Číslo článku : 00192309 / Poslední změna : 12/07/2018Tisk

Jak naladím nebo přeladím svůj televizor Sony se systémem Android (vícenásobná satelitní anténa)?

  Toto je podrobný průvodce základním laděním satelitu až se čtyřmi anténami (LNB).

  DŮLEŽITÉ: Než začnete s postupem ladění, musíte znát základní informace o svém satelitním systému (například který satelit je přijímán nebo jak je signál distribuován ze satelitní antény do televizoru). Tyto informace můžete získat od svého poskytovatele vysílání a satelitní antény.

  Níže uvedený postup platí pro všechny televizory Sony se systémem Android. V závislosti na modelu televizoru však mohou existovat drobné rozdíly mezi rozložením dálkového ovladače a rozhraním nabídky.

  Pokud potřebujete další pomoc, více informací naleznete v uživatelské příručce integrované v televizoru nebo na stránce podpory příslušného modelu televizoru.

  Směrová tlačítka dálkového ovladače Směrová tlačítka dálkového ovladače
  V menu televizoru se lze pohybovat pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovladači. Požadované možnosti vybírejte stiskem tlačítka „plus“. Jedná se o kulaté tlačítko uprostřed kruhové oblasti ovládacích prvků nabídky na dálkovém ovladači.

  1. Zapněte televizor a ujistěte se, že je k televizoru řádně připojena satelitní anténa.
  2. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko [HOME].
  3. Vyberte možnost Settings (Nastavení) → Channel Setup (Nastavení kanálu) → Digital Setup (Digitální nastavení) Satellite Set-up (Nastavení satelitu) → Digital Satellite Tuning (Ladění digitálního satelitu).

   Nastavení

   Nastavení kanálů

   Digitální nastavení
  4. Po zobrazení dotazu „Do you want to start Digital Satellite Tuning?“ (Chcete spustit ladění digitálního satelitu?) vyberte možnost Yes (Ano).

   Spuštění ladění
  5. Vyberte možnost Fixed antenna (Fixní anténa) nebo DiSEqC a poté vyberte možnost Next (Další).

   Fixní anténa nebo DiSEqC
  6. V tomto kroku budete vyzváni, abyste si vybrali ze dvou seznamů satelitních kanálů: Preferred Satellite (Preferovaný satelit) nebo General Satellite (Standardní satelit).

   Preferovaný satelit nebo Standardní satelit

   • Volba Preferred Satellite (Preferovaný satelit) zobrazí seznam kanálů vybraného poskytovatele vysílání spolu s výchozími parametry, které mohou pomoci při ladění kanálů.
   • Volba General Satellite (Standardní satelit) zobrazí všechny kanály vybrané satelitní antény. Parametry pro příjem a ladění používají výchozí nastavení a může být nutné je doplnit podle typu instalace.

   • POZNÁMKA: Některé parametry lze změnit v nabídce ladění Preferred Satellite (Preferovaný satelit) a všechny parametry lze změnit v nabídce ladění General Satellite (Standardní satelit). Informace o konkrétních potřebných nastaveních získáte od poskytovatele vysílání a dodavatele systému satelitní antény.

   Po výběru možnosti Preferred Satellite (Preferovaný satelit):

   1. Zobrazí se seznam poskytovatelů. Vyberte preferovaného poskytovatele satelitních služeb.
   2. Zahájí se ladění satelitu. Po dokončení procesu se zobrazí oznámení.

   Po výběru možnosti General Satellite (Standardní satelit):

   1. Začněte výběrem možnosti Satellite 1 (Satelit 1)
    Preferovaný satelit nebo Standardní satelit
   2. Ujistěte se, že je položka Satellite 1 (Satelit 1) nastavena na hodnotu ON (Zapnuto).
   3. Nastavte položku Scan Type (Typ vyhledávání) na hodnotu Full (Úplné).
   4. Přejděte do nabídky Satellite Selection (Výběr satelitu) a vyberte svůj satelit ze seznamu.
   5. Přejděte do nabídky LNB Configuration (Konfigurace LNB), nastavte možnost DiSEqC Control (Řízení DiSEqC) na hodnotu A a volbu potvrďte.
    Preferovaný satelit nebo Standardní satelit
   6. Nyní se zobrazí ukazatele Signal strength (Síla signálu) a Signal quality (Kvalita signálu). Měly by se blížit hodnotě MAX. To indikuje, že přijímáte signál ze satelitu, a můžete zahájit ladění signálu.

    POZNÁMKA: Pokud ukazatele indikují slabý signál nebo se indikovaná hodnota vůbec nezvyšuje, musíte změnit parametry ladění (obvykle LNB Voltage (Napětí LNB) nebo DiSEqC control (Řízení DiSEqC) v nabídce LNB configuration (Konfigurace LNB) nebo Polarization (Polarizace) v nabídce Transponder settings (Nastavení transpondéru)). Jakmile se hodnota indikovaná ukazateli síly a kvality signálu zvýší, můžete zahájit ladění kanálů.

   7. Druhý satelit nastavte stejným způsobem, ale u možnosti DiSEqC Control (Řízení DiSEqC) v nabídce LNB Configuration (Konfigurace LNB) vyberte možnost B. Opakujte také v případě, že chcete nastavit Satelit 3 (DiSEqC C) nebo Satelit 4 (DiSEqC D).

    Preferovaný satelit nebo Standardní satelit
    Preferovaný satelit nebo Standardní satelit

   8. Stiskem tlačítka [RETURN] na dálkovém ovladači se vraťte na obrazovku se satelity.

    Preferovaný satelit nebo Standardní satelit

   9. Výběrem možnosti Start (Spustit) zahajte ladění.

    DŮLEŽITÉ: Dokončení úplného ladění u dvou nebo více satelitů může trvat až hodinu.

    Preferovaný satelit nebo Standardní satelit
    Preferovaný satelit nebo Standardní satelit

    POZNÁMKA: Uváděné snímky obrazovek jsou určeny pouze jako vodítko. Skutečné obrazovky se mohou lehce lišit podle země, modelu nebo verze firmwaru.