Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • SRS-X9
 • SRS-X7

O souboru ke stažení

 • Datum vydání:31-08-2017
 • Potřebuji ji stáhnout?Tato aktualizace není nezbytná, pokud byl váš osobní audio systém již aktualizován na verzi firmwaru 2.13.2.09 (SRS-X7) / 2.13.2.10 (SRS-X9).
  Pokud si nejste jisti, můžete snadnozkontrolovat, jakou verzi firmwarumáte:
  1. Připojte jednotku k počítači kabelem LAN (není součástí dodávky).
   Poznámka:Ujistěte se, že je přepínač NETWORK OFF/ON (Síť vyp./zap.) v zadní části jednotky v poloze ON (zap.)
  2. Připojte napájecí kabel (je součástí dodávky) k napájecímu adaptéru (je součástí dodávky). Zapněte napájení stisknutím tlačítka(zapnout/pohotovostní režim).
   Počkejte, dokud kontrolka LINK nepřestane blikat a nezůstane svítit oranžově
  3. Zobrazte na počítačiSony Network Device Setting(Nastavení síťového zařízení Sony)
   1. Spusťte prohlížeč
   2. Do adresního řádku zadejte následující URL: http://169.254.1.1
  1. Pokud se zobrazí nabídkaLanguage Setup(Nastavení jazyka), zvolte z ní jazyk
  2. "X.XX.X.XX" je verze v částiSystem Software Version(Verze systémového softwaru) v nabídceDevice Details(Podrobnosti o zařízení)
 • Výhody a vylepšení:
  • DŮLEŽITÉ: Je nutné provést aktualizaci firmwaru, pokud chcete nadále využívat služeb systému pro distribuci hudby Spotify

Stáhnout

Aktualizace softwaru probíhá pomocí internetu (sítě). Zkontrolujte následující kroky.
Poznámka: Pokud jednotka NENÍ připojena k internetu (síti), nemůžete provést aktualizaci na nejnovější software.

 1. Připojte se k internetu (síti)
  Poznámka: Když reproduktor připojíte přímo k počítači pomocí kabelu LAN za účelem kontroly verze, odpojte kabel LAN a znovu ho připojte k přístupovému bodu.
 2. Když se reproduktor zapíná, stiskněte tlačítko (zapnout/pohotovostní režim) a vypněte ho
 3. Zapněte napájení stisknutím tlačítka (zapnout/pohotovostní režim)
 4. Počkejte, dokud kontrolka LINK nepřestane blikat a nezůstane svítit zeleně nebo oranžově. Kdykoliv bude k dispozici aktualizace softwaru, tlačítko UPDATE se rozsvítí. Poznámka: Když máte nejnovější verzi softwaru, tlačítko UPDATE se nerozsvítí.
 5. Klepněte na tlačítko UPDATE a přidržte je stisknuté, dokud neuslyšíte pípání. Jakmile bude aktualizace softwaru zahájena, tlačítko UPDATE začne blikat.Poznámka: Reproduktor nebude během aktualizace fungovat
 6. Blikání (interval a stav) tlačítka UPDATE se bude během procesu aktualizace měnit
 7. Jakmile bude aktualizace dokončena, tlačítko UPDATE zhasne a reproduktor se automaticky přepne do pohotovostního režimu nebo do pohotovostního režimu BLUETOOTH/síť
 8. Zkontrolujte verzi pomocí kroků popsaných v části jak zkontrolovat verzi firmwaru. Tím bude aktualizace firmwaru dokončena.

Otázky a odpovědi

Kontrolka UPDATE 4krát pomalu zabliká, potom zhasne.

Aktualizace softwaru se nezdařila. Vypněte reproduktor stisknutím tlačítka (zapnout/pohotovostní režim), potom jej znovu zapněte. Ujistěte se, že je reproduktor připojen k internetu a že svítí tlačítko UPDATE, potom znovu spusťte aktualizaci.

Kontrolka UPDATE stále pomalu bliká

Aktualizace softwaru se nezdařila. Reproduktor vypněte/zapněte stisknutím tlačítka (zapnout/pohotovostní režim), potom znovu spusťte aktualizaci. Pokud se aktualizace softwaru nezdařila, bude tlačítko UPDATE pomalu blikat, dokud reproduktor nevypnete. Jakmile zkontrolujete, že se blikání tlačítka UPDATE nezměnilo, vypněte reproduktor.

Poznámka:

 • Během aktualizace mějte reproduktor připojený ke zdroji napájení a k síti
 • NEODPOJUJTE napájecí adaptér, dokud nebude aktualizace dokončena
 • Během aktualizace NEVYPÍNEJTE napájení jednotky
 • Aktualizace zpravidla trvá asi 3 až 10 minut. V závislosti na vašem síťovém prostředí může trvat i déle