Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • SRS-ZR7

DŮLEŽITÉ: Tento soubor se používá pouze s popsanými modely. Ne všechny modely se prodávají ve všech zemích.

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení v porovnání s poslední aktualizací

 • Vylepšuje zabezpečenou komunikaci.
 • Funkci Spotify Connect lze nyní používat i na bezplatném účtu.
 • DŮLEŽITÉ: Je nutné provést aktualizaci firmwaru, chcete-li nadále využívat služeb funkce pro distribuci hudby Chromecast built-in. Pokud aktualizaci neprovedete ručně, sama se automaticky nainstaluje v době, kdy zařízení nebude zrovna používáno a bude mít přístup k internetovému připojení.

Dřívější výhody a vylepšení

 • Vylepšuje zabezpečenou komunikaci.
 • Přidán hlasový průvodce režimem párování přes Bluetooth®
 • Podpora služby Spotify Playback díky funkci Chromecast built-in
 • „Bezdrátový prostorový zvuk“ nyní také podporuje zařízení SCMS-T při přehrávání hudby prostřednictvím Bluetooth®
 • Technologie Google Cast pro zvukový obsah:
  • Nyní podporuje funkci Google Multi Room
  • Podporuje zdroje hudby odesílané ze zařízení SCMS-T prostřednictvím Bluetooth® při použití funkce bezdrátového stereofonního zvuku / bezdrátového prostorového zvuku
 • Vylepšení v oblastech provozu a stability
 • Vylepšuje funkčnost a stabilitu při přehrávání hudebních souborů z paměti USB během připojení prostřednictvím Wi-Fi®

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru 6.05 pro zařízení SRS-ZR7

Verze souboru

 • 6.05

Datum uvedení

 • 06-08-2019

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Potřebuji ji stáhnout? Tato aktualizace není nezbytná, pokud byl váš osobní audio systém již aktualizován na verzi firmwaru 6.05.
Pokud si nejste jisti, můžete snadno zkontrolovat, jakou verzi firmwaru máte:

Níže uvádíme dva způsoby.

Jak ověřit pomocí aplikace „Sony | Music Center (SongPal)“.
 1. Pomocí aplikace „Sony | Music Center (SongPal)“ připojte jednotku ke stejné síti Wi-Fi® jako smartphone.
 2. Spusťte aplikaci „Sony | Music Center (SongPal)“ na svém smartphonu.
 3. Zvolte možnost „SRS-ZR7“

 4. Vyberte možnost Settings (Nastavení)

 5. Vyberte možnost Other Settings (Další nastavení)

 6. Zkontrolujte verzi firmwaru zařízení SRS-ZR7

Jak zkontrolovat z počítače.
 1. Připojte jednotku k počítači kabelem LAN (není součástí dodávky).

  Poznámka : Pomocí síťového kabelu LAN připojte reproduktor k počítači.
 2. Připojte napájecí kabel (je součástí dodávky) k napájecímu adaptéru (je součástí dodávky). Zapněte napájení stisknutím tlačítka (zapnout/pohotovostní režim).

  Počkejte, dokud kontrolka LINK nepřestane blikat a nezůstane svítit růžově
 3. Zobrazte na počítači Sony Network Device Setting (Nastavení síťového zařízení Sony)
  1. Spusťte prohlížeč
  2. Do adresního řádku zadejte následující URL: http://169.254.1.1

 1. Pokud se zobrazí nabídka Language Setup (Nastavení jazyka), zvolte z ní jazyk
 2. "X.XX.X.XX" je verze v části System Software Version (Verze systémového softwaru) v nabídce Device Details (Podrobnosti o zařízení)

 3. Informace, jako jsou verze softwaru, název modelu a název zařízení, typ připojení, přistup k internetu, SSID a způsob zabezpečení, slouží jen jako ukázka.

Existují 2 snadné způsoby, jak na audiosystému SRS-ZR7 aktualizovat firmware:

Co budete potřebovatProč použít tento způsob?
Internet/síť
***DOPORUČENO***
 • Ethernetový kabel nebo bezdrátový směrovač pro připojení audiosystému SRS-ZR7 k internetu
 • Ujistěte se, že je audiosystém SRS-ZR7 připojen k:
  • aktivnímu připojení k Internetu
Tuto metodu doporučujeme, protože představuje nejjednodušší a nejrychlejší způsob aktualizace firmwaru.
Úložné zařízení USB
 • Počítač
 • Úložné zařízení USB
Takto můžete firmware aktualizovat, pokud se nemůžete připojit k Internetu.

Stáhnout a instalovat

Internet/síť

Aktualizace softwaru je dostupná na internetu (síti). Zkontrolujte následující kroky.
Poznámka: Pokud jednotka NENÍ připojena k internetu (síti), nemůžete provést aktualizaci na nejnovější software.
Důležité:

 • Před zahájením aktualizace zkontrolujte, zda je jednotka připojená k elektrické zásuvce prostřednictvím napájecího adaptéru AC pro USB.

 1. Připojení k elektrické zásuvce
  • Připojte port DC IN 5V k elektrické zásuvce pomocí napájecího adaptéru AC pro USB a dodávaného kabelu micro USB.
  Poznámka: aktualizaci softwaru nelze provést při napájení z baterie
 2. Připojení k internetu (síti)
  • Připojení mobilního zařízení pomocí aplikace „Sony | Music Center (SongPal)“
  • Připojení pomocí funkce WPS (Wi-Fi Protected Setup)
  • Připojení pomocí počítače
  Více se dočtete v návodu k obsluze jednotky
 3. Pokud je reproduktor zapnutý, vypněte ho stisknutím tlačítka (zapnout/pohotovostní režim)
 4. Zapojte napájecí kabel do napájecího adaptéru AC a poté do zásuvky elektrické sítě.
  Poznámka: Aktualizaci softwaru nelze provést, pokud je jednotka napájena z baterie
 5. Zapněte napájení stisknutím tlačítka (zapnout/pohotovostní režim)
 6. Počkejte, až kontrolka LINK přestane blikat a rozsvítí se oranžově. Kdykoliv bude k dispozici aktualizace softwaru, tlačítko UPDATE/WPS se rozsvítí
 7. Stiskněte a přidržte tlačítko UPDATE/WPS, dokud neuslyšíte pípání. Jakmile se zahájí aktualizace softwaru, začne tlačítko UPDATE/WPS blikat.
  Poznámka: Reproduktor nebude během aktualizace fungovat
 8. Blikání (interval a stav) tlačítka UPDATE/WPS se během procesu aktualizace mění
 9. Jakmile je aktualizace dokončena, tlačítko UPDATE/WPS zhasne a reproduktor se automaticky přepne do pohotovostního režimu nebo do pohotovostního režimu BLUETOOTH/síť
 10. Pomocí kroků popsaných v části Zkontrolovat verzi firmwaru zkontrolujte verzi firmwaru a ověřte, že se aktualizace nainstalovala správně.

Otázky a odpovědi

Svítí všechny kontrolky LED funkcí?

Aktualizace softwaru se nezdařila. Stisknutím tlačítka (zapnout/pohotovostní režim) reproduktor vypněte a potom ho znovu zapněte. Ujistěte se, že je reproduktor připojen k internetu a že svítí tlačítko UPDATE/WPS, potom znovu spusťte aktualizaci.


Tlačítko UPDATE bude stále svítit oranžově

Aktualizace softwaru se nezdařila. Firmware pro osobní audiosystém můžete aktualizovat pomocí jednotky USB flash.


Kontrolka bliká červeně a tlačítko UPDATE/WPS bliká oranžově.

Aktualizace softwaru se nezdařila. Firmware pro osobní audiosystém můžete aktualizovat pomocí jednotky USB flash.


USB

Podporované operační systémy:

 • Windows 10
 • Windows 8.1 – použijte prosím v režimu stolního počítače.
 • Windows 7 s aktualizací Service Pack 1 (SP1)
 • Mac OS® X (verze 10.6) nebo novější

Záznamová média:USB flash disk: s kapacitou minimálně 256 MB. Není zaručena funkčnost se všemi USB flash disky.

Poznámky:

 • Počet bliknutí na ukazateli UPDATE se mění v závislosti na průběhu aktualizace. Ukazatel UPDATE při spuštění aktualizace zabliká čtyřikrát. Počet bliknutí se postupně snižuje a po ukončení aktualizace ukazatel zhasne.
 • Během aktualizace mějte reproduktor připojený ke zdroji energie
 • Neodpojujte napájecí kabel, dokud se aktualizace nedokončí.
 • Během aktualizace nevypínejte napájení.
 • Aktualizace zpravidla trvá 3 až 10 minut.

 1. Zavřete všechna ostatní okna a spuštěné programy kromě této stránky.
 2. Přečtěte si smluvní podmínky na této stránce a zaškrtnutím políčka potvrďte svůj souhlas s těmito podmínkami.
 3. Stáhněte si aktualizaci firmwaru. Začne se stahovat soubor SRS16002.UPG, 150 MB (157.327.552 bajtů).
 4. Uložte soubor na plochu svého počítače.
  Poznámka: Pokud používáte operační systém Windows 10 nebo 8.1, může se soubor aktualizace automaticky uložit do složky Stažené soubory. Na obrazovce Start klepněte na dlaždici Plocha a pomocí Průzkumníku vyhledejte stažený soubor ve složce Stažené soubory
 5. Zkopírujte soubory aktualizace na USB flash disk:
  1. Vložte inicializovaný (naformátovaný) USB flash disk do slotu USB v počítači
  2. Zkopírujte složku UPDATE na USB flash disk.

Aktualizujte audio systém s pomocí USB:

 1. Připojte reproduktor k elektrické zásuvce a zapněte jej zmáčknutím tlačítka vypínače
 2. Poté, co se zeleně rozsvítí kontrolka POWER (Napájení), zasuňte USB flash disk do USB slotu reproduktoru.
 3. Zmáčkněte a podržte tlačítko UPDATE/WPS (Aktualizace/WPS) a ihned stiskněte a podržte tlačítko FUNCTION (Funkce). Držte obě tlačítka 4 sekundy, dokud se neozve pípání. – Když se reproduktor připojí k síti, může oranžově svítit kontrolka UPDATE (Aktualizace). I v takovém případě jej používejte
 4. Spustí se aktualizace z USB, kontrolka UPDATE (Aktualizace) oranžově bliká – během tohoto postupu reproduktor nepoužívejte.

 5. Kontrolka UPDATE (Aktualizace) (a kontrolka napájení) během aktualizace několikrát bliknou.
 6. Když se aktualizace dokončí, kontrolka UPDATE (Aktualizace) zhasne a reproduktor automaticky vstoupí do pohotovostního režimu nebo pohotovostního režimu BLUETOOTH/Síť.
  Poznámka: Při prvním zapnutí reproduktoru po aktualizaci ukazatel UPDATE třikrát oranžově zabliká.
 7. Zkontrolujte verzi firmwaru