Týká se modelů

Tyto informace jsou dostupné pro následující modely přehrávače disků Blu-ray:

 • BDP-S770

O souboru ke stažení

Aktualizace je jednoduchá, s nejnovější verzí firmwaru budete moci svůj přehrávač Blu-ray využívat naplno.

 • Název: Aktualizace firmwaru přehrávače Blu-ray na verzi M04.R.789
 • Datum vydání: 24/12/2014
 • Výhody a vylepšení:
  • Zvýšená bezpečnost šifrování
 • Omezení: pouze pro použití s přehrávači Blu-ray prodávanými v Evropě. V některých zemích se neprodávají všechny modely.

Váš firmware už může být aktualizován, zejména pokud máte nový model přehrávače Blu-ray. Pokud máte verzi číslo M04.R.789 nebo vyšší, aktualizace není zapotřebí.

Pokud si nejste jistí, můžete verzi firmwaru snadno ověřit:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen přehrávač Blu-ray, pokud je například přehrávač připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.
 2. Zapněte přehrávač Blu-ray. Pokud začne přehrávat disk, stiskněte STOP a počkejte, dokud se neobjeví nabídka XrossMediaBar (XMB™).
 3. V nabídce XrossMediaBarTM zvýrazněte Setup (Nastavení) > System Settings (Systémová nastavení), potom zvolte ENTER pomocí kláves se šipkami na dálkovém ovládání.
 4. Zvýrazněte Quick Start Mode (Režim Rychlý start) a ujistěte se, že je tato volba nastavena na OFF (VYP). Aktualizace by se nemusela podařit, kdyby byla nastavena na "ON" (ZAP).
 5. Zvýrazněte System Information (Systémové informace) a zvolte ENTER.
 6. Na obrazovce televizoru vypadá číslo verze firmwaru takto:
  "Software Version M04.R.789" (Verze softwaru M04.R.789) - pokud je číslo verze M04.R.789 nebo vyšší, již máte nejnovější verzi firmwaru.

Existují 2 snadné způsoby aktualizace firmwaru na přehrávači Blu-ray:

Sony - Domácí audio a video: Stažení firmwaru  

Postup síťové aktualizace je jednoduchý, doporučujeme proto použít tento způsob aktualizace firmwaru přehrávače Blu-ray.

 • Před stažením a instalací jakéhokoli souboru si důkladně přečtěte veškeré informace. Nedodržení pokynů může způsobit, že přehrávač přestane reagovat nebo bude vyžadovat opravu.
 • Tento nástroj je určen pouze pro přehrávače Blu-ray prodávané v Evropě. V některých zemích se neprodávají všechny modely.
 • Tento způsob aktualizace vyžaduje, aby byl přehrávač správně připojen k aktivnímu připojení k internetu.
 • Provedení aktualizace firmwaru vyžaduje, aby byl přehrávač správně připojen ke kompatibilnímu televizoru.
 • Aktualizace firmwaru obvykle trvá 15 až 30 minut v závislosti na konfiguraci systému a připojení k síti.

Pokyny:

 • Před zahájením:
 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda jsou nastaveny vstupy, ke kterým je připojen přehrávač disků Blu-ray.
 2. Připojte konektor LAN na přehrávači disků Blu-ray síťovým kabelem k internetu.
 3. Zapněte přehrávač disků Blu-ray.
 4. Je-li v přehrávači vložen disk, vyjměte ho.
 • Provedení aktualizace:
 1. V nabídce xross media bar™ přejděte pomocí šipek na dálkovém ovladači na položku "Setup" [Nastavení] - "Network Update" [Nastavení systému] a potom stiskněte tlačítko ENTER.
 2. V televizoru se zobrazí zpráva "Perform version update?" [Provést aktualizaci verze?].
 3. Vyberte "OK" a potom stiskněte tlačítko ENTER.
 4. Zahájí se stahování a v televizoru se zobrazí obrazovka stahování.
 5. Při stahování se v televizoru a na předním panelu přehrávače zobrazí zpráva "DL */9".Poznámka: "*" se mění od "0" do "9" a ukazuje tak průběh stahování.
 6. Po dokončení stahování se zahájí aktualizace a na předním panelu přehrávače se zobrazí "VUP".
 7. Při instalaci aktualizace se na předním panelu přehrávače zobrazuje zpráva "VUP */9".Poznámka: "*" se mění od "0" do "9" a ukazuje tak průběh aktualizace.
 8. Aktualizace firmwaru bude dokončena, jakmile se na displeji předního panelu zobrazí text "FINISH" [Hotovo].VAROVÁNÍ! Dokud se tato zpráva zobrazuje, neprovádějte s přehrávačem žádnou činnost ani jej nevypínejte. Přehrávač disků Blu-ray jinak může přestat reagovat nebo bude vyžadovat opravu.
 9. Přehrávač disků Blu-ray se automaticky vypne.
 10. Zapněte přehrávač disků Blu-ray.
 11. Zkontrolujte aktuální verzi firmwaru, aby se ověřilo, že se aktualizace úspěšně nainstalovala.Poznámka: Je-li poslední trojčíslí v čísle verze 789, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně.

Možné problémy související se síťovou aktualizacíNa displeji předního panelu přehrávače se zobrazí text "SYS ERR" nebo "VUP NG".

 1. Stiskněte tlačítko "POWER" [Napájení] a přidržte ho několik sekund, dokud se napájení jednotky nevypne.
 2. Zapněte napájení přehrávače disků Blu-ray.
 3. Proveďte znovu postup síťové aktualizace.
 4. Pokud se problém opakovanou aktualizací nevyřeší, obraťte se na společnost Sony.


V průběhu síťové aktualizace se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva "Connection status cannot be confirmed" [Nelze potvrdit stav připojení] a firmware nelze aktualizovat.

Příčinou tohoto problému může být připojení k síti. Zkontrolujte, zda jsou síťová nastavení přehrávače disků Blu-ray zadána správně.

 1. Zkontrolujte, zda je síťový kabel dostatečně zasunut do konektoru.
 2. Prověřte nastavení sítě a zkontrolujte, zda má přehrávač disků Blu-ray vlastní adresu IP. Používáte-li server proxy, napište adresu IP tohoto serveru proxy do pole "Proxy Server" místo názvu hostitele serveru proxy.
 3. Potom znovu proveďte postup síťové aktualizace.


Při aktualizaci bylo vypnuto napájení.

Zapněte znovu přehrávač. Proveďte postup síťové aktualizace ještě jednou.Po provedení aktualizace a zapnutí přehrávače se na displeji předního panelu neustále zobrazuje zpráva "WELCOME" [Vítejte] nebo "WAIT" [Čekejte].

Obraťte se na společnost Sony.Aktualizace firmwaru (nejedná se o stahování) se nedokončí ani po 30 minutách.

Obraťte se na společnost Sony.

Pomocí zapisovatelného CD-R