Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • NW-A100TPS
 • NW-A105
 • NW-A105HN
 • NW-A106HN
 • NW-ZX507

DŮLEŽITÉ: Tento soubor se používá pouze s popsanými modely. Ne všechny modely se prodávají ve všech zemích.

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Poskytuje bezpečnostní aktualizace (úroveň zabezpečení zobrazená v nabídce Settings (Nastavení) bude dostupná od srpna 2020)
DŮLEŽITÉ:
 • Ke zlepšení stability propojení je zapotřebí aktualizovat software aplikace Music Center pro počítače a firmware přehrávače Walkman® na nejnovější verze. Pokud software i firmware neaktualizujete na nejnovější verze, nemusí dojít ke správnému propojení aplikace Music Center pro počítače s přehrávačem Walkman®.
 • Pokud v přehrávači Walkman® není nastaveno správné datum a čas, oznámení o aktualizaci se nemusejí zobrazit. Pokud nejsou nastavené správně, nastavte je ručně.

Dřívější výhody a vylepšení

V této aktualizaci jsou zahrnuty i následující výhody a vylepšení.

 • Poskytuje bezpečnostní aktualizace (bezpečnostní aktualizace na úrovni nabídky Settings (Nastavení) bude dostupná od června 2020)
 • Přidává podporu streamování ve vysokém rozlišení
 • Přidává funkci záložek do aplikace přehrávače hudby
 • Přidává funkci vyhledávání klíčových slov do aplikace přehrávače hudby
 • Opravuje chybu, kdy se při přehrávání určitého obsahu ve formátu M4A zpomalí rychlost přehrávání
 • Přidává funkci Auto Power Off (Automatické vypnutí), která pomáhá prodloužit výdrž baterie
 • Opravuje problém, kdy se bezprostředně po vložení karty SD občas zobrazí zpráva chybně uvádějící, že karta SD je poškozená
 • Vylepšuje celkový výkon
 • Vylepšuje stabilitu propojení se softwarem Music Center pro počítače
 • Poskytuje bezpečnostní aktualizaci
 • Opravuje chybu, kdy se na domovské obrazovce objevují černé body nebo čáry
 • Opravuje chybu, kdy se obrázky z panelu rychlého nastavení nezobrazují správně
 • Opravuje chybu, kdy se funkce Wi-Fi čas od času nezapne
 • Vylepšuje obecné funkce

Podrobnosti souboru

Verze souboru

 • Verze 2.02.01

Datum uvedení

 • 27-08-2020

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Pokud byl váš přehrávač Walkman již aktualizován na verzi softwaru 2.02.01, nemusíte provádět aktualizaci.

 1. Prstem přejeďte přes domovskou obrazovku směrem nahoru.
 2. Klepněte na možnost [Settings] (Nastavení) – [System] (Systém) – [About device] (O zařízení)
 3. V částech [Model & hardware] a [Build number] (Číslo sestavení) se zobrazí název modelu a verze softwaru.

Před provedením aktualizace

 • Během aktualizace musíte zůstat připojeni k síti.
 • Po provedení aktualizace firmwaru se nelze znovu vrátit k starší verzi firmwaru.
 • Nastavení „Kvality bezdrátového přehrávání“ funkce Bluetooth se může po aktualizaci nastavit na výchozí hodnotu (LDAC-Connection pref.)
 • Nejprve proto přeneste veškerá data ze zařízení do počítače, protože při aktualizaci může dojít ke ztrátě zbývajících dat.
 • Nemůžeme zaručit, že provedením této aktualizace nedojde k poškození nebo vymazání skladeb a dat.
 • Při aktualizaci by mělo zařízení obsahovat přibližně 2 GB volného místa. Zkontrolujte, že zařízení obsahuje dostatek volného místa.
 • Pokud není ve vestavěné paměti flash dostatek volného místa, vytvořte jej přenesením veškerých nepotřebných dat zpět do počítače.
 • Ujistěte se, že se baterie přehrávače Walkman nabíjí a že je nabitá na více než 60 %.
 • Při instalaci tohoto souboru je nutné, abyste byli přihlášeni jako správce nebo jako uživatel s oprávněním správce.
 • Náklady na komunikaci ponesou uživatelé.

Důležité upozornění

Pro zákazníky používající aplikaci Music Center pro počítače

 • Ke zlepšení stability připojení je potřeba aktualizovat software Music Center pro počítače i software vašeho přehrávače Walkman na nejnovější verze.
 • Pokud je neaktualizujete na nejnovější verzi, může se stát, že se vaše zařízení Walkman nebude moci spojit s aplikací Music Center pro počítače.

Pokud není v přehrávači Walkman nastaveno správné datum a čas, oznámení o aktualizaci se nemusejí zobrazit. Ujistěte se, že je nastaveno správné datum a čas. Pokud nejsou nastavené správně, nastavte je ručně.

Jak nastavit datum a čas

 1. Prstem přejeďte přes domovskou obrazovku směrem nahoru.
 2. K zobrazení aktuálního data a času klepněte na ikonu [Clock] (Hodiny).
  • Pokud jsou datum a čas správné, přehrávač Walkman zobrazí oznámení o aktualizaci. Pokud není nastaveno správné datum a čas, nastavte je podle následujícího postupu.
 3. Poklepáním na možnost „“ (domovská stránka navigační lišty) na spodní straně obrazovky se vraťte zpět na domovskou obrazovku.
 4. Prstem přejeďte přes domovskou obrazovku směrem nahoru.
 5. Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
  [Settings] (Nastavení) – [System] (Systém) – [Date & time] (Datum a čas)
 6. Pokud je zapnuta možnost [Automatic date & time] (Automatické datum a čas), klepněte na možnost [Automatic date & time] (Automatické datum a čas). Pod možností [Automatic date & time](Automatické datum a čas) se zobrazí možnosti [Set date] (Nastavit datum) a [Set time] (Nastavit čas).
 7. Klepněte na možnost [Set date] (Nastavit datum) a nastavte správné datum. Poté klepněte na možnost [OK] a vraťte se na obrazovku [Date & time] (Datum a čas).
 8. Klepněte na možnost [Set time] (Nastavit čas) a nastavte správný čas. Poté klepněte na možnost [OK] a vraťte se na obrazovku [Date & time] (Datum a čas).
 9. Možnost [Automatic date & time] (Automatické datum a čas) nastavte na zapnuto.

Stáhnout a instalovat

Aktualizaci můžete provést jedním z následujících způsobů.

 • Aktualizace prostřednictvím Wi-Fi (bezdrátová síť LAN)
 • Aktualizace prostřednictvím aplikace Music Center pro počítače

Krok 1: Instalace aktualizace

(1) Aktualizace prostřednictvím Wi-Fi (bezdrátová síť LAN).

Po připojení k internetu přes funkci Wi-Fi můžete stahovat nejnovější verze softwaru pro přehrávač Walkman a aktualizovat jej.
Po připojení přehrávače Walkman k síti Wi-Fi se na displeji zobrazí oznámení o aktualizaci, pokud vyjde nejnovější verze softwaru.

 1. Připojte přehrávač Walkman ke zdroji napájení.
 2. Zapněte funkci Wi-Fi a připojte přehrávač Walkman k internetu.
 3. Prstem přejeďte přes domovskou obrazovku směrem nahoru.
 4. Klepněte na možnost [Settings] (Nastavení) – [System] (Systém) – [Advanced] (Pokročilé) – [System updates] (Systémové aktualizace).
 5. Podrobně prověřte zprávu a řiďte se podle instrukcí k aktualizaci na obrazovce.

Poznámka:
Pokud aktualizujete software, můžete být požádáni o poskytnutí oprávnění k přístupu do úložiště. V tomto případě poskytněte oprávnění k přístupu do úložiště.

(2) Aktualizace prostřednictvím aplikace Music Center for PC

Aplikace „Music Center for PC“ je počítačová aplikace, která spravuje obsah, který je možné použít pro přehrávač Walkman.
Při spuštění se aplikace „Music Center for PC“ připojí přes internet k serveru s aktualizacemi a automaticky ověří, zda má přehrávač Walkman aktuální informace.

 1. Vypněte funkci Wi-Fi a odpojte přehrávač Walkman od internetu.
 2. Spusťte aplikaci „Music Center for PC“ na počítači.
 3. Připojte přehrávač Walkman k počítači.
 4. Na obrazovce přehrávače Walkman se zobrazí text „Use USB for (Použít USB pro)“. V nabídce „Use USB for (Použít USB pro)“ klepněte na možnost „File Transfer (Přenos souborů)“ a klepněte na možnost „OK“.
 5. Na počítačové obrazovce se objeví oznámení o aktualizaci. Podrobně prověřte zprávu a řiďte se podle instrukcí k aktualizaci na obrazovce.

Poznámka:
V případě potřeby zapněte funkci Wi-Fi a připojte přehrávač Walkman k internetu.

Krok 2: Zkontrolujte, zda byla aktualizace úspěšná

Po dokončení aktualizace ověřte úspěšnou instalaci nové verze pomocí následujících kroků.

 1. Prstem přejeďte přes domovskou obrazovku přehrávače Walkman směrem nahoru.
 2. Klepněte na možnost [Settings] (Nastavení) – [System] (Systém) – [About device] (O zařízení) a poté se v části [Build number] (Číslo sestavení) zobrazí verze softwaru.
 3. Je-li [Build number] (Číslo sestavení) „2.02.01“, aktualizace proběhla úspěšně.