Soutěž portrétních fotografií α Universe

Síla režimu Eye AF

Odhalte potenciál režimu Eye AF

Režim Eye AF u řady Sony α nabízí okamžité a efektivní rozpoznání a sledování očí, a to i při fotografování portrétu pohyblivého objektu. Zaměřuje se na oko a sleduje ho s velkou přesností a rychlostí, i když se objekt hýbe, dívá se dolů či pryč nebo je v protisvětle. Kromě toho, že režim Eye AF najde oko, aby provedl zaostření, drží se ho také, když se fotoaparát nebo objekt pohybují a když fotíte s vysokou frekvencí snímků. Možnost zaměřit se na oko a neustále ho sledovat zcela mění pravidla hry!

Vítězný snímek bude vybrán porotou složenou z odborníků na fotografování a šťastný vítěz obdrží objektiv Sony G Master.

Této soutěže se můžete zúčastnit sdílením svých fotografií na Instagramu. Aby byl příspěvek do soutěže platný, musí být zveřejněn na Instagramu v období od 2. srpna do 15. září 2019.

Příspěvky budou hodnoceny na základě úrovně kreativity, originality a vizuálního/emocionálního dopadu snímků. Vítězné příspěvky budou vyhlášeny na webu α Universe a v sociálních sítích.

Obchodní podmínky

NENÍ NUTNÉ NIC KUPOVAT

1. Pořadatelem instagramové soutěže portrétních fotografií Sony α Universe (dále jen „soutěž“) je společnost Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Velká Británie (dále jen „Sony“). Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Instagram ani s ní není nijak spojena. Společnost Instagram na základě toho nenese žádnou zodpovědnost vůči jakémukoli účastníkovi této soutěže.

2. Soutěž je otevřená pro všechny jednotlivce, kteří dosáhli věku 18 let, vlastní osobní účet na Instagramu a mají bydliště v Německu, Velké Británii, Francii, Itálii, Španělsku, Nizozemí, Švýcarsku, Polsku, Norsku, Rakousku, Švédsku, Belgii, Dánsku, Finsku, Řecku, Rumunsku, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Portugalsku, Bulharsku, Irsku, České republice, Slovensku nebo Turecku (dále jen„oprávněné země“). Zaměstnanci společností skupiny Sony a členové jejich rodin nejsou oprávnění se zapojit.

3. Soutěž začne 2. srpna 2019 a skončí o půlnoci 15. září 2019 (dále jen „období soutěže“)

4. Do soutěže se můžete zapojit splněním následujících požadavků:

Krok 1: Staňte se followery účtu @alphauniversebysony.eu na Instagramu.

Krok 2: Nahrajte do svého účtu na Instagramu fotografii, kterou jste osobně pořídili fotoaparátem řady Sony α, a přidejte následující hashtagy:

#AlphaPortrait

#země_ILC (je nutné použít zemi, ve které žijete, na základě seznamu uvedeného níže)

#název modelu (např. #A7RM3, #A6000, #A9)

Seznam platných hashtagů zemí:

Německo: #DE_ILC
Velká Británie: #UK_ILC
Francie: #FR_ILC
Itálie: #IT_ILC
Španělsko: #ES_ILC
Nizozemí: #NL_ILC
Švýcarsko: #CH_ILC
Polsko: #PL_ILC
Norsko: #NO_ILC
Rakousko: #AT_ILC
Švédsko: #SE_ILC
Belgie: #BE_ILC
Dánsko: #DK_ILC
Finsko: #FI_ILC
Řecko: #GR_ILC
Rumunsko: #RO_ILC
Estonsko: #EE_ILC
Litva: #LT_ILC
Lotyšsko: #LV_ILC
Maďarsko: #HU_ILC
Bulharsko: #BG_ILC
Irsko: #IE_ILC
Česká republika: #CZ_ILC
Slovensko: #SK_ILC
Turecko: #TR_ILC

(např. #AlphaPortrait #UK_ILC #A7RM3)

5. Předložené fotografie musejí být pořízeny fotoaparátem řady Sony α. K účasti v soutěži je vyžadován veřejný účet na Instagramu. Po publikování musí fotografie zůstat na instagramovém účtu až do konce období soutěže uvedeného v části 3 výše, jinak nebude vaše zapojení do soutěže uznáno.

6. Předložením fotografií v souladu s částí 4 výše a zapojením do soutěže budou účastníci považováni za přijaté a vázané pravidly soutěže a těmito smluvními podmínkami. Veškeré další pokyny pro zapojení do soutěže, které poskytne společnost Sony a budou publikovány na této webové stránce nebo na instagramovém účtu @alphauniversebysony.eu, se stanou součástí pravidel soutěže.

7. Na základě části 9 uvedené níže by mělo jít o portrétní fotografie, které využívají výhody funkcí vašeho fotoaparátu Sony α. Počet nahraných fotografií pro účast v soutěži není omezen, ale každá fotografie musí být jedinečná a musí být v souladu s těmito smluvními podmínkami.

8. Jsou přijímány fotografie upravené softwarem na úpravu fotografií nebo podobnými programy. Účastník prohlašuje, že vylepšení fotografie byla provedena pomocí legálně získaného softwaru.

9. Účastníkům je zakázáno označování nebo vkládání veškerých hanlivých, urážlivých, obscénních, pornografických, znevažujících, výhružných nebo nezákonných materiálů (ať už jde o fotografie, nebo o komentáře/tagy, které s nimi souvisejí) či jakékoli materiály, které by mohly představovat jednání nebo nabádání k jednání, které by mohlo být považováno za trestný čin nebo vést k občanskoprávní odpovědnosti či jiným způsobem porušovat zákon nebo podmínky používání společnosti Instagram. Účastníci nesmějí předkládat fotografie, které obsahují vodoznaky, informace o autorovi nebo značky třetích stran.

10. Společnost Sony zhlédne všechny způsobilé příspěvky předložené prostřednictvím Instagramu během období soutěže. Fotografie budou posouzeny podle vlastního uvážení společnosti Sony na základě úrovně kreativity, originality a vizuálního/emocionálního dopadu snímků. Společnost Sony vybere krátký seznam vložených příspěvků na základě předcházejících kritérií a konečné rozhodnutí bude učiněno nezávislým porotcem, jehož rozhodnutí budou konečná a závazná.

11. Účastník, jehož snímek bude vybrán jako vítězný, bude kontaktován prostřednictvím služby Instagram Direct účtem @alphauniversebysony.eu a bude muset poskytnout data EXIF vztahující se k vybrané fotografii, aby doložil splnění požadavků. Společnost Sony následně zašle potenciálnímu vítězi prostřednictvím e-mailu pokyny pro vyzvednutí ceny. Pokud potenciální vítěz neodpoví a nezačne postupovat podle pokynů uvedených v úvodní zprávě služby Instagram Direct do pěti (5) dnů nebo pokud data prokáží, že fotografie nesplňuje příslušné podmínky a požadavky, účastník nebude moci získat cenu a bude vybrán alternativní vítěz. Kontaktováni budou maximálně tři (3) alternativní vítězové.

12. Vybrán bude jeden vítězný příspěvek a vítěz si bude moci vybrat objektiv Sony G Master z následujícího seznamu:

FE 85 mm f/1,4 G Master (přibližná hodnota 2 169 € / 1 889 £)
FE 135 mm f/1,8 G Master (přibližná hodnota 1 835 € / 1 600 £)

13. Alternativa ve formě hotovosti nebo kreditu k dispozici není. Ceny nelze vyměňovat ani převádět. Pokud by daná cena nebyla z libovolného důvodu k dispozici, společnost Sony si vyhrazuje právo poskytnout náhradní cenu odpovídající hodnoty.

14. Vítěz ponese plnou a výhradní odpovědnost za veškeré případné daně, které se mohou k přijetí ceny vztahovat. Přijetím ceny dává vítěz najevo svůj souhlas s tím, že společnost Sony všech takových nároků zprošťuje.

15. Vítěz bude kontaktován prostřednictvím účtu @alphauniversebysony.eu služby Instagram počátkem října 2019 a cena mu bude, bez nákladů na jeho straně, zaslána koncem října 2019. Ceny budou doručovány pouze na adresy v oprávněných zemích uvedených v části 2 výše.

16. Přijetí ceny zakládá na straně vítěze souhlas s tím, že společnost Sony může jeho jméno, obrázek a/nebo další podobné údaje použít k redakčním, inzertním, propagačním a marketingovým účelům bez další kompenzace (vyjma případů daných zákonem). Kromě oznámení vítězů nebudou akceptovány žádné dotazy na příspěvky a výběr vítězů.

17. Předložením fotografií do soutěže účastníci zaručují, že: (1) fotografie zcela splňují pravidla soutěže a tyto podmínky; (2) jde o originální fotografie pořízené fotoaparátem z řady Sony α; (3) účastník je vlastníkem všech práv (včetně autorských) vztahujících se k fotografiím; (4) fotografie neporušují žádná práva třetí strany (včetně práva na publicitu, na soukromí nebo jiného podobného osobního práva) a že byl získán souhlas s používáním fotografií ode všech osob, které se mohou na předložených fotografiích vyskytovat. Účastník souhlasí s tím, že předkládání fotografií od třetích stran (včetně, například, fotografií z webů a blogů) je zakázáno a použití takových fotografií bez svolení může představovat porušení autorských práv.

18. Příspěvky mohou být vyloučeny a ceny nemusí být uděleny, pokud společnost Sony zjistí, že došlo k porušení požadavků, těchto podmínek nebo veřejného pořádku a morálky.

19. Účastník poskytuje společnosti Sony neodvolatelnou, nevýhradní a bezplatnou licenci na kopírování, úpravu, editaci, přizpůsobení, publikování, reprodukci, zobrazení, distribuci a další použití (včetně komerčního a/nebo propagačního) předložených fotografií v libovolném online nebo tištěném médiu, propagačních materiálech a/nebo na spotřebitelských událostech v Evropě v rámci období od předložení příspěvku do soutěže do 31. srpna 2021 (včetně práva poskytovat dílčí licence ostatním společnostem ze Sony Group). Účastník zejména uznává a souhlasí s tím, že předložené fotografie mohou být publikovány na webech Sony Group a na jejích účtech v sociálních sítích a že společnost Sony může předložené fotografie upravovat a pozměňovat (např. oříznout, přidat prvky, hudbu nebo zvukové efekty). Účastník zaručuje, že má práva nezbytná k udělení licence dané v této klauzuli.

20. Společnost Sony neponese žádnou odpovědnost související s publikováním předložených fotografií a účastník ponese, na své vlastní náklady, výhradní odpovědnost za veškeré případné spory s třetími stranami související s předloženými fotografiemi. Účastník souhlasí s tím, že bude společnost Sony, její přidružené společnosti, ředitele, zaměstnance a zástupce chránit před veškerými případnými nároky, škodami, ztrátami, náklady a výdaji libovolného druhu vzniklými v souvislosti s jeho účastí v této soutěži, včetně použití předložených fotografií ze strany společnosti Sony a účastníkova přijetí a použití cen, a že společnost Sony za případné výše uvedené nároky a výdaje odškodní.

21. Společnost Sony neposkytuje žádné záruky, ani výslovné, ani předpokládané, vztahující se k této soutěži a cenám jiné než uvedené v těchto podmínkách. Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za případné technické chyby nebo selhání platformy Instagram, které by zabránilo účastníkovi ve vstupu do soutěže nebo v přijímání a odesílání zpráv. Společnost Sony se nesnaží vyloučit odpovědnost za smrt nebo zranění vzniklé její nedbalostí.

22. Účastníkovy osobní údaje budou zpracovány v souladu se zásadami společnosti Sony na ochranu soukromí dostupnými na stránce https://www.sony.cz/eu/pages/privacy/cs_CZ/privacy_overview.html a budou použity pouze pro soutěžní administrativní a publikační účely, včetně komunikace související se soutěží, správy příspěvků, udílení cen, zobrazení vítězných příspěvků, marketingových a propagačních aktivit společnosti Sony a pro účely spojené s těmito aktivitami. Účastí v soutěži souhlasíte s tím, že vaše jméno, věk, státní příslušnost a údaje o fotoaparátu mohou být publikovány společně s předloženou fotografií.

23. Všechny osobní údaje poskytnuté účastníky budou po skončení soutěže zničeny nebo smazány, vyjma údajů vítězů, kteří získali ceny, a účastníků, jejichž fotografie budou použity.

24. Neúspěch společnosti Sony při snaze vymoci tato pravidla a podmínky není zřeknutím se těchto ustanovení.

25. Nestanoví-li místní zákon v zemi pobytu účastníka jinak, podléhá soutěž, včetně požadavků na příspěvky a těchto podmínek, anglickým zákonům a případné spory budou v jurisdikci soudů v Anglii a ve Walesu.