Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • SRS-HG1

DŮLEŽITÉ: Tento soubor se používá pouze s popsanými modely. Ne všechny modely jsou prodávány ve všech zemích.

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení v porovnání s poslední aktualizací

 • Vylepšuje zabezpečenou komunikaci.
 • Funkci Spotify Connect lze nyní používat i na bezplatném účtu.
 • DŮLEŽITÉ: Je nutné provést aktualizaci firmwaru, chcete-li nadále využívat služeb funkce pro distribuci hudby Chromecast built-in.
  Pokud aktualizaci neprovedete ručně, sama se automaticky nainstaluje v době, kdy zařízení nebude zrovna používáno a bude mít přístup k internetovému připojení.

Dřívější výhody a vylepšení

 • Vylepšuje zabezpečenou komunikaci.
 • Přidána funkce Přidat reproduktor
 • Přidán hlasový průvodce režimem párování přes Bluetooth®
 • Podpora služby Spotify Playback díky funkci Chromecast built-in
 • Vylepšení v oblastech provozu a stability
 • Přidána funkce Multi Room prostřednictvím Google Cast
 • Podpora přehrávání hudby ze zařízení SCMS-T prostřednictvím Bluetooth® při používání funkce bezdrátového prostorového zvuku
 • Přidána funkce „Bezdrátový prostorový a stereofonní zvuk“
 • Podporuje audioobsah s vysokým rozlišením přes Google Cast
 • Podporuje funkci zrcadlení
  (dostupnost v jednotlivých zemích závisí na společnosti Google Inc.)

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru 6.05 pro zařízení SRS-HG1

Verze souboru

 • 6.05

Datum uvedení

 • 06-08-2019

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Pokud se zobrazí verze „5.02“ nebo nižší, důrazně doporučujeme aktualizovat firmware.

Pokud si nejste jistí, dá se aktuální verze firmwaru snadno zkontrolovat:

 1. Pomocí aplikace „Sony | Music Center (SongPal)“ připojte jednotku ke stejné síti Wi-Fi® jako smartphone.
 2. Spusťte aplikaci „Sony | Music Center (SongPal)“ na svém smartphonu.
 3. Vyberte model „SRS-HG1“.

 4. Vyberte možnost Settings (Nastavení).

 5. Vyberte možnost Other Settings (Další nastavení).

 6. Zkontrolujte verzi firmwaru zařízení SRS-HG1.

Stáhnout a instalovat

Aktualizace softwaru je dostupná na internetu (síti). Zkontrolujte následující kroky.
Poznámka: Pokud jednotka NENÍ připojena k internetu (síti), nemůžete provést aktualizaci na nejnovější software.
Důležité:

 • Pokud kontrolka napájení na jednotce bliká zeleně, i když jste stiskli tlačítko napájení, stiskněte tlačítko „RESET“ na spodní části jednotky.
 • Před zahájením aktualizace zkontrolujte, zda je jednotka připojená k elektrické zásuvce prostřednictvím napájecího adaptéru AC pro USB.

 1. Připojení k elektrické zásuvce
  • Připojte port DC IN 5V k elektrické zásuvce pomocí napájecího adaptéru AC pro USB a dodávaného kabelu micro USB.
  Poznámka: aktualizaci softwaru nelze provést při napájení z baterie
 2. Připojení k internetu (síti)
  • Připojení mobilního zařízení pomocí aplikace „Sony | Music Center (SongPal)“
  • Připojení pomocí funkce WPS (Wi-Fi Protected Setup)
  • Připojení pomocí počítače
  Více se dočtete v návodu k obsluze jednotky.
 3. Pokud je reproduktor zapnutý, vypněte ho stisknutím tlačítka (zapnout/pohotovostní režim).
 4. Zapojte napájecí kabel do napájecího adaptéru AC a poté do zásuvky elektrické sítě.
  Poznámka: Aktualizaci softwaru nelze provést, pokud je jednotka napájena z baterie.
 5. Zapněte napájení stisknutím tlačítka (zapnout/pohotovostní režim).
 6. Počkejte, až kontrolka LINK přestane blikat a rozsvítí se oranžově. Kdykoliv bude k dispozici aktualizace softwaru, tlačítko WPS/UPDATE se rozsvítí.

 7. Stiskněte a přidržte tlačítko WPS/UPDATE, dokud neuslyšíte pípání. Jakmile se zahájí aktualizace softwaru, začne tlačítko WPS/UPDATE blikat.Poznámka: Reproduktor nebude během aktualizace fungovat.
 8. Blikání (interval a stav) tlačítka WPS/UPDATE se během procesu aktualizace mění.
 9. Jakmile je aktualizace dokončena, tlačítko WPS/UPDATE zhasne a reproduktor se automaticky přepne do pohotovostního režimu nebo do pohotovostního režimu BLUETOOTH/síť.
 10. Pomocí kroků popsaných v části Jak zkontrolovat verzi firmwaru zkontrolujte verzi firmwaru a ověřte, že se aktualizace nainstalovala správně.

Otázky a odpovědi

Všechny kontrolky LED funkcí svítí.

Aktualizace softwaru se nezdařila. Stisknutím tlačítka (zapnout/pohotovostní režim) reproduktor vypněte a potom ho znovu zapněte. Ujistěte se, že je reproduktor připojen k internetu a že svítí tlačítko WPS/UPDATE, potom znovu spusťte aktualizaci.