Týká se modelů

 • BDP-CX7000ES

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení:

Tento nástroj aktualizuje firmware přehrávače Blu-ray Disc™ na verzi 020 a poskytuje následující výhody:

 • Vylepšená kompatibilita zdokonaluje interaktivitu s některými disky BD-ROM.

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru přehrávače:

 • Zapněte televizor a zkontrolujte, zda jsou nastaveny vstupy, ke kterým je připojen přehrávač Blu-ray Disc™.
 • Zapněte přehrávač Blu-ray Disc™.
 • Pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovladači přejděte na položku "Setup" [Nastavení] - "System Settings" [Nastavení systému] a stiskněte tlačítko "ENTER" (umístěné ve středu tlačítek se šipkami).
 • Pomocí tlačítek se šipkami zvolte položku "System Information" [Informace o systému] a poté stiskněte tlačítko "ENTER" (umístěné ve středu tlačítek se šipkami).
 • Na obrazovce televizoru bude zobrazena aktuální verze firmwaru nainstalovaného v přehrávači Blu-ray Disc™:

  Software Version xx.x.xxx [Verze softwaru xx.x.xxx]

  Je-li poslední trojčíslí v čísle verze 020 nebo vyšší, nemusíte tuto aktualizaci firmwaru instalovat.

 • Síťová aktualizace:
  • Postup síťové aktualizace je jednoduchý, proto doporučujeme použít tento způsob.
  • Přehrávač Blu-ray Disc™ musíte připojit síťovým kabelem k internetu.

Klepnutím zobrazíte pokyny

Klepnutím zobrazíte pokyny

Updating over the internet 

Postup síťové aktualizace je jednoduchý, doporučujeme proto použít tento způsob aktualizace firmwaru přehrávače Blu-ray.

 • Před stažením a instalací jakéhokoli souboru si důkladně přečtěte veškeré informace. Nedodržení pokynů může způsobit, že přehrávač přestane reagovat nebo bude vyžadovat opravu.
 • Tento nástroj je určen pouze pro přehrávače Blu-ray prodávané v Evropě. V některých zemích se neprodávají všechny modely.
 • Tento způsob aktualizace vyžaduje, aby byl přehrávač správně připojen k aktivnímu připojení k internetu.
 • Provedení aktualizace firmwaru vyžaduje, aby byl přehrávač správně připojen ke kompatibilnímu televizoru.
 • Aktualizace firmwaru obvykle trvá 15 až 30 minut v závislosti na konfiguraci systému a připojení k síti.

Pokyny:

 • Před zahájením:
 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda jsou nastaveny vstupy, ke kterým je připojen přehrávač disků Blu-ray.
 2. Připojte konektor LAN na přehrávači disků Blu-ray síťovým kabelem k internetu.
 3. Zapněte přehrávač disků Blu-ray.
 • Provedení aktualizace:
 1. V nabídce Home přejděte pomocí šipek na dálkovém ovladači na položku "Setup" [Nastavení] - "Network Update" [Nastavení systému] a potom stiskněte tlačítko ENTER.
 2. V televizoru se zobrazí zpráva "Perform version update?" [Provést aktualizaci verze?].
 3. Vyberte "OK" a potom stiskněte tlačítko ENTER.
 4. Zahájí se stahování a v televizoru se zobrazí obrazovka stahování.
 5. Při stahování se v televizoru a na předním panelu přehrávače zobrazí zpráva "DOWNLOAD */9".
  Poznámka: "*" se mění od "0" do "9" a ukazuje tak průběh stahování.
 6. Po dokončení stahování se zahájí aktualizace a na předním panelu přehrávače se zobrazí "VERSION UP".
 7. Při instalaci aktualizace se na předním panelu přehrávače zobrazuje zpráva "VERSION UP */9".
  Poznámka: "*" se mění od "0" do "9" a ukazuje tak průběh aktualizace.
 8. Aktualizace firmwaru bude dokončena, jakmile se na displeji předního panelu zobrazí text "FINISH" [Hotovo].
  VAROVÁNÍ! Dokud se tato zpráva zobrazuje, neprovádějte s přehrávačem žádnou činnost ani jej nevypínejte. Přehrávač disků Blu-ray jinak může přestat reagovat nebo bude vyžadovat opravu.
 9. Přehrávač disků Blu-ray se automaticky vypne.
 10. Zapněte přehrávač disků Blu-ray.
 11. Zkontrolujte aktuální verzi firmwaru, aby se ověřilo, že se aktualizace úspěšně nainstalovala.
  Poznámka: Je-li poslední trojčíslí v čísle verze 020, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně.

Možné problémy související se síťovou aktualizací

Na displeji předního panelu přehrávače se zobrazí text "SYSTEM ERROR" nebo "VERSION UP NG".

 1. Stiskněte tlačítko "POWER" [Napájení] a přidržte ho několik sekund, dokud se napájení jednotky nevypne.
 2. Zapněte napájení přehrávače disků Blu-ray.
 3. Proveďte znovu postup síťové aktualizace.
 4. Pokud se problém opakovanou aktualizací nevyřeší, obraťte se na společnost Sony.


Televizor při síťové aktualizaci zobrazí chybové hlášení a jeho firmware nelze aktualizovat.

Příčinou tohoto problému může být připojení k síti. Zkontrolujte, zda jsou síťová nastavení přehrávače disků Blu-ray zadána správně.

 1. Zkontrolujte, zda je síťový kabel dostatečně zasunut do konektoru.
 2. Prověřte nastavení sítě a zkontrolujte, zda má přehrávač disků Blu-ray vlastní adresu IP. Používáte-li server proxy, napište adresu IP tohoto serveru proxy do pole "Proxy Server" místo názvu hostitele serveru proxy.
 3. Potom znovu proveďte postup síťové aktualizace.


Při aktualizaci bylo vypnuto napájení.

Zapněte znovu přehrávač. Proveďte postup síťové aktualizace ještě jednou.Aktualizace firmwaru (nejedná se o stahování) se nedokončí ani po 30 minutách.

Obraťte se na společnost Sony.

Update using a recordable CD-R and your PC

Pokud jste přehrávač Blu-ray Disc™ úspěšně aktualizovali pomocí "síťové aktualizace", nemusíte již tento postup používat.

Upozornění:

 • Tento nástroj lze použít pouze pro přehrávače Blu-ray Disc™ prodávané v Evropě. V některých zemích se neprodávají všechny modely.
 • Dodržujte pečlivě pokyny k aktualizaci. Nedodržení pokynů může způsobit, že se aktualizace přeruší, přehrávač může přestat reagovat a bude vyžadovat opravu.
 • Přehrávač nevypínejte ani neodpojujte z elektrické sítě. Ztráta napájení během instalace aktualizace firmwaru může způsobit, že přehrávač nebude reagovat nebo bude vyžadovat opravu.
 • Aktualizaci firmwaru vypalte na zcela nový zapisovatelný disk CD-R. Špinavé nebo poškrábané disky nemusí přehrávač správně přečíst.
 • Doporučené operační systémy pro počítač, do kterého bude aktualizace firmwaru stažena:
  • Doporučuje se Windows® Vista®, Windows® XP nebo Windows® 7, Mac OS X 10.6.3.
 • Potřebujete počítač s vypalovací jednotkou CD.

Postup stažení:

 1. Stáhněte soubor UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE do adresáře pro dočasné nebo stažené soubory (adresář si poznamenejte, abyste jej mohli později použít).
 2. Přejděte do adresáře se staženým souborem a ověřte, zda má soubor UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE velikost 47 269 888 bajtů.
 3. Klepněte pravým tlačítkem na soubor UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE a potom klepněte na možnost "Vlastnosti".
 4. Na obrazovce "Vlastnosti UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE" zkontrolujte, zda je v poli "Velikost:" uvedena hodnota "45,0 MB (47 269 888 bajtů)". 5. Poklepáním na soubor UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE zahajte rozbalování aktualizace firmwaru.
 6. V dialogovém okně UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE zadejte umístění pro nekomprimovanou aktualizaci nebo toto umístění vyberte klepnutím na tlačítko "Procházet..." a potom klepněte na tlačítko "OK". Do zadaného umístění se rozbalí soubor UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.ISO.
 7. Chcete-li vytvořit disk s aktualizací firmwaru, vypalte rozbalený soubor (UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.ISO) do kořene disku CD-R. (V zapisovacím softwaru nepoužívejte formát ISO9660.)

  Nevytvářejte datový disk. Pokud má disk s aktualizací fungovat, musíte jej vytvořit pomocí možnosti "Burn Image" [Vypálit obraz] softwaru pro vypalování disků CD.

Důležité poznámky:

 • Zkontrolujte, zda je disk finalizován.
 • Zkontrolujte, zda vypalování disku proběhlo bez chyby. V případě pochybností vytvořte disk s aktualizací znovu.
 • V případě formátu ISO9660 se nemusí vytvořit správný disk s aktualizací.
 • Nevytvářejte disk s aktualizací jinak než výše popsaným způsobem.

Postup aktualizace firmwaru:

 • Upozornění:

  - Během aktualizace přehrávač nevypínejte ani neodpojujte od zdroje napájení. Pokud tak učiníte, přehrávač se může poškodit nebo přestane fungovat a bude vyžadovat opravu.

  - Pokud není v pokynech uvedeno jinak, nepoužívejte během aktualizace žádná tlačítka. Pokud tak učiníte, přehrávač se může poškodit nebo přestane fungovat a bude vyžadovat opravu.
 • Před zahájením instalace:
 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda jsou nastaveny vstupy, ke kterým je připojen přehrávač Blu-ray Disc™.
 2. Zapněte přehrávač Blu-ray Disc™.
 3. Otevřete přední kryt stisknutím tlačítka OPEN/CLOSE [OTEVŘÍT/ZAVŘÍT] na dálkovém ovladači nebo na předním panelu.
 4. Vložte disk s aktualizací a zavřete přední kryt stisknutím tlačítka OPEN/CLOSE [OTEVŘÍT/ZAVŘÍT] na dálkovém ovladači nebo na předním panelu.
 • Provedení aktualizace:
 1. Pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovladači vyberte disk s aktualizací v části "Other Discs" [Ostatní disky] v ikonách kategorií ("Video" [Video], "Music" [Hudba] nebo "Photo" [Fotografie]) a stiskněte tlačítko "ENTER" (umístěné ve středu tlačítek se šipkami).
 2. Po načtení disku se zobrazí zpráva "Perform version update?" [Provést aktualizaci verze?].
 3. Pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovladači přejděte na položku "OK" a stiskněte tlačítko "ENTER" (umístěné ve středu tlačítek se šipkami).
 4. Zahájí se aktualizace a na displeji předního panelu přehrávače se zobrazí text "VERSION UP */9".
  Poznámka: "*" se mění od "0" do "9" a ukazuje tak průběh aktualizace.
 5. Aktualizace firmwaru bude dokončena, jakmile se na displeji předního panelu zobrazí text "FINISH" [Hotovo].
  Dokud je tato zpráva zobrazena, neprovádějte s přehrávačem žádné akce ani jej nevypínejte. Jinak může přehrávač přestat reagovat a bude vyžadovat opravu.

 6. Přehrávač Blu-ray Disc™ se vypne automaticky.
 7. Zapněte přehrávač Blu-ray Disc™.
 8. Vyjměte disk s aktualizací z přehrávače.
 9. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li číslo verze 020, byla aktualizace firmwaru úspěšná.

Možné problémy týkající se aktualizace z disku

Na displeji předního panelu přehrávače se zobrazí text "SYSTEM ERROR" [Systémová chyba] nebo "VERSION UP NG".

 1. Stiskněte tlačítko "POWER" [Napájení] a přidržte je několik sekund, dokud nebude napájení jednotky vypnuto.
 2. Zapněte přehrávač.
 3. Postupujte znovu podle pokynů pro aktualizaci z disku.
 4. Pokud problém přetrvává, obraťte se na společnost Sony.


Disk s aktualizací se po vložení nezobrazuje v části "Other Discs" [Ostatní disky] v nabídce HOME.

Vyjměte disk s aktualizací z přehrávače a odstraňte soubory aktualizace z počítače. Stáhněte aktualizaci znovu a vytvořte nový disk s aktualizací podle výše uvedeného postupu. Potom aktualizaci firmwaru nainstalujte.Když poklepu na soubor s aktualizací UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE stažený z webových stránek s aktualizací, nevytvoří se soubor UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.ISO, ale zobrazí se chybová zpráva: "Win32 Cabinet Self-Extraction".

Stažení se pravděpodobně nezdařilo. Odstraňte stažený soubor a stáhněte soubor s aktualizací znovu.Aktualizace firmwaru neskončí ani po 30 minutách.

Obraťte se na společnost Sony.