Soutěž portrétních fotografií domácích mazlíčků α Universe
Dokonalé portréty domácích mazlíčků
Dokonalé portréty domácích mazlíčků 

Mnozí z nás mají to štěstí, že mají nějaké domácí mazlíčky, a tito naši chundelatí kamarádi, kteří s námi sdílejí naše domovy, mohou být nepřekonatelnými objekty pro fotografování. Oceněná technologie automatického zaostření na oči v reálném čase společnosti Sony funguje nyní se zvířaty stejně jako s lidmi* a umožňuje pořídit neuvěřitelné portréty domácích mazlíčků.

Zúčastněte se této soutěže sdílením svých portrétních fotografií domácích či jiných zvířat na Instagramu. Do soutěže budou zařazeny fotografie publikované na Instagramu od 1. května 2020 do 14. června 2020.

Porota složená z odborníků na fotografování vybere tři vítězné snímky a ceny pro jejich autory jsou:

• 1. místo: sada Alpha 6600 + E 18–135 mm f/3,5–5,6 OSS NEBO fotoaparát Alpha 7 III (vítěz si vybere)
• 2. místo: objektiv FE 85 mm f/1,8
• 3. místo: RX100 V

Příspěvky budou posuzovány podle úrovně jejich kreativity, originality a vizuálního/emocionálního dojmu a vítězné příspěvky budou vyhlášeny na webu α Universe a v sociálních médiích. 

*U fotoaparátu α7R III / α7 III je vyžadována verze softwaru 3.0 nebo novější, u fotoaparátu α9 verze 6.0 nebo novější a u fotoaparátu α6400 verze 2.0 nebo novější. Podrobnosti jsou uvedeny na stránce podpory Sony. 

Smluvní podmínky:

NENÍ NUTNÉ NIC KUPOVAT

1. Pořadatelem instagramové soutěže fotografií domácích mazlíčků Sony α Universe (dále „soutěž“) je společnost Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Velká Británie (dále „společnost Sony“). Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani řízena Instagramem a nesouvisí s ním. Instagram je tedy každým účastníkem soutěže zproštěn veškeré odpovědnosti.

2. Soutěže se mohou účastnit jednotlivci starší 18 let, kteří mají osobní účet na Instagramu a jsou obyvateli Německa, Velké Británie, Francie, Itálie, Španělska, Nizozemska, Švýcarska, Polska, Norska, Rakouska, Švédska, Belgie, Dánska, Portugalska, Finska, Řecka, Rumunska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Bulharska, Irska, České republiky, Chorvatska, Slovinska, Slovenska nebo Turecka („způsobilé země“). Zaměstnanci žádné ze společností Sony Group ani jejich rodinní příslušníci se soutěže účastnit nesmí.

3. Soutěž bude zahájena 1. května 2020 a skončí o půlnoci 14. června 2020 („Soutěžní období“).

4. Pro vstup do soutěže musíte provést následující kroky:

Krok 1: sledujte účet Instagram @ alphauniversebysony.eu.
Krok 2: nahrajte na svůj účet Instagram fotografii, kterou jste pořídili osobně pomocí fotoaparátu řady Sony Alpha nebo řady RX, a přidejte následující hashtag, v závislosti na zemi pobytu:

Seznam platných hashtagů země:

Německo: #AlphaPetDE
Velká Británie: #AlphaPetUK
Francie: #AlphaPetFR
Itálie: #AlphaPetIT
Španělsko: #AlphaPetES
Holandsko: #AlphaPetNL
Švýcarsko: #AlphaPetCH
Polsko: #AlphaPetPL
Norsko: #AlphaPetNO
Rakousko: #AlphaPetAT
Švédsko: #AlphaPetSE
Belgie: #AlphaPetBE
Dánsko: #AlphaPetDK
Portugalsko: #AlphaPetPT
Finsko: #AlphaPetFI
Řecko: #AlphaPetGR
Rumunsko: #AlphaPetRO
Estonsko: #AlphaPetEE
Litva: #AlphaPetLT
Lotyšsko: #AlphaPetLV
Maďarsko: #AlphaPetHU
Bulharsko: #AlphaPetBG
Irsko: #AlphaPetIE
Česká republika: #AlphaPetCZ
Chorvatsko: #AlphaPetHR
Slovinsko: #AlphaPetSI
Slovensko: #AlphaPetSK
Turecko: #AlphaPetTR


5. Přiložené fotografie musí být pořízeny pomocí fotoaparátu řady Sony Alpha nebo RX. Abyste se mohli zúčastnit soutěže, musí být váš účet na Instagramu nastaven jako veřejný. Po zveřejnění musí vaše fotografie zůstat na vašem.

6. Přihlášením fotografií v souladu s částí 4 výše a zapojením do soutěže budou účastníci považováni za přijaté a vázané pravidly soutěže a těmito smluvními podmínkami. Veškeré další pokyny pro zapojení do soutěže, které poskytne společnost Sony a budou publikovány na této webové stránce nebo na instagramovém účtu @alphauniverse.eu, se stanou součástí pravidel soutěže.

7. Na základě části 9 uvedené níže by mělo jít o fotografie domácích zvířat, které využívají funkce Vašeho fotoaparátu Sony Alpha nebo RX. Počet fotografií, které můžete nahrát pro účast v soutěži, není omezen, ale každá fotografie musí být jedinečná a musí být v souladu s těmito smluvními podmínkami.

8. Fotografie mohou být upraveny softwarem na úpravu fotografií nebo podobnými programy. Účastník prohlašuje, že vylepšení fotografie byla provedena pomocí legálně získaného softwaru.

9. Účastníkům je zakázáno označování nebo vkládání veškerých hanlivých, urážlivých, obscénních, pornografických, znevažujících, výhrůžných nebo nezákonných materiálů (ať už jde o fotografie nebo s nimi související o komentáře/tagy) či jakýchkoli materiálů, které by mohly představovat jednání nebo nabádání k jednání, které by mohlo být považováno za trestný čin nebo vést k občanskoprávní odpovědnosti či jiným způsobem porušovat zákon nebo podmínky používání společnosti Instagram. Účastníci nesmějí předkládat fotografie, které obsahují vodoznaky, informace o autorovi nebo značky třetích stran.

10. Společnost Sony posoudí všechny způsobilé příspěvky předložené prostřednictvím Instagramu během soutěžního období a fotografie budou posouzeny podle výhradního uvážení společnosti Sony na základě kreativity, originality a vizuálního/emocionálního dojmu snímků. Společnost Sony provede z vložených příspěvků užší výběr na základě výše uvedených kritérií a konečné rozhodnutí o vítězných příspěvcích bude učiněno nezávislou porotou složenou z fotografických odborníků, jejíž rozhodnutí budou konečná a závazná.

11. Účastník, jehož snímek bude vybrán jako vítězný, bude kontaktován prostřednictvím služby Instagram Direct účtem @alphauniversebysony.eu a bude muset poskytnout data EXIF vztahující se k vybrané fotografii, aby doložil splnění vstupních požadavků. Společnost Sony následně zašle potenciálnímu vítězi prostřednictvím e-mailu pokyny pro získání ceny. Pokud potenciální vítěz neodpoví a nesplní pokyny uvedené v úvodní zprávě služby Instagram Direct do pěti (5) dnů nebo pokud data ukáží, že fotografie nesplňuje tyto podmínky a požadavky, účastník nebude oprávněn cenu získat a bude vybrán alternativní vítěz. Kontaktováni budou maximálně tři (3) alternativní vítězové.

12. Porota fotografických odborníků vybere tři výherní obrázky a ceny jsou:

1. Místo: Alpha 6600 + E 18-135mm f / 3,5-5,6 OSS kit NEBO Alpha 7 III tělo (výběr vítěze)
2. Umístěte objektiv FE 85 mm f / 1,8
3. Místo: RX100 V

13. Alternativa ve formě hotovosti nebo kreditu není možná. Ceny nelze vyměňovat ani převádět. Pokud by cena nebyla z jakéhokoli důvodu k dispozici, společnost Sony si vyhrazuje právo poskytnout náhradní cenu odpovídající hodnoty.

14. Vítěz ponese plnou a výhradní odpovědnost za jakoukoli daňovou povinnost související s přijetím ceny/cen a přijetím ceny dávají vítězové najevo svůj souhlas s tím, že společnost Sony jakékoli takové odpovědnosti zprošťuje.

15. Vítězové budou kontaktováni prostřednictvím účtu @alphauniversebysony.eu služby Instagram do konce června 2020 a ceny budou vítězům bez nákladů na jejich straně zaslány do konce července 2020. Ceny budou doručovány pouze na adresy v oprávněných zemích uvedených v části 2 výše.

16. Přihlášením fotografií do soutěže účastníci zaručují, že: (1) fotografie zcela splňují pravidla soutěže a tyto smluvní podmínky; (2) jde o originální fotografie pořízené účastníkem pomocí fotoaparátu z řady Sony Alpha nebo RX; (3) účastník je vlastníkem všech práv (včetně autorských) vztahujících se k fotografiím; (4) fotografie neporušují žádná práva třetí strany (včetně práva na publicitu, na soukromí nebo jiného podobného osobního práva) a že byl získán souhlas s používáním fotografií ode všech osob, které se na předložených fotografiích vyskytují. Účastník bere na vědomí, že předkládání fotografií od třetích stran (včetně například fotografií z webů a blogů) je zakázáno a použití takových fotografií bez svolení může představovat porušení autorských práv.

17. Příspěvky mohou být vyloučeny nebo ceny zrušeny, pokud společnost Sony dospěje k důvodnému zjištění, že došlo k porušení vstupních požadavků, těchto smluvních podmínek nebo veřejného pořádku a dobrých mravů.

18. Účastník uděluje společnosti Sony neodvolatelnou, nevýhradní, bezplatnou licenci ke kopírování, úpravám, úpravám, úpravám, publikování, reprodukci, zobrazování, distribuci nebo jinému použití předložených fotografií v jakémkoli online médiu v Evropě po dobu následující po vstupu v soutěži do 14. června 2022 (včetně práva na sublicencování jiným společnostem skupiny Sony). Účastník zejména bere na vědomí a souhlasí s tím, že předložené fotografie mohou být zveřejněny na webových stránkách Sony Group a na účtech sociálních médií a že společnost Sony může fotografie upravovat nebo měnit (např. Ořezávání nebo přidávání obrázků, hudby nebo zvukových efektů). Jakékoli jiné použití fotografií bude předmětem dohody s účastníkem. Účastník zaručuje, že má práva nezbytná k udělení licence stanovené v tomto článku. Účastník souhlasí s tím, že se při používání předložených fotografií zříká všech morálních práv.

19. Společnost Sony nepřijímá žádnou odpovědnost v souvislosti s publikováním přihlášených fotografií a veškerou odpovědnost za případné spory s třetími stranami, které by souvisely s přihlášenými fotografiemi, ponesou výhradně účastníci na své vlastní náklady. Účastník souhlasí s tím, že bude společnost Sony, její přidružené společnosti, ředitele, zaměstnance a zástupce chránit před veškerými případnými nároky, škodami, ztrátami, náklady a jakýmikoli výdaji vzniklými v souvislosti s jeho účastí v této soutěži, včetně použití přihlášených fotografií ze strany společnosti Sony a účastníkova přijetí a použití cen, a že společnost Sony za případné výše uvedené nároky a výdaje odškodní.

20. Společnost Sony neposkytuje žádná vyjádření ani záruky, ať výslovné či implicitní, týkající se této soutěže nebo cen kromě výslovně uvedených v těchto pravidlech a podmínkách. Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za případné technické chyby nebo chyby platformy Instagram, které by účastníkovi zabránily ve vstupu do soutěže nebo v přijímání či odesílání zpráv. Společnost Sony se nesnaží vyloučit odpovědnost za smrt nebo ublížení na zdraví, ke kterým by došlo z její nedbalosti.

21. Osobní údaje účastníků budou zpracovány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Sony, které jsou k dispozici na adrese https://www.sony.cz/eu/pages/privacy/cs_CZ/privacy_overview.html a budou použity pouze pro účely správa a propagace soutěže, včetně komunikace týkající se soutěže, správa přihlášek, odesílání cen, vystavování výherních příspěvků, marketingové a propagační činnosti společnosti Sony a pro účely související s těmito činnostmi. V případě vítězných příspěvků může společnost Sony zveřejnit vaše jméno, zemi a informace o kameře, pokud proti jejich zveřejnění nenamiete.

22. Veškeré osobní údaje poskytnuté účastníky budou po skončení soutěže zničeny nebo smazány, vyjma údajů vítězů, kteří získali ceny, a účastníků, jejichž fotografie budou použity.

23. Nevymáhání kteréhokoli z těchto pravidel nebo podmínek společností Sony neznamená zřeknutí se platnosti daného ustanovení.

24. Nestanoví-li místní zákon v zemi pobytu účastníka jinak, podléhá soutěž, včetně vstupních požadavků a těchto smluvních podmínek, zákonům Anglie a případné spory budou v jurisdikci soudů v Anglii a ve Walesu.