Číslo článku : S700023149 / Poslední změna : 12/07/2018

Vodorovná linka u horního nebo dolního okraje displeje

Produkty a kategorie, pro které je článek určen

Èlánek obsahuje informace potøebné k vyøešení tohoto problému.

difficulty rating Stupeò obtížnosti:
Velmi snadné
time needed Potøebná doba:
Není relevantní

V závislosti na modelu a výrobci nìkterých z komponent mùže u omezeného poètu modelù øad VGN-CS1, CS2 a CS3 dojít ke vzniku vodorovných linek u horního nebo dolního okraje displeje, viz pøíklad níže:


Pøíklad 1.


Pøíklad 2.

Aby spoleènost Sony dostála svému cíli – maximální kvalitì –, uhradí všem zákazníkùm, kteøí si opravu svého poèítaèe VAIO v souvislosti s výše uvedeným problémem vyžádají, náklady s opravou spojené, a to po dobu 6 let od zakoupení pøíslušného modelu. Požadujete-li opravu, kontaktujte laskavì tým podpory produktù VAIO a domluvte si servisní zákrok na svém poèítaèi.