Soutěž fotografií pohybu α Universe

Síla režimu Eye AF

Vzrušení z pohybu

Pohyb lze na fotografii ztvárnit mnoha různými způsoby: může to být abstraktní pruh barev, když se kolem vás prožene motocykl, a mohou to být třeba kapky vody odstřikující od kiteboardu.

Aparáty Sony Alpha mají skvělý výkon i při vysokých nastaveních ISO a díky pětiosé stabilizaci obrazu se před vámi otevírá svět plný možností, ať už se snažíte pomocí krátkého času závěrky zachytit jednotlivé fáze pohybu, nebo pomocí dlouhé expozice plynutí času znázornit rozmazáním části obrazu.

Zúčastněte se této soutěže tím, že budete sdílet své fotografie na Instagramu. K platnému vstupu do soutěže publikujte své fotografie na Instagramu od 31. ledna 2020 do 15. března 2020.

Vítězný snímek vybere komise odborníků na fotografování a vítěz získá objektiv Sony G Master.

Příspěvky budou posuzovány na základě jejich kreativity, originality a vizuálního/citového dojmu a vítězné příspěvky budou vyhlášeny v sociálních médiích a na webu α Universe.

Obchodní podmínky

NENÍ NUTNÉ NIC KUPOVAT

1. Pořadatelem instagramové soutěže fotografií pohybu Sony α Universe („soutěž“) je společnost Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Velká Británie („Sony“). Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani řízena Instagramem a nesouvisí s ním. Instagram je tedy každým účastníkem soutěže zproštěn veškeré odpovědnosti.

2. Soutěže se mohou účastnit jednotlivci starší 18 let, kteří mají osobní účet na Instagramu a jsou obyvateli Německa, Velké Británie, Francie, Itálie, Španělska, Holandska, Švýcarska, Polska, Norska, Rakouska, Švédska, Belgie, Dánska, Finska, Řecka, Rumunska, Estonska, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Bulharska, Irska, České republiky, Slovenska a Turecka („způsobilé země“). Zaměstnanci žádné ze společností Sony Group ani jejich rodinní příslušníci se soutěže účastnit nesmí.

3. Soutěž začne 31. ledna 2020 a skončí o půlnoci 15. března 2020 („soutěžní období“).

4. Ke vstupu do soutěže musíte vykonat následující kroky:

Krok 1: Začněte sledovat instagramový účet @alphauniversebysony.eu.
Krok 2: Nahrajte do svého instagramového účtu fotografii, kterou jste osobně pořídili pomocí fotoaparátu z řady Sony α, a v závislosti na zemi, v níž žijete, přidejte jeden z následujících hashtagů:

Seznam platných hashtagů podle zemí:

Německo: #AlphaMovementDE
Velká Británie: #AlphaMovementUK
Francie: #AlphaMovementFR
Itálie: #AlphaMovementIT
Španělsko: #AlphaMovementES
Holandsko: #AlphaMovementNL
Švýcarsko: #AlphaMovementCH
Polsko: #AlphaMovementPL
Norsko: #AlphaMovementNO
Rakousko: #AlphaMovementAT
Švédsko: #AlphaMovementSE
Belgie: #AlphaMovementBE
Dánsko: #AlphaMovementDK
Finsko: #AlphaMovementFI
Řecko: #AlphaMovementGR
Rumunsko: #AlphaMovementRO
Estonsko: #AlphaMovementEE
Litva: #AlphaMovementLT
Lotyšsko: #AlphaMovementLV
Maďarsko: #AlphaMovementHU
Bulharsko: #AlphaMovementBG
Irsko: #AlphaMovementIE
Česká republika: #AlphaMovementCZ
Slovensko: #AlphaMovementSK
Turecko: #AlphaMovementTR


5. Předložené fotografie musejí být pořízeny fotoaparátem řady Sony α. K účasti v soutěži je vyžadován veřejný účet na Instagramu. Po publikování musí fotografie zůstat na instagramovém účtu až do konce období soutěže uvedeného v části 3 výše, jinak nebude vaše zapojení do soutěže uznáno.

6. Přihlášením fotografií v souladu s částí 4 výše a zapojením do soutěže budou účastníci považováni za přijaté a vázané pravidly soutěže a těmito pravidly a podmínkami. Veškeré další pokyny pro zapojení do soutěže, které poskytne společnost Sony a budou publikovány na této webové stránce nebo na instagramovém účtu @alphauniverse.eu, se stanou součástí pravidel soutěže.

7. Na základě části 9 uvedené níže by mělo jít o fotografie pohybu, které využívají výhody funkcí vašeho fotoaparátu Sony α. Počet nahraných fotografií pro účast v soutěži není omezen, ale každá fotografie musí být jedinečná a musí být v souladu s těmito pravidly a podmínkami.

8. Fotografie upravené softwarem na úpravu fotografií nebo podobnými programy jsou akceptovány. Účastník prohlašuje, že vylepšení fotografie byla provedena pomocí legálně získaného softwaru.

9. Účastníkům je zakázáno označování nebo vkládání veškerých hanlivých, urážlivých, obscénních, pornografických, znevažujících, výhružných nebo nezákonných materiálů (ať už jde o fotografie, nebo o komentáře/tagy, které s nimi souvisejí) či jakýchkoli materiálů, které by mohly představovat jednání nebo nabádání k jednání, které by mohlo být považováno za trestný čin nebo vést k občanskoprávní odpovědnosti či jiným způsobem porušovat zákon nebo podmínky používání společnosti Instagram. Účastníci nesmějí předkládat fotografie, které obsahují vodoznaky, informace o autorovi nebo značky třetích stran.

10. Společnost Sony posoudí všechny způsobilé příspěvky předložené prostřednictvím Instagramu během období soutěže. Fotografie budou vyhodnoceny podle vlastního uvážení společnosti Sony na základě kreativity, originality a vizuálního/emocionálního dopadu snímků. Společnost Sony vybere finalisty z vložených příspěvků na základě výše uvedených kritérií a konečné rozhodnutí bude učiněno nezávislým porotcem, jehož rozhodnutí budou konečná a závazná.

11. Účastník, jehož snímek bude vybrán jako vítězný, bude kontaktován prostřednictvím služby Instagram Direct účtem @alphauniversebysony.eu a bude muset poskytnout data EXIF vztahující se k vybrané fotografii, aby doložil splnění požadavků. Společnost Sony následně zašle potenciálnímu vítězi prostřednictvím e-mailu pokyny pro vyzvednutí ceny. Pokud potenciální vítěz neodpoví a nezačne postupovat podle pokynů uvedených v úvodní zprávě služby Instagram Direct do pěti (5) dnů nebo pokud data prokáží, že fotografie nesplňuje příslušná pravidla a podmínky, účastník nebude moci získat cenu a bude vybrán alternativní vítěz. Kontaktováni budou maximálně tři (3) alternativní vítězové.

12. Vybrán bude jeden vítězný příspěvek a vítěz si bude moci vybrat objektiv Sony G Master z následujícího seznamu:

FE 16–35 mm f/2,8 G Master (přibližná hodnota 2 720 € / 2 300 £)
FE 24–70 mm f/2,8 G Master (přibližná hodnota 2 685 € / 2 269 £)
FE 70–200 mm f/2,8 G Master OSS (přibližná hodnota 2 960 € / 2 500 £)

13. Alternativa ve formě hotovosti nebo kreditu není možná. Ceny nelze vyměňovat ani převádět. Pokud by daná cena nebyla z jakéhokoli důvodu k dispozici, společnost Sony si vyhrazuje právo poskytnout náhradní cenu odpovídající hodnoty.

14. Vítěz ponese plnou a výhradní odpovědnost za veškeré případné daně, které se mohou k přijetí ceny vztahovat. Přijetím ceny dává vítěz najevo svůj souhlas s tím, že společnost Sony všech takových nároků zprošťuje.

15. Vítěz bude kontaktován prostřednictvím účtu @alphauniversebysony.eu služby Instagram koncem dubna 2020 a cena mu bude bez nákladů na jeho straně zaslána v polovině května 2020. Ceny budou doručovány pouze na adresy v oprávněných zemích uvedených v části 2 výše.

16. Přijetí ceny zakládá na straně vítěze souhlas s tím, že společnost Sony může jeho jméno, obrázek a/nebo další podobné údaje použít k redakčním, inzertním, propagačním a marketingovým účelům bez další odměny, vyjma případů daných zákonem. Kromě oznámení vítězů nebudou akceptovány žádné dotazy na příspěvky a výběr vítězů.

17. Přihlášením fotografií do soutěže účastníci zaručují, že: (1) fotografie zcela splňují pravidla soutěže a tyto podmínky; (2) jde o originální fotografie pořízené fotoaparátem z řady Sony α; (3) účastník je vlastníkem všech práv (včetně autorských) vztahujících se k fotografiím; (4) fotografie neporušují žádná práva třetí strany (včetně práva na publicitu, na soukromí nebo jiného podobného osobního práva) a že byl získán souhlas s používáním fotografií ode všech osob, které se mohou na předložených fotografiích vyskytovat. Účastník bere na vědomí, že předkládání fotografií od třetích stran (včetně například fotografií z webů a blogů) je zakázáno a použití takových fotografií bez svolení může představovat porušení autorských práv.

18. Příspěvky mohou být vyloučeny a ceny nemusí být uděleny, pokud společnost Sony zjistí, že došlo k porušení vstupních požadavků, těchto pravidel a podmínek nebo veřejného pořádku a dobrých mravů.

19. Účastník poskytuje společnosti Sony neodvolatelnou, nevýhradní a bezplatnou licenci na kopírování, úpravu, editaci, přizpůsobení, publikování, reprodukci, zobrazení, distribuci a další použití předložených fotografií v libovolném online médiu, v Evropě v období od předložení příspěvku do soutěže do 15. března 2022 (včetně práva poskytovat dílčí licence ostatním společnostem ze Sony Group). Účastník zejména bere na vědomí a souhlasí s tím, že předložené fotografie mohou být publikovány na webech Sony Group a na jejích účtech v sociálních sítích a že společnost Sony může předložené fotografie upravovat a pozměňovat (např. oříznout, přidat prvky, hudbu nebo zvukové efekty). Každé jiné použití fotografie bude předmětem dohody s účastníkem. Účastník se zaručuje, že má práva nezbytná k udělení licence dané v této klauzuli. Účastník souhlasí s tím, že se vzdává všech morálních práv souvisejících s použitím předložených fotografií.

20. Společnost Sony nepřijímá žádnou odpovědnost v souvislosti s publikováním přihlášených fotografií a veškerou odpovědnost za případné spory s třetími stranami, které by souvisely s přihlášenými fotografiemi, ponesou výhradně účastníci a to na své vlastní náklady. Účastník souhlasí s tím, že bude společnost Sony, její přidružené společnosti, ředitele, zaměstnance a zástupce chránit před veškerými případnými nároky, škodami, ztrátami, náklady a jakýmikoli výdaji vzniklými v souvislosti s jeho účastí v této soutěži, včetně použití přihlášených fotografií ze strany společnosti Sony a účastníkova přijetí a použití cen, a že společnost Sony za případné výše uvedené nároky a výdaje odškodní.

21. Společnost Sony neposkytuje žádné záruky, ani výslovné, ani předpokládané, vztahující se k této soutěži a cenám jiné než výslovně uvedené v těchto pravidlech a podmínkách. Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za případné technické chyby nebo chyby platformy Instagram, které by zabránily účastníkovi ve vstupu do soutěže nebo v přijímání a odesílání zpráv. Společnost Sony se nesnaží vyloučit odpovědnost za smrt nebo zranění, ke kterým by došlo její nedbalostí.

22. Účastníkovy osobní údaje budou zpracovány v souladu se zásadami společnosti Sony na ochranu soukromí dostupnými na stránce https://www.sony.co.uk/eu/pages/privacy/en_GB/privacy_overview.html a budou použity pouze pro účely administrace a propagace soutěže, včetně komunikace související se soutěží, správy příspěvků, udílení cen, zobrazení vítězných příspěvků, marketingových a propagačních aktivit společnosti Sony a pro účely spojené s těmito aktivitami. Účastí v soutěži souhlasíte s tím, že vaše jméno, věk, státní příslušnost a údaje o fotoaparátu mohou být publikovány společně s přihlášenou fotografií.

23. Všechny osobní údaje poskytnuté účastníky budou po skončení soutěže zničeny nebo smazány, vyjma údajů vítězů, kteří získali ceny, a účastníků, jejichž fotografie budou použity.

24. Neúspěch společnosti Sony při vymáhání těchto pravidel nebo podmínek není zřeknutím se těchto ustanovení.

25. Nestanoví-li místní zákon v zemi pobytu účastníka jinak, podléhá soutěž, včetně vstupních požadavků a těchto pravidel a podmínek, zákonům Anglie a případné spory budou v jurisdikci soudů v Anglii a ve Walesu.