Pokud jste přehrávač Blu-ray úspěšně aktualizovali pomocí "Síťové aktualizace", nemusíte již tento postup použít.

Určeno pro modely:

 • BDP-S350
 • BDP-S550
 • BDP-S5000ES

Pokud máte jiný model přehrávače BD, klepněte sem a vyberte správný model.

Upozornění:

 • Tento nástroj je určen pouze pro přehrávače Blu-ray prodávané v Evropě. V některých zemích se neprodávají všechny modely.
 • Dodržujte pečlivě pokyny k aktualizaci. V případě nedodržení pokynů se aktualizace může přerušit a přehrávač může přestat reagovat nebo bude vyžadovat opravu.
 • Přehrávač nevypínejte ani neodpojujte z elektrické zásuvky. Ztráta napájení během aktualizace firmwaru může způsobit, že přehrávač přestane reagovat nebo bude vyžadovat opravu.
 • Přehrávač disků Blu-ray bude nastaven na výchozí hodnoty od výrobce. Po nainstalování aktualizace bude nutné přehrávač znovu nakonfigurovat.
 • Aktualizaci firmwaru vypalte na zcela nový zapisovatelný disk CD-R. Špinavé nebo poškrábané disky nemusí přehrávač správně přečíst.
 • Doporučené operační systémy pro počítač, do kterého bude aktualizace firmwaru stažena:
  • Doporučují se systémy Mac OS X 10.6.3.
 • Potřebujete počítač s mechanikou pro zápis disků CD.

Zkontrolujte verzi firmwaru přehrávače:

 • Zapněte televizor a zkontrolujte, zda jsou nastaveny vstupy, ke kterým je připojen přehrávač Blu-ray.
 • Zapněte přehrávač Blu-ray Disc™.
 • Pokud přehrávač začne přehrávat disk, stiskněte tlačítko "STOP" a čekejte, dokud se neobjeví modrá obrazovka Sony Blu-ray Disc™.
 • Na panelu XMB™ (Xross Media Bar™) přejděte pomocí šipek na dálkovém ovladači na položku "Setup" [Nastavení] > "System Settings" [Nastavení systému] a potom stiskněte tlačítko ENTER.
 • Pomocí šipek na dálkovém ovladači přejděte na položku "System Information" [Informace o systému] a potom stiskněte tlačítko ENTER.
 • Na obrazovce televizoru se následujícím způsobem zobrazí aktuální verze firmwaru nainstalovaného v přehrávači Blu-ray:

  SOFTWARE VERSION XX.X.024

  Je-li číslo verze 024 nebo vyšší, nemusíte tuto aktualizaci firmwaru instalovat.


Download procedure :

 1. Download the UPDATA_07x024M.ZIP file to a temporary or download directory (please note this directory for reference), and extract the Zip file.

 2. Go to the directory where the file was downloaded and verify that the size of the UPDATA_07x024M.ZIP is 49.6MB (52,019,653 bytes).

 3. Please extract the file. The extracted file will be named UPDATA_07x024.ISO

 4. Right-click the UPDATA_07x024.ISO file, and in the appearing menu select [GET INFO]

 5. In the UPDATA_07x024.ISO information screen verify that the size listed is "49.6 MB (52,060,160 bytes)".  Enlarge image


 6. Please create the firmware upgrade disc as follows:
  1. Open the Disk Utility program of your computer. (This program is located under Applications > Utilities > Disk Utility)

  2. Drag and drop UPDATA_07x024.ISO file from the location where the file was downloaded (temporary or download directory) to the left pane of the Disk Utility window.  3. Insert an empty CD-R in the computer into the computer.

  4. Select UPDATA_07x024.ISO and click the [BURN] icon. In the appearing window click the option [BURN].

   Note: You can select also choose to Verify the burned data by the clicking the disclosure triangle and selecting the [verify Burned data] checkbox in the window that appears.  5. The process starts, and the file will be written into the CD.

  6. When the message "burned successfully" is displayed, [Click OK] and the disc will be ejected.

Important notes:

 • Make sure that the disc is finalized.
 • Make sure the disc creation was correctly done without any error. In case of doubt, recreate a new upgrade disc.
 • Do not create the upgrade disc using another process than the one described above.

Postup aktualizace firmwaru:

 • Upozornění:  - Během aktualizace nevypínejte ani neodpojujte přehrávač ze sítě. Pokud tak učiníte, přehrávač by se mohl poškodit, přestane fungovat a bude vyžadovat opravu.

  - Pokud není v pokynech stanoveno jinak, nepoužívejte po dobu aktualizace žádná tlačítka. Pokud tak učiníte, přehrávač by se mohl poškodit, přestane fungovat a bude vyžadovat opravu.
 • Před zahájením:
 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda jsou nastaveny vstupy, ke kterým je připojen přehrávač disků Blu-ray.

 2. Zapněte přehrávač disků Blu-ray.

 3. Vložte do přehrávače disk s aktualizací a zasuňte přihrádku disku.

 • Provedení aktualizace:
 1. Po načtení disku se v televizoru zobrazí zpráva "Perform version update?" [Provést aktualizaci verze?].

 2. Dálkovým ovladačem vyberte "OK" a poté stiskněte tlačítko ENTER.

 3. Spustí se aktualizace a na displeji předního panelu přehrávače se zobrazí text "VUP". (Obrazovka televizoru zčerná.)

 4. Na displeji předního panelu se zobrazí řada různých zpráv.

 5. Aktualizace firmwaru bude dokončena, jakmile se na displeji předního panelu zobrazí text "FINISH" [Hotovo].
  Dokud se tato zpráva zobrazuje, neprovádějte s přehrávačem žádnou činnost ani jej nevypínejte. Jinak může přehrávač přestat reagovat a bude vyžadovat opravu.

 6. Vyjměte disk s aktualizací z přehrávače.

 7. Zapněte přehrávač BD a proveďte SNADNOU INSTALACI podle pokynů zobrazených na obrazovce.

 8. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li číslo verze 024, aktualizace firmwaru byla úspěšná.

Možné problémy týkající se aktualizace z diskuDisk s aktualizací se nevysune

Pokud se disk s aktualizací nevysune, i když je zobrazeno "FINISH" [Dokončeno], postupujte takto:

 1. Vypněte přehrávač a odpojte napájecí kabel.
 2. Zapojte znovu napájecí kabel a držte přitom stisknuté tlačítko "Open/Close" [Otevřít/zavřít] na přehrávači.
 3. Držte tlačítko "Open/Close" [Otevřít/zavřít] stisknuté, dokud se přihrádka neotevře.
 4. Vyjměte disk.
  Povšimněte si, že tlačítko "Open/Close" [Otevřít/zavřít] na dálkovém ovladači nefunguje. Musíte stisknout tlačítko "Open/Close" [Otevřít/zavřít] na přehrávači Blu-ray.


Na displeji předního panelu přehrávače se zobrazí text "SYS ERR" nebo "VUP NG".

 1. Stiskněte tlačítko "POWER" [Napájení] a přidržte ho několik sekund, dokud se napájení jednotky nevypne.
 2. Pokračujte v aktualizaci firmwaru dalším stisknutím tlačítka "POWER".
 3. Pokud se opětovnou aktualizací problém nevyřeší, vyjměte disk s aktualizací z přehrávače a odstraňte soubory aktualizace z počítače.
 4. Stáhněte aktualizaci znovu, proveďte celý výše popsaný postup a vytvořte nový disk s aktualizací. Potom nainstalujte aktualizaci firmwaru.
 5. Pokud problém přetrvává, obraťte se na společnost Sony.


Na displeji předního panelu se po vložení disku s aktualizací do přehrávače nezobrazí text "VUP".

Vyjměte disk s aktualizací z přehrávače a odstraňte soubory aktualizace z počítače. Stáhněte aktualizaci znovu, proveďte celý výše popsaný postup a vytvořte nový disk s aktualizací. Potom nainstalujte aktualizaci firmwaru.Při aktualizaci bylo vypnuto napájení.

Zapněte znovu přehrávač a ponechte přitom disk v přihrádce. Aktualizace by se měla znovu automaticky spustit.Soubor s aktualizací UPDATA_07X024M.ZIP, který jsem stáhl z aktualizační webové stránky, nelze rozbalit.

Stažení se pravděpodobně nezdařilo. Odstraňte stažený soubor a stáhněte soubor s aktualizací znovu.Aktualizace firmwaru se nedokončí ani po 30 minutách.

Obraťte se na společnost Sony.