Týká se modelů

Tyto informace platí pro následující modely přehrávačů Blu-ray Disc:

 • BDP-S280 / S380 / S383

O souboru ke stažení

Aktualizace je jednoduchá, s nejnovější verzí firmwaru budete moci svůj přehrávač Blu-ray využívat naplno.

 • Název: Aktualizace firmwaru přehrávače Blu-ray na verzi M06.R.0632
 • Datum vydání: 24/12/2014
 • Výhody a vylepšení:
 • Omezení: pouze pro použití s přehrávači Blu-ray prodávanými v Evropě. V některých zemích se neprodávají všechny modely.

Váš firmware už může být aktualizován, zejména pokud máte nový model přehrávače Blu-ray. Pokud máte verzi číslo M06.R.0632 nebo vyšší, aktualizace není zapotřebí.

Pokud si nejste jistí, můžete verzi firmwaru snadno ověřit:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen přehrávač Blu-ray, pokud je například přehrávač připojen ke konektoru AV1, zvolte jako vstup AV1.
 2. Zapněte přehrávač Blu-ray. Pokud začne přehrávat disk, stiskněte STOP a počkejte, dokud se neobjeví nabídka XrossMediaBar (XMB™).
 3. V nabídce XrossMediaBarTM zvýrazněte Setup (Nastavení) > System Settings (Systémová nastavení), potom zvolte ENTER pomocí kláves se šipkami na dálkovém ovládání.
 4. Zvýrazněte Quick Start Mode (Režim Rychlý start) a ujistěte se, že je tato volba nastavena na OFF (VYP). Aktualizace by se nemusela podařit, kdyby byla nastavena na "ON" (ZAP).
 5. Zvýrazněte System Information (Systémové informace) a zvolte ENTER.
 6. Na obrazovce televizoru vypadá číslo verze firmwaru takto:
  "Software Version M06.R.0632" (Verze softwaru M06.R.0632) - pokud je číslo verze M06.R.0632 nebo vyšší, již máte nejnovější verzi firmwaru.

Existují 2 snadné způsoby aktualizace firmwaru na přehrávači Blu-ray:

Sony - Domácí audio a video: Stažení firmwaru  

Doporučujeme tuto metodu jako nejjednodušší způsob aktualizace. Zpravidla zabere zhruba 15 – 30 minut. Nejprve nastavíte zařízení, potom z internetu stáhnete aktualizaci do přehrávače Blu-ray.

Co budete potřebovat:

 • Ethernetový kabel pro připojení přehrávače Blu-ray k internetu
 • aktivnímu internetovému připojení
 • kompatibilnímu televizoru

Jak zajistit, aby aktualizace proběhla hladce

Aktualizace je zpravidla velice jednoduchá. Takto zajistíte, aby se podařila hned napoprvé:

 • Důkladně si přečtěte pokyny, jinak byste mohli svůj přehrávač Blu-ray poškodit.
 • Nevypínejte přehrávač Blu-ray – ani jej neodpojujte od zdroje napájení – během aktualizace.
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě tlačítek uvedených v tomto návodu.

Nastavte zařízení:

 • Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen přehrávač Blu-ray. (Pokud je tedy přehrávač připojen ke konektoru AV1, zvolte jako vstup AV1.)
 • Připojte konektor LAN na přehrávači disků Blu-ray ethernetovým kabelem k internetu.
 • Zapněte přehrávač Blu-ray. (Pokud je v přehrávači disk, vyjměte jej.)

Získejte aktualizaci:

 • V nabídce XrossMediaBar TM zvolte pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovládání Setup (Nastavení) > Network Update (Síťová aktualizace) potom zvolte ENTER.
 • Na televizoru se zobrazí zpráva Perform version update? (Provést aktualizaci verze?).
 • Pomocí dálkového ovládání zvolte OK, potom stiskněte ENTER.
 • Zahájí se stahování a na televizoru se zobrazí obrazovka stahování.
 • Během stahování se na televizoru a na předním panelu přehrávače objeví zpráva DL */9.Symbol * se změní na 0 během procesu stahování se bude postupně měnit až na9.
 • Až bude stahování dokončeno, na předním panelu přehrávače se objeví VUP.
 • Až bude aktualizace zahájena, na televizoru a na předním panelu přehrávače se objeví zpráva VUP */9. Symbol * se změní na 0, během procesu aktualizace se bude postupně měnit až na9.
 • Když se na předním panelu přehrávače objeví zpráva FINISH (Dokončeno), je aktualizace dokončena. Přehrávač nevypínejte ani nepoužívejte, dokud se tato zpráva neobjeví.
 • Přehrávač Blu-ray se automaticky vypne.
 • Znovu přehrávač zapněte.
 • Zkontrolujte verzi firmwaru. Pokud je číslo verze M06.R.0632, byla aktualizace firmwaru úspěšná.

Řešení problémů

Zde zjistíte, co máte dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru přes internet.

 • "SYS ERR" or "VUP NG" is displayed on the player front panel display.
  1. Push the player "POWER" button and keep pressing it for several seconds until the player turns off.
  2. Push again the "POWER" button and try the update procedure again.

 • Na televizoru se objevuje zpráva „Connection status cannot be confirmed“ („Stav připojení nelze potvrdit“).
  Příčinou tohoto problému může být připojení k síti.
  1. Zkontrolujte, zda je kabel LAN připojen.
  2. V nastaveních sítě ověřte, zda má přehrávač Blu-ray vlastní adresu IP, či nikoliv. (Používáte-li server proxy, zadejte adresu IP tohoto serveru proxy do pole „Proxy Server“ místo názvu hostitele serveru proxy.)
  3. Zkuste aktualizaci znovu.

 • V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu.
  Zapněte přehrávač a zkuste aktualizaci ještě jednou.

 • Aktualizace již probíhá déle než 30 minut a stále není dokončena.
  1. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky, po několika minutách jej znovu zapojte.
  2. Zapněte přehrávač Blu-ray.
  3. Zkuste aktualizaci znovu spustit.
   Stále nefunguje? Obraťte se na Zákaznickou podporu Sony

Pomocí zapisovatelného CD-R