Soutěž fotografií přírody s α Universe 
Soutěž fotografií přírody s α Universe
Zachycení přírody 

Posledních pár měsíců bylo dost zvláštních, ale mnozí z nás si užili horké léto a snad se vám podařilo vyrazit ven a užít si přírodu v tom nejlepším světle. Svět přírody bude ve fotografech vždy probouzet tvořivost, ať už vás k tomu, abyste se chopili fotoaparátu, inspirují východy či západy slunce, ptáci na zahradě, nebo jen obyčejný osamocený strom.

Budeme moc rádi, pokud se s námi v rámci naší nejnovější soutěže prostřednictvím svého instagramového účtu Alpha Universe podělíte o své ztvárnění přírody a získáte tak šanci na skvělé výhry. Do soutěže lze přihlásit fotografie uveřejněné na Instagramu od 2. října 2020 do 15. listopadu 2020, ze kterých poté porota fotografických odborníků vybere tři vítězné snímky.

Ceny jsou následující:

1. místo
Alpha 6600 + E 18-135 mm f/3,5-5,6 OSS kit NEBO tělo Alpha 7 III (vítěz si může vybrat)

2. místo
FE 24-105 mm f/4 G NEBO E 16-55 mm f/2,8 G (vítěz si může vybrat)

3. místo
RX100 V

Soutěžní snímky budou posuzovány podle úrovně kreativity, originality a vizuálního/emocionálního účinku a vítězné fotografie budou vyhlášeny na α Universe a kanálech sociálních médií.


© Albert Dros 

Obchodní podmínky
NENÍ NUTNÉ NIC KUPOVAT

1. Pořadatelem instagramové soutěže fotografií přírody Sony α Universe (dále jen „soutěž“) je společnost Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Velká Británie (dále „společnost Sony“). Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani řízena Instagramem a nijak s ním nesouvisí. Instagram je tedy každým účastníkem soutěže zproštěn veškeré odpovědnosti.

2. Soutěže se mohou účastnit jednotlivci starší 18 let, kteří mají osobní účet na Instagramu a jsou obyvateli Německa, Velké Británie, Francie, Itálie, Španělska, Nizozemska, Švýcarska, Polska, Norska, Rakouska, Švédska, Belgie, Dánska, Portugalska, Finska, Řecka, Rumunska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Bulharska, Irska, České republiky, Chorvatska, Slovinska, Slovenska nebo Turecka („způsobilé země“). Zaměstnanci žádné ze společností Sony Group ani jejich rodinní příslušníci se soutěže účastnit nesmí.

3. Soutěž bude zahájena 2. října 2020 a skončí o půlnoci 15. listopadu 2020 („Soutěžní období“).

4. Pro účast v soutěži musíte podniknout následující kroky:

Krok 1: sledujte instagramový účet @alphauniversebysony.eu.

Krok 2: nahrajte na svůj instagramový účet fotografii, kterou jste pořídili vy osobně pomocí fotoaparátu řady Sony Alpha nebo řady RX, a v závislosti na zemi pobytu přidejte následující hashtag:

Seznam platných hashtagů jednotlivých zemí:

Německo: #AlphaNatureDE
Velká Británie: #AlphaNatureUK
Francie: #AlphaNatureFR
Itálie: #AlphaNatureIT
Španělsko: #AlphaNatureES
Holandsko: #AlphaNatureNL
Švýcarsko: #AlphaNatureCH
Polsko: #AlphaNaturePL
Norsko: #AlphaNatureNO
Rakousko: #AlphaNatureAT
Švédsko: #AlphaNatureSE
Belgie: #AlphaNatureBE
Dánsko: #AlphaNatureDK
Portugalsko: #AlphaNaturePT
Finsko: #AlphaNatureFI
Řecko: #AlphaNatureGR
Rumunsko: #AlphaNatureRO
Estonsko: #AlphaNatureEE
Litva: #AlphaNatureLT
Lotyšsko: #AlphaNatureLV
Maďarsko: #AlphaNatureHU
Bulharsko: #AlphaNatureBG
Irsko: #AlphaNatureIE
Česká republika: #AlphaNatureCZ
Chorvatsko: #AlphaNatureHR
Slovinsko: #AlphaNatureSI
Slovensko: #AlphaNatureSK
Turecko: #AlphaNatureTR

5. Přihlášené fotografie musí být pořízeny fotoaparátem řady Sony Alpha nebo řady RX. Abyste se mohli soutěže zúčastnit, musí být váš instagramový účet nastaven jako veřejný. Jakmile soutěžní fotografii uveřejníte, musí na vašem instagramovém účtu zůstat až do konce soutěžního období, které je uvedeno výše v části 3, jinak nebude do soutěže zařazena.

6. Přihlášením fotografií v souladu s částí 4 výše a zapojením do soutěže budou účastníci považováni za přijaté a vázané pravidly soutěže a těmito smluvními podmínkami. Veškeré další pokyny pro zapojení do soutěže, které poskytne společnost Sony a budou publikovány na této webové stránce nebo na instagramovém účtu @alphauniverse.eu, se stanou součástí pravidel soutěže.

7. Na základě části 9 uvedené níže by se mělo jednat o fotografie přírody, při jejichž pořízení byly využity funkce fotoaparátu Sony Alpha nebo RX. Počet fotografií, které můžete pro účast v soutěži nahrát, není omezen, ale každá fotografie musí být jedinečná a musí být v souladu s těmito smluvními podmínkami.

8. Fotografie mohou být upraveny softwarem na úpravu fotografií nebo podobnými programy. Účastník prohlašuje, že vylepšení fotografie byla provedena pomocí legálně získaného softwaru.

9. Účastníkům je zakázáno označování nebo vkládání jakýchkoli hanlivých, urážlivých, obscénních, pornografických, znevažujících, výhrůžných nebo nezákonných materiálů (ať už jde o fotografie nebo s nimi související komentáře/tagy) či jakýchkoli materiálů, které by mohly představovat jednání nebo pobídku k jednání, které by mohlo být považováno za trestný čin nebo vést k občanskoprávní odpovědnosti či jiným způsobem porušovat zákon nebo podmínky používání společnosti Instagram. Účastníci nesmějí předkládat fotografie, které obsahují vodoznaky, informace o autorovi nebo značky třetích stran.

10. Společnost Sony posoudí všechny způsobilé příspěvky předložené prostřednictvím Instagramu během soutěžního období a fotografie budou hodnoceny podle výhradního uvážení společnosti Sony na základě kreativity, originality a vizuálního/emocionálního dojmu snímků. Společnost Sony provede z vložených příspěvků užší výběr na základě výše uvedených kritérií a konečné rozhodnutí o vítězných příspěvcích bude učiněno nezávislou porotou složenou z fotografických odborníků, jejíž rozhodnutí budou konečná a závazná.

11. Účastník, jehož snímek bude vybrán jako vítězný, bude kontaktován prostřednictvím služby Instagram Direct účtem @alphauniversebysony.eu a bude muset poskytnout data EXIF vztahující se k vybrané fotografii, aby doložil splnění vstupních požadavků. Společnost Sony následně zašle potenciálnímu vítězi prostřednictvím e-mailu pokyny pro získání ceny. Pokud potenciální vítěz neodpoví a nesplní pokyny uvedené v úvodní zprávě služby Instagram Direct do pěti (5) dnů nebo pokud data ukáží, že fotografie nesplňuje tyto podmínky a požadavky, účastník nebude oprávněn cenu získat a bude vybrán alternativní vítěz. Kontaktováni budou maximálně tři (3) alternativní vítězové.

12. Porota složená z fotografických odborníků vybere tři vítězné fotografie, které budou oceněny následujícími cenami:

1. místo
Alpha 6600 + E 18-135 mm f/3,5-5,6 OSS kit NEBO tělo Alpha 7 III (vítěz si může vybrat)

2. místo
FE 24-105mm f/4 G NEBO E 16-55 mm f/2,8 G (vítěz si může vybrat)

3. místo
RX100 V

13. Alternativa ve formě hotovosti nebo kreditu není možná. Ceny nelze vyměňovat ani převádět. Pokud by cena nebyla z jakéhokoli důvodu k dispozici, společnost Sony si vyhrazuje právo poskytnout náhradní cenu odpovídající hodnoty.

14. Vítěz ponese plnou a výhradní odpovědnost za jakoukoli daňovou povinnost související s přijetím ceny/cen a přijetím ceny dávají vítězové najevo svůj souhlas s tím, že společnost Sony jakékoli takové odpovědnosti zprošťuje.

15. Vítězové budou kontaktováni prostřednictvím účtu @alphauniversebysony.eu služby Instagram do konce prosince 2020 a ceny jim budou bezplatně doručeny do konce ledna 2021. Ceny budou doručovány pouze na adresy v oprávněných zemích uvedených v části 2 výše.

16. Přihlášením fotografií do soutěže účastníci zaručují, že: (1) fotografie jsou zcela v souladu s podmínkami soutěže a těmito pravidly; (2) jde o originální fotografie pořízené soutěžícím pomocí fotoaparátu řady Sony Alpha nebo řady RX; (3) účastník je vlastníkem všech práv (včetně autorských) vztahujících se k fotografiím; (4) fotografie neporušují žádná práva třetí strany (včetně práva na jméno a podobu, na soukromí nebo jiného podobného osobnostního práva) a že byl získán souhlas s používáním fotografií ode všech osob, které se na předložených fotografiích vyskytují. Účastník bere na vědomí, že předkládání fotografií od třetích stran (včetně například fotografií z webů a blogů) je zakázáno a použití takových fotografií bez svolení může představovat porušení autorských práv.

17. Příspěvky mohou být vyloučeny nebo ceny zrušeny, pokud společnost Sony dospěje k důvodnému zjištění, že došlo k porušení vstupních požadavků, těchto smluvních podmínek nebo veřejného pořádku a dobrých mravů.

18. Účastník uděluje společnosti Sony neodvolatelně, nevýhradně a bezplatně licenci ke kopírování, úpravě, editaci, adaptaci, publikaci, reprodukci, zobrazování, distribuci a jinému používání přihlášených fotografií v jakýchkoliv online médiích v Evropě v období od zahájení účasti v soutěži do 14. listopadu 2022 (včetně práva na poskytnutí této licence dalším společnostem skupiny Sony). Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že přihlášené fotografie mohou být uveřejněny na webových stránkách a účtech sociálních sítí skupiny Sony, a že společnost Sony může tyto fotografie editovat či pozměňovat (např. jejich ořezáváním nebo přidáváním obrázků, hudby nebo zvukových efektů). Jakékoliv jiné použití těchto fotografií je podmíněno souhlasem účastníka. Účastník prohlašuje, že má práva, která jsou nezbytná k udělení licence uvedené v tomto odstavci. Účastník souhlasí s tím, že se vzdává všech osobnostních práv k přihlášeným fotografiím.

19. Společnost Sony nepřijímá žádnou odpovědnost v souvislosti s publikováním přihlášených fotografií a veškerou odpovědnost za případné spory s třetími stranami, které by souvisely s přihlášenými fotografiemi, ponesou výhradně účastníci na své vlastní náklady. Účastník souhlasí s tím, že bude společnost Sony, její přidružené společnosti, ředitele, zaměstnance a zástupce chránit před veškerými případnými nároky, škodami, ztrátami, náklady a jakýmikoli výdaji vzniklými v souvislosti s jeho účastí v této soutěži, včetně použití přihlášených fotografií ze strany společnosti Sony a účastníkova přijetí a použití cen, a že společnost Sony za případné výše uvedené nároky a výdaje odškodní.

20. Společnost Sony neposkytuje žádná vyjádření ani záruky, ať výslovné či implicitní, týkající se této soutěže nebo cen kromě výslovně uvedených v těchto pravidlech a podmínkách. Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za případné technické chyby nebo chyby platformy Instagram, které by účastníkovi zabránily ve vstupu do soutěže nebo v přijímání či odesílání zpráv. Společnost Sony se nesnaží vyloučit odpovědnost za smrt nebo ublížení na zdraví, ke kterým by došlo z její nedbalosti.

21. Osobní údaje účastníků budou zpracovány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Sony a budou použity pouze pro účely administrativy a propagace soutěže, včetně komunikace týkající se soutěže, správy příspěvků, předání cen, uveřejnění vítězných příspěvků, marketingových a reklamních aktivit společnosti Sony a pro účely s těmito aktivitami souvisejícími. U vítězných příspěvků může společnost Sony uveřejnit vaše jméno, zemi a údaje o fotoaparátu, pokud proti takovému uveřejnění nebudete mít námitky.
22. Veškeré osobní údaje poskytnuté účastníky budou po skončení soutěže zničeny nebo smazány, vyjma údajů vítězů, kteří získali ceny, a účastníků, jejichž fotografie budou použity.
23. Nevymáhání kteréhokoli z těchto pravidel nebo podmínek společností Sony neznamená zřeknutí se platnosti daného ustanovení.
24. Nestanoví-li místní zákon v zemi pobytu účastníka jinak, podléhá soutěž, včetně vstupních požadavků a těchto smluvních podmínek, anglickým zákonům a případné spory budou v jurisdikci soudů v Anglii a ve Walesu.