit, zda byl disk s aktualizací vypálen
Po vytvoření disku s aktualizací ověřte, zda název disku v počítači je "BV10-00010".

Při aktualizaci bylo vypnuto napájení.
Zapněte systém domácího kina s disky BD/DVD a potom znovu postupujte podle pokynů pro aktualizaci z disku.

Když poklepu na soubor aktualizace UPDATE_BDV1000_VER010.EXE stažený z webových stránek aktualizace, nevytvoří se soubor UPDATE_BDV1000_VER010.ISO a zobrazí se tato chybová zpráva: "Win32 Cabinet Self-Extraction".
Stažení se pravděpodobně nezdařilo. Odstraňte stažený soubor a znovu stáhněte soubor aktualizace.

Aktualizace firmwaru neskončí ani po 30 minutách.
Obraťte se na společnost Sony.