Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • MAP-S1

O souboru ke stažení

 • Název:Aktualizace firmwaru NW 2.11 pro MAP-S1
 • Datum vydání:31-08-2017
 • Potřebuji aktualizaci?Tato aktualizace není nezbytná, pokud byl váš systém multifunkčního audiopřehrávače již aktualizován na verzi firmwaru NW 2.11.
  Pokud si nejste jisti, můžete snadnozkontrolovat, jakou verzi firmwarumáte:
  • Po zapnutí soupravy (POWER ON) stiskněte a držte tlačítka [ENTER] a [BACK], dokud se na displeji nezobrazí nápis „NW 2.11“
  • Chcete-li ukončit režim kontroly verze firmwaru, otočte voličem |<</>>| třikrát směrem doprava, až se obnoví normální zobrazení
 • Výhody a vylepšení v porovnání s poslední aktualizací

  • Důležité: Je nutné provést aktualizaci firmwaru, pokud chcete nadále využívat služeb systému pro distribuci hudby Spotify
 • Dřívější výhody a vylepšení

  • Vylepšuje přehrávání formátů DSDIFF a DLNA

Stáhnout

Aktualizace softwaru probíhá pomocí internetu (sítě). Zkontrolujte následující kroky.
Poznámka: Pokud jednotka NENÍ připojena k internetu (síti), nemůžete provést aktualizaci na nejnovější software. Když je rozpoznána nová verze softwaru, dojde k aktualizaci tohoto systému, když jej připojíte k internetu, v okně na displeji se zobrazí "UPDATE" (Aktualizace). V takovém případě proveďte aktualizaci na nejnovější verzi podle postupu uvedeného níže

 1. Stiskněte MENU
 2. Stisknutím tlačítka vyberte "NETWORK" ("Síť"), potom stiskněte "Enter".
 3. Stisknutím tlačítka vyberte "UPDATE" ("Aktualizovat"), potom stiskněte "Enter".
 4. Stisknutím tlačítka vyberte "OK", potom stiskněte "Enter".

Aktualizace bude zahájena.
Jakmile bude aktualizace dokončena, zobrazí se "COMPLETE" (Dokončeno). Stisknutím tlačítka vypněte jednotku, potom ji opětovným stisknutím stejného tlačítka znovu zapněte. Zkontrolujte verzi firmwaru systému osobního audia. Když se zobrazí "NW 2.11", byla aktualizace firmwaru úspěšná.
Poznámka:

 • Dokončení aktualizace systému zpravidla trvá asi 10 minut. V závislosti na síťovém prostředí může aktualizace trvat i déle
 • Během aktualizace nepoužívejte jednotku ani dálkové ovládání. Během aktualizace také nevypínejte systém ani neodpojujte napájecí kabel